Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Audyt systemów informatycznych

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Rekrutacja trwa do: 27.09.2019
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu audytora systemów informatycznych. Absolwenci studiów będą mogli podjąć pracę w komórkach audytu wewnętrznego, firmach audytorskich oraz firmach doradczych, w charakterze audytora/konsultanta IT.

Wiedza i umiejetności zdobyte w ramach studiów pozwolą absolwentom na samodzielne zbadanie, czy wdrożony proces zarządzania ryzykiem w obszarze IT jest adekwatny do potencjalnych zagrożeń, zapewnia wystarczającą ochronę aktywów (zasobów) i informacji, oraz czy system kontroli całej infrastruktury informatycznej jest efektywny i skuteczny, zgodnie z przyjętymi standardami i kryteriami. Ponadto absolwenci posiadają wiedzę i umiejetności do zaplanowania i przeprowadzenia audytu cyberbezpieczeństwa.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się problematyką audytu systemów informatycznych, osób odpowiedzialnych za zaplanowanie oraz przeprowadzenie audytów informatycznych w firmie - audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy wewnętrzni, informatycy, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne. Odbiorcami studiów mogą być również osoby planujące w przyszłości przeprowadzać audyty systemów informatycznych/audyty cyberbezpieczeństwa w instytucjach sektora publicznego lub prywatnego - zgodnie z wymogami ustawy o Krajowym Systemie Bezpieczeństwa.

Program

1. Standardy wykonywania audytu informatycznego/systemów informatycznych

2. Planowanie długoterminowe w zakresie realizowania audytów

3. Realizacja audytu informatycznego oraz audytu cyberbezpieczeństwa

4. Standardy zarządzania procesami IT

5. Zarządzanie i organizacja obszaru IT

6. Zarządzanie ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa

7.Organziacja bezpieczeństwa informacji

8. Zapewnienie bezpieczeństwa osobowego i fizycznego zasobów IT

9. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej

10. Zarządzanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa

11. Audyt bezpieczeństwa wybranych elementów infrastruktury informatycznej

12. Prawne aspekty związane z funkcjonowaniem IT

13. Audyt legalności oprogramowania

14. Komputerowe techniki wsparcia pracy audytora

15. Audyt planów ciągłości działania organizacji (planów awaryjnych)

16. Narzędzia informatyki śledczej w obszarze bezpieczeństwa /cyberbezpieczeństwa

Egzaminy

1. Planowanie długoterminowe w zakresie realizowania audytów

2. Realizacja audytu informatycznego oraz audytu cyberbezpieczeństwa

3. Zarządzanie ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa

4. Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury teleinformatycznej

5. Zarządzanie i obsługa incydentów bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa

6. Audyt bezpieczeństwa wybranych elementów infrastruktury informatycznej

7. Prawne aspekty związane z funkcjonowaniem IT

8. Audyt planów ciągłości działania organizacji (planów awaryjnych)

9. Narzędzia informatyki śledczej w obszarze bezpieczeństwa /cyberbezpieczeństwa

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
184

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2019 r. do września 2020r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu,  w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

W przypadku płatności jednorazowej 4.200 zł:

- płatna do dnia 15 listopada 2019r.,

W przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.100 zł:

- I rata płatna do dnia 15 listopada 2019r.,

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2020r.

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Audyt systemów informatycznych.

Kierownik
dr Joanna Przybylska, e-mail: j.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.