Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (III edycja).

Audyt śledczy

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 861 856 92 37, 61, 856 92 39, 856 9088 Koszt uczestnictwa: 5200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia organizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

 • Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
 • Kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
 • Pozyskiwanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
 • Wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • Metodologii analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
 • Wykorzystania otwartych źródeł informacji
 • Analizy ryzyka
 • Analizy decyzyjnej

Kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych, w szczególności pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Kierunek pomocny również dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

Program

1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii

2. Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej

3. Zapobieganie nadużyciom w organziacji. Modele systemów "antyfraudowych"

4. Sprawca przestępstwa gospodarczego

5. Informacja w procesie audytu śledczego

6. Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty.

7. Pozyskiwanie informacji - prowadzenie wywiadu metodą FBI

8. Analiza śledcza - nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego

9. Analiza śledcza - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach

10. Audyt śledczy w praktyce

Egzaminy

1. Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii

2. Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej

3. Zapobieganie nadużyciom w organziacji. Modele systemów "antyfraudowych"

4. Sprawca przestępstwa gospodarczego

5. Informacja w procesie audytu śledczego

6. Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty.

7. Pozyskiwanie informacji - prowadzenie wywiadu metodą FBI

8. Analiza śledcza - nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego

9. Analiza śledcza - modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
176

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2019 r. do września 2020r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu,  w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
5200.00 zł

W przypadku płatności jednorazowej 5.200 zł:

- płatna do dnia 15 listopada 2019r.,

W przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.600 zł:

- I rata płatna do dnia 15 listopada 2019r.,

- II rata płatna do dnia 15 lutego 2020r.

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
 • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Audyt śledczy.

Kierownik
dr Joanna Przybylska , e-mail: j.przybylska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.