Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XVIII edycja).

Studia Podyplomowe "Organizacja i Zarządzanie"

Kontakt: email: monika.chojno@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-39, 61-854-36-96 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami i jednostkami administracji publicznej.  Dotyczy to zarówno wiedzy teoretycznej jak i przede wszystkim praktycznej. Nacisk położony będzie na zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i konwersatoryjnym. Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Studia przeznaczone są  dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych lub przygotowujących się do objęcia takich stanowisk w przedsiębiorstwach i w instytucjach publicznych. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.

Program

Ramowy program przedmiotowy: Zarządzanie marketingowe, Prawne  zasady funkcjonowania przedsiębiorstw, Decyzje kierownicze w zarządzaniu, Rachunkowość w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Psychologia  zarządzania, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Współczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem, Kultura organizacyjna, Technologie informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zarządzanie finansami, Strategie pozyskiwania funduszy unijnych, Projektowanie struktur organizacyjnych, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Przywództwo organizacyjne w warunkach kryzysu, Rozwój  zrównoważony organizacji, Przedsiębiorstwo w warunkach integracji i rozwoju nowej  gospodarki, Seminarium podyplomowe.

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 

  • Współczesne metody i techniki zarządzania przedsiębiorstwem
  • Projektowanie struktur organizacyjnych
  • Przywództwo organizacyjne w warunkach kryzysu

oraz zaliczenie na podstawie uczestnicytwa w pozostałych wykładach. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
181

Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2017 r. do czerwca 2018 r.). Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele (ok. 12 zjazdów)

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł
Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 8 października 2017 r.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie finansowe,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Międzykatedralny Wydziału Zarządzania, Katedra Badań Rynku i Usług, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
ul .Towarowa 53, pokój 112

tel. 061 854-38-39, 061 854-36-96

adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

Kierownik
dr hab. Janusz Kraśniak, prof. nadzw. UEP, e-mail: j.krasniak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
ul. Towarowa 53
pok. 112
tel. 61-854-38-39
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.