Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Menedżer projektów Employer Branding

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 9088 Koszt uczestnictwa: 4900.00 zł Rekrutacja trwa do: 28.10.2019
Cele i zadania

Celem zajęć jest przekazanie i pogłębienie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie zarządzania projektami i koncepcji Employer Branding. Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia projektów i programów  Employer Branding w przedsiębiorstwie oraz do stosowania konkretnych technik, metod i narzędzi.

Studia "Menedżer projektów Employer Branding" zaznajomią słuchaczy z profesjonalnym planowanim i realizowaniem projektów employer brandinowych oraz pozwolą rozwinąć kompetencje potrzebne do pracy na stanowisku Employer Branding Project Manager.

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i wyspecjalizować się w zarządzaniu projektami z obszaru Employer Nranding oraz dla praktyków Employer Brandingu zamierzających uzupełnić wiedzę, umiejętności i zdolności w oparciu o wytyczne i standardy stosowane w dziedzinie zarządzania projektami (PMI, IPMA, PRINCE2, AgilePM).

Grupa docelowa: specjaliści ds. komunikacji w firmie (zewnętrznej i wewnętrznej), specjaliści PR, specjaliści z zakresu marketingu, specjaliści ds. zarządzania projektami, uczestnicy zespołów projektowych, menedżerowie, konsultanci, freelancerzy, przedsiębiorcy oraz osoby zawodowo związane z budową wizerunku pracodawcy, a także osoby zaangażowane w realizację różnorodnych projektów. 

 

Program

1. Współczesne koncepcje zarządzania (4 godz.)

2. Kluczowe kompetencje kierownika projektu (6 godz.)

3. Proces i techniki zarządzania projektami (10 godz.)

4. Tradycyjne metodyki i metody w zarządzaniu projektami (10 godz.)

5. Koordynowanie projektów (wdrożeniowych) (4 godz.)

6. Błędy w zarządzaniu projektami (6 godz.)

7. Budowanie sieci relacji (4 godz.)

8. Negocjacje i mediacje w zarządzaniu projektami (6 godz.)

9. Zarządzanie dokumentami projektu (4 godz.)

10. Opracowywanie dokumentacji w projektach Employer Branding (6 godz.)

11. Komunikacja w zarządzaniu projektami (4 godz.)

12. Zarządzanie ryzykiem w projektach  (2 godz.)

13.Kontrola postępu realizacji projektu (2 godz.)

14. Zarządzanie zmianą w projektach (2 godz.)

15. Zarządzanie projektem personalnym (16 godz.)

16. Towrzenie kampanii wizerunkowo-rekrutacyjnych (4 godz.)

17. Zarządzanie projektami i programami Early Talent (6 godz.)

18. Prowadzenie projektów z zakresu Candidate Experience (4 godz.)

19. Wdrażanie globalnego Employee Value Proposition (2 godz.)

20. Współpraca z agencjami i specjalistami (4 godz.)

21. Prowadzenie projektów Employer Branding we współpracy z oragnizacjami

      studenckimi (4 godz.)

22. Projektowanie i wdrażanie działań Employer Branding (8 godz.)

23. Zarządzanie budżetem w projektach Employer Branding (2 godz.)

24. Zarządzanie międzynarodowymi projektami Employer Branding (6 godz.)

25. Realizacja projektów Employer Branding w środowisku wielokulturowym (4 godz.)

26. Zwinność projektowa (metodyki i metody) (20 godz.)

27. Wykorzystywanie narzędzi online (8 godz.)

28. Przygotowywanie planu działań komunikacji online (2 godz.)

29. Spotkanie (panel) z ekspertem  (4 godz.)

30. Seminarium podyplomowe (10 godz.)

Egzaminy

1. Kluczowe kompetencje kierownika projektu.

2. Proces i techniki zarządzania projektami.

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem  pozytywnym.

Liczba godzin
174

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2019r. do września 2020r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu - w piątki, soboty, niedziele.

Koszt uczestnictwa
4900.00 zł

W przypadku płatności jednorazowej 4.900 zł:

- płatnej do dnia 31 października 2019r.

W przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.225 zł:

- I rata płatna do dnia 31 października 2019r.

- II rata płatna do dnia 31 grudnia 2019r.

- III rata płatna do dnia 31 marca 2020r.

- IV rata płatna do dnia 31 maja 2020r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie podanym podczas rejestracji w systemie. 

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe Menedżer projektów Employer Branding.

Kierownik
dr Adam Weinert, e-mail: adam.weinert@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Zarządzania Strategicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.