Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Biznes na rynkach wschodzących Azji

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 854 30 63; 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 6500.00 zł Rekrutacja trwa do: 26.09.2021
Cele i zadania

Podstawowym celem studiów podyplomowych "Biznes na rynkach wschodzących Azji" jest przekazanie uczestnikom studiów praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia współpracy gospodarczej z firmami operującymi w Azji. Kompetencje nabywane przez uczestników dotyczą ekonomicznych, prawnych i kulturowych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej w analizowanym regionie, w szczególności w kontekście zmian zachodzących we współczesnej gospodarce światowej. W programie studiów uwzględniono zagadnienia z zakresu ekonomii i zarządzania, finansów i rachunkowości, podatków, prawa, bezpieczeństwa, negocjacji, rynku pracy, kultury i tradycji. Najważniejszym celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działalności w europejskich firmach współpracujących z rynkiem azjatyckim, a także w firmach działających na rynku azjatyckim, a współpracujących z firmami europejskimi.

Najważniejsze umiejętności słuchaczy po ukończeniu studiów:

 • umiejętność tworzenia i realizacji strategii biznesowych oraz przewidywania trendów i możliwości rozwoju rynków azjatyckich,
 • właściwa interpretacja przemian zachodzących współcześnie w rejonie Azji oraz ocena wpływu tych zmian na prowadzenie działalności w regionie,
 • zrozumienie unikatowości azjatyckich rynków, instytucji, organizacji, konsumentów, kultury biznesowej, itp.

Grupę docelową stanowią:

 • menedżerowie i inni pracownicy działów eksportu przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty na rynkach wschodzących Azji lub planujących ekspansję na te rynki,
 • menedżerowie i inni pracownicy działów zakupów/zaopatrzenia przedsiębiorstw pozyskujących towary na rynkach wschodzących Azji lub planujących zakupy na tych rynkach,
 • menedżerowie i inni pracownicy działów marketingu przedsiębiorstw sprzedających swoje produkty na rynkach wschodzących Azji lub planujących ekspansję na te rynki,
 • menedżerowie i inni pracownicy działów logistyki przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach wschodzących Azji lub planujących ekspansję na te rynki,
 • menedżerowie i inni pracownicy firm doradczych wspomagających biznes na rynkach wschodzących Azji.
Program

Nazwa przedmiotu

Liczba h

Prowadzący zajęcia

1.FORMALNE I EKONOMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA BIZNESU NA RYNKACH AZJATYCKICH

24

 1. dr Ewa Cieślik, UEP
 2. dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP
 3. Piotr Józefowski, MIMIC
 4. Artur Jezierski, Laaker Group

2.STRATEGIE SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW NA RYNKACH AZJATYCKICH W KONTEKŚCIE UWARUNKOWAŃ KULTUROWYCH

40

 

 1. Agnieszka Pawłowska, Global Strateg/LOfs
 2. dr hab. Krzysztof Koszela, UP Poznań
 3. Michał Hanuszek, PASJA GTD

 

3.MARKETING I BUDOWANIE MARKI

24

 1. dr Marek Zieliński, UEP
 2. Adeel Ali Qureshi, Global Strateg
 3. Tomasz Olszewski, Global Strateg
 4. Agnieszka Pawłowska, Global Strateg/LOFS

4.FINANSOWE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI  OPERACYJNEJ NA RYNKACH AZJATYCKICH

16

 1. dr Anna Matysek-Jędrych, UEP
 2. Andrzej Łyko / Iwona Wesołek, Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji
 3. Agnieszka Pawłowska, Global Strateg/LOFS

5.LOGISTYKA I ŁANCUCH DOSTAW W AZJI

24

 1. Bartosz Miszkiewicz, SYMLOG
 2. Arkadiusz Rączka, HEMPEL

6.BIZNESPLAN

24

 1. dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP
 2. dr Jacek Jastrzębski, UEP
 3. dr Bartosz Kabaciński, UEP

 

7.SEMINARIUM

8

 1. dr Ewa Cieślik, UEP
 2. dr hab. Barbara Jankowska, prof. nadzw. UEP
Egzaminy

W toku studiów egzaminem kończy się moduł "Strategie sprzedaży i zakupów na rynkach azjatyckich w kontekście uwarunkowań kulturowych".

Studia podyplomowe "Biznes na rynkach wschodzących Azji" kończą się obroną pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
160

Studia trwaja dwa semestry. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w piątki, soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online - za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

 

 

Koszt uczestnictwa
6500.00 zł

Opłata za studia: 6.500 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 5.200 zł.

Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) Płatność jednorazowa 6.500 zł (lub 5.200 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- płatna do dnia 5 października 2021 r.

2) Płatność w dwóch równych ratach po 3.250 zł każda (lub 2.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

3) Płatność w czterech równych ratach po 1.625 zł każda (lub 1.300 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 5 października 2021 r.

- II rata płatna do dnia 15 grudnia 2021 r.

- III rata płatna do dnia 15 lutego 2022 r.

- IV rata płatna do dnia 15 kwietnia 2022 r.

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Z uwagi na to, że ok. 15% zajęć prowadzonych jest w języku angielskim, uczestnicy studiów powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku osobistego składania dokumentów w BSP dyplom lub odpis dyplomu można przedstawić do skopiowania przez pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP; nie można natomiast do BSP przesyłać samodzielnie wykonanych kopii, gdyż kopie wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem przez pracownika BSP),
 •  kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III  piętro , p.3.4

( przy Akademii Muzycznej)

 

Uwaga!

Ze względu na epidemię COVID-19 zalecaną formą złożenia dokumentów jest przesłanie ich drogą pocztową. W razie potrzeby osobistego złożenia dokumentów, prosimy o wcześniejsze sprawdzenie godzin przyjmowania dokumentów w sekcji Biuro Studiów Podyplomowych -Kontakt.  

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji o programie studiów udziela:

Koordynator operacyjny studiów:

Agnieszka Pawłowska, Global Strateg Consulting

e-mail: export@global-strateg.com

Kierownik
dr Ewa Cieślik, e-mail: ewa.cieslik@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Budynek Centrum Edukacyjnych Usług Elektronicznych, Towarowa 55 , III piętro , p.3.4
( przy Akademii Muzycznej)
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.