Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (II edycja).

Audyt systemów informatycznych

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

 

Celem studiów podyplomowych "Audyt systemów informatycznych" jest przygotowanie słuchaczy do zawodu audytora systemów informatycznych. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego, firmach audytorskich oraz firmach doradczych, w charakterze audytora/konsultanta IT.
Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie, czy wdrożony proces zarządzania ryzykiem w obszarze IT jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Ponadto absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do zaplanowania i przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym absolwenci otrzymują (oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych):

  • Certyfikat Audytora Systemów Informatycznych II Stopnia PIKW
  • Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW
  • Bezterminowe wsparcie merytoryczne za strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych, osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzenie audytów informatycznych w firmie-audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informatycznych/audyty cyberbezpeiczeństwa w instytucjach sektora publicznego lub prywatnego - zgodnie z wymaganiami ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa.

Program

1. Standardy wykonywania audytu informatycznego/systemów informatycznych

2. Planowanie długoterminowe w zakresie realizowania audytów

3. Realizacja audytu informatycznego oraz audytu cyberbezpieczeństwa

4. Standardy zarządzania procesami IT

5. Zarządzanie i organizacja obszaru IT

6. Zarządzanie ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa

7.Organziacja bezpieczeństwa informacji

8. Zapewnienie bezpieczeństwa osobowego i fizycznego zasobów IT

9. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej

10. Zarządzanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa

11. Audyt bezpieczeństwa wybranych elementów infrastruktury informatycznej

12. Prawne aspekty związane z funkcjonowaniem IT

13. Audyt legalności oprogramowania

14. Komputerowe techniki wsparcia pracy audytora

15. Audyt planów ciągłości działania organizacji (planów awaryjnych)

16. Narzędzia informatyki śledczej w obszarze bezpieczeństwa /cyberbezpieczeństwa

Egzaminy

1. Planowanie długoterminowe w zakresie realizowania audytów

2. Realizacja audytu informatycznego oraz audytu cyberbezpieczeństwa

3. Zarządzanie ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa

4. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej

5. Zarządzanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa

6. Audyt bezpieczeństwa wybranych elementów infrastruktury informatycznej

7. Prawne aspekty związane z funkcjonowaniem IT

8. Audyt planów ciągłości działania organizacji (planów awaryjnych)

9. Narzędzia informatyki śledczej w obszarze bezpieczeństwa /cyberbezpieczeństwa

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
184

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od marca 2020 r. do lutego 2021r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu,  w soboty i niedziele.

W okresie wakacyjnym (lipiec - sierpień) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Opłata za studia: 4.200 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.360 zł.

 Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.200 zł (lub 3.360 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.


2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.100 zł (lub 1.680 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 kwietnia 2020 r. 

- II rata płatna do dnia 15 września 2020 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.050 zł (lub 840 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 kwietnia 2020 r.

- II rata płatna do dnia 15 czerwca 2020 r.

- III rata płatna do dnia 15 września 2020 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2020 r. 

Zgłoszenia

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające wykształcenie wyższe co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia (tytuł licencjata lub równorzędny). Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe należy w pierwszej kolejności wypełnić formularz zgłoszeniowy online. Następnie należy dostarczyć komplet dokumentów zgłoszeniowych. Można tego dokonać osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów (trwającą od marca 2020 roku do lutego 2021 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p.513

Uwaga!
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego od dnia 16 marca do odwołania godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych ulegają skróceniu. Biuro jest czynne:

pn.-pt. w godz. 9.00-12.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Audyt systemów informatycznych.

Dodatkowe informacje

Wiecej informacji o studiach i prowadzących zajęcia znajduje się tutaj.

Kierownik
dr Joanna Przybylska, e-mail: joanna.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.