Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (III edycja).

Kontrola zarządcza w administracji publicznej

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia organizaowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

 

Program studiów oparty jest o zawodowe wymagania i standardy krajowe i międzynarodowe.

 

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów,  zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

 

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Adresatami studiów są pracownicy administracji publicznej, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, osoby odpowiedzialne za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorzy wewnętrzni.

Program

1. Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej

2. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej

3. Środowisko kontroli zarządczej

4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji

5. Zamówienia publiczne

6. Podstawy rachunkowości finansowej

7. Podstawy rachunkowości zarządczej

8. Rachunkowość budżetowa

9. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

10. Informacja i komunikacja

11. Audyt wewnętrzny

12. Monitorowanie kontroli zarządczej

13. Systemy zarządzania jakością

14. Wykrywanie oszustw i nadużyć

Egzaminy

1. Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej

2. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej

3. Środowisko kontroli zarządczej

4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji

5. Zamówienia publiczne

6. Podstawy rachunkowości finansowej

7. Podstawy rachunkowości zarządczej

8. Rachunkowość budżetowa

9. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

10. Informacja i komunikacja

11. Audyt wewnętrzny

12. Monitorowanie kontroli zarządczej

13. Systemy zarządzania jakością

14. Wykrywanie oszustw i nadużyć

 

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
188

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od marca 2020r. do lutego 2021r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

W okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) zajęcia dydaktyczne nie odbywają się.

Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

Opłata za studia: 4.000 zł *

*Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi 3.200 zł.

 Zasady wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

Opłatę za studia podyplomowe wnosi się przelewem na rachunek bankowy, który jest indywidualnie nadawany słuchaczowi po zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe. Opłatę można wnieść jednorazowo bądź w systemie ratalnym, w następujących terminach i kwotach:

1) w przypadku płatności jednorazowej w wysokości 4.000 zł (lub 3.200 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- opłatę należy wnieść w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.


2) w przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.000 zł (lub 1.600 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 kwietnia 2020 r. 

- II rata płatna do dnia 15 września 2020 r. 

3) w przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.000 zł (lub 800 zł w przypadku ww. studentów studiów II stopnia w UEP):

- I rata płatna do dnia 15 kwietnia 2020 r.

- II rata płatna do dnia 15 czerwca 2020 r.

- III rata płatna do dnia 15 września 2020 r.

- IV rata płatna do dnia 15 listopada 2020 r. 

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów (trwającą od marca 2020 roku do lutego 2021 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP

Poznań, ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p.513
pn.-pt. w godz. 8.00-15.30
w weekendy zjazdowe studiów podyplomowych:
w sobotę w godz. 11.00 - 13.00
w niedzielę w godz. 10.00 - 12.00
Terminy zjazdów studiów podyplomowych można sprawdzić tutaj.

 

Uwaga!
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego od dnia 16 marca do odwołania godziny otwarcia Biura Studiów Podyplomowych ulegają skróceniu. Biuro jest czynne:

pn.-pt. w godz. 9.00-12.00


Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 

Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Kontrola zarządcza w administracji.

Kierownik
dr hab. Sławomira Kańduła, prof. UEP, e-mail: slawomira.kandula@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.