Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Organizacja i zarządzanie

Kontakt: email: janusz.krasniak@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4400.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.  Dotyczy to zarówno wiedzy teoretycznej jak i przede wszystkim praktycznej. Nacisk położony będzie na zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i konwersatoryjnym. Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Słuchaczami studiów są absolwenci studiów ekonomicznych i nieekonomicznych, osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych lub przygotowujące się do objęcia takich stanowisk w przedsiębiorstwach i w instytucjach publicznych. 

Program

1. Zarządzanie projektami (10 godz.)

2. Zarządzanie marketingowe (10 godz.)

3. Prawne zasady  funkcjonowania przedsiębiorstw (10 godz.)

4. Decyzje kierownicze w zarządzaniu (10 godz.)

5. Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem (10 godz.)

6. Psychologia zarządzania (11 godz.)

7. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem (10 godz.)

8. Współczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem (10 godz.)

9. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa (10 godz.)

10. Technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (10 godz.)

11. Zarządzanie finansami (10 godz.)

12. Strategie pozyskiwania funduszy unijnych (10 godz.)

13. Projektowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw (10 godz.)

14. Zarządzanie kapitałem intelektualnym (10 godz.)

15. Przywództwo organizacyjne w warunkach kryzysu (10 godz.)

16. Zarządzanie zasobami ludzkimi (10 godz.)

17. Rozwój zrównoważony organizacji (10 godz.)

18. Seminarium podyplomowe (10 godz.)

Egzaminy

1. Współczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem.

2. Projektowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw.

3. Przywództwo organizacyjne w warunkach kryzysu.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
181

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2019r. do września 2020r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu - w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
4400.00 zł

W przypadku płatności jednorazowej 4.400 zł:

- płatnej do dnia 18 października 2019r.

W przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.200 zł:

- I rata płatna do dnia 18 października 2019r.

- II rata płatna do dnia 14 lutego 2020r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na XIX edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Organizacja i zarządzanie

Kierownik
dr hab. Janusz Kraśniak, prof. nadzw. UEP, e-mail: janusz.krasniak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.