Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Kontrola zarządcza w administracji publicznej

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Rekrutacja trwa do: 29.02.2020
Cele i zadania

Studia organizaowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

 

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe.

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów,  zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

 

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorzy wewnętrzni.

Program

1. Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej

2. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej

3. Środowisko kontroli zarządczej

4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji

5. Zamówienia publiczne

6. Podstawy rachunkowości finansowej

7. Podstawy rachunkowości zarządczej

8. Rachunkowość budżetowa

9. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

10. Informacja i komunikacja

11. Audyt wewnętrzny

12. Monitorowanie kontroli zarządczej

13. Systemy zarządzania jakością

14. Wykrywanie oszustw i nadużyć

Egzaminy

1. Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej

2. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej

3. Środowisko kontroli zarządczej

4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji

5. Zamówienia publiczne

6. Podstawy rachunkowości finansowej

7. Podstawy rachunkowości zarządczej

8. Rachunkowość budżetowa

9. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

10. Informacja i komunikacja

11. Audyt wewnętrzny

12. Monitorowanie kontroli zarządczej

13. Systemy zarządzania jakością

14. Wykrywanie oszustw i nadużyć

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
188

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od marca 2020r. do lutego 2021r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

W przypadku płatności jednorazowej 4.000 zł:

- płatna do dnia  marca 2020r.,

W przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.000 zł:

- I rata płatna do dnia  marca 2020r.,

- II rata płatna do dnia  września 2020r.

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Kontrola zarządcza w administracji.

Kierownik
dr hab. Sławomira Kańduła, prof. nadzw. UEP, e-mail: slawomira.kandula@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.