Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (II edycja).

Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

 

Program oparty jest na wymaganiach międzynarodowych kwalifikacji biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych (CFE - Certified  Fraud Examiner) oraz doświadczeniach z polskiej praktyki w tym zakresie.

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw umożliwiających efektywne wykonywanie zawodu oraz zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących podstawowych problemów organizacji i działalności podmiotów gospodarczych.

Podczas zajęć przedstawione zostaną akty prawne, zawodowe standardy i regulacje dotyczące pracy biegłych wykrywających oszustwa i nadużycia gospodarcze, a także metodologia prowadzenia badań i zasady ich dokumentowania. Powyższy zakres uzupełniony będzie elementami teoretycznymi i praktycznymi z psychologii pracy, umożliwiającymi nabycie umiejętności przydatnych w realizacji zadań.

 

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbednych w skutecznym wykonywaniu zawodu biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych oraz w działach organizacji odpowiedzialnych za procesy gospodarcze w istotny sposób narażone na ryzyko wystąpienia nadużyć i przestępstw gospodarczych.

Adresatami studiów są osoby zainteresowane specjalizacją w zakresie profesjonalnego zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych, w szczególności:

 • kontrolerzy wewnętrzni
 • audytorzy wewnętrzni
 • kontrolerzy finansowi
 • specjalici ds. zamówień publicznych
 • specjaliści ds. bezpieczeństwa
 • specjaliści ds. przeciwdziałania oszustwom finansowym
 • pracownicy działów finansowych, księgowości, płac, inwestycji i sprzedaży, specjaliści ds. rozliczania środków unijnych
Program

1. Finanse przedsiebiorstw

2. Mechanizmy identyfikowania oszustów finansowych

3. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń

4. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej - zajęcia praktyczne

5. Wyzwania w obszarze oszustw i nadużyć - blockchain, kryptowaluty, Darknet

6. Oszustwa księgowe

7. Prawno - karne aspekty korupcji oraz oszustw gospodarczych

8. Techniki przeprowadzania rozmów oraz przesłuchań

9. Psychologia oszustwa

10. Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej i zarządczej

11. Studium przypadków - zajęcia warsztatowe

12. Wykorzystanie informatyki śledczej

13. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami

14. Zamówienia publiczne

15. Zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji

Egzaminy

1. Finanse przedsiebiorstw

2. Mechanizmy identyfikowania oszustów finansowych

3. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń

4. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej - zajęcia praktyczne

5. Wyzwania w obszarze oszustw i nadużyć - blockchain, kryptowaluty, Darknet

6. Oszustwa księgowe

7. Psychologia oszustwa

8. Wykorzystanie informatyki śledczej

9. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami

10. Zamówienia publiczne

11. Zarządzanie ryzykiem oszustw i korupcji

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
192

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2019 r. do września 2020r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu,  w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

W przypadku płatności jednorazowej 4.200 zł:

- płatna do dnia 15 listopada 2019r.,

W przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.100 zł:

- I rata płatna do dnia 15 listopada 2019r.,

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2020r.

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji.

Kierownik
dr Joanna Przybylska, e-mail: j.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.