Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Marketing w praktyce

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 37 Koszt uczestnictwa: 4400.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr do pełnienia funkcji menedżerskich w obszarze marketingu.

Zadania studiów ukierunkowane są na przekazanie aktualnej i praktycznej wiedzy na temat marketingu jako koncepcji zarządzania oraz doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie tworzenia strategii marketingowych. Znajomość skutecznych narzędzi marketingu jest niezbędna do zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach współczesnej gospodarki cechującej się rosnącą konkurencją i globalizacją.

Po ukończeniu studiów, tj. odbyciu przewidzianych programem zajęć, złożeniu egzaminów i napisaniu pracy końcowej, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Marketingu w praktyce.

Adresatami studiów podyplomowych "Marketing w praktyce" są osoby zajmujące kierownicze stanowiska w przedsiębiortswach w pionie marketingu. Grupę docelową stanowią także pracownicy innych działów przedsiębiorstw (np. sprzedaży), które blisko współpracują z działem marketingu i pragną poznać istotę jego funkcjonowania.

Ważną grupą, do którj adresowane jest oferta SPM w praktyce są właściciele i osoby zarządzające podmiotami w sektorze MSP.

O przyjęcie na SPM mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów inżynierskich, licencjackich i magisterskich wszystkich typów studiów.

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Marketing w strategii przedsiębiorstwa

12

2.

Badania marketingowe

8

3.

Zachowania nabywców i segmentacja rynku

8

4.

Zarządzanie produktem

12

5.

Zarządzanie marką

12

6.

Komunikacja marketingowa

10

7.

Organizacja kampanii reklamowej

10

8.

Marketing terytorialny

8

9.

Marketing internetowy

8

10.

Media społecznościowe w marketingu

8

11.

Strategia cen

8

12.

Controling marketingu

8

13.

Zarządzanie przez jakość w marketingu

8

14.

Personal branding – od pasji do biznesu

8

15.

Warsztaty: Zarządzanie marką

4

16.

Warsztaty: Zarządzanie ofertą handlową

4

17.

Warsztaty: Projektowanie funkcjonalne serwisów internetowych

4

18.

Warsztaty w laboratorium ShopLab: Neuromarketing

4

19.

Warsztaty w laboratorium ConsumerLab: Neuromarketing

4

20.

Seminarium podyplomowe

12

Egzaminy

1. Marketing w strategii przedsiębiorstwa

2. Zarządzanie produktem

3. Zarządzanie marką

Liczba godzin
160

Studia trwają 2 semestry i obejmują okres od października 2019 roku do września 2020 roku.

Zajęcia odbywać się będą w formie 2 dniowych zjazdów, organizowanych średnio jeden raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
4400.00 zł

Terminy wnoszenia opłat za kształcenie:

W przypadku płatności jednorazowej  do 31.10.2019 r.

W przypadku płatności ratalnej (2 równe raty po 2200 zł.):

   I rata do 31.10.2019 r.

   II rata do 28.02.2020 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie.

Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP)  dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Marketing w praktyce"

Kierownik
dr hab. Jan Mikołajczyk, prof. nadzw. UEP, e-mail: j.mikolajczyk@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Handlu i Marketingu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.