Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XIII edycja).

Studia Podyplomowe "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"

Kontakt: email: i.bartkowiak@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-85 Koszt uczestnictwa: 4350.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: : udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Proponowane przedmioty odzwierciedlają aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej jednostce administracji publicznej. Zadania studium ukierunkowane są na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będzie ich aktualność i praktyczna przydatność. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków.

Studia przeznaczone są dla osób już pełniących stanowiska kierownicze wszystkich szczebli i funkcji  jednostek administracji publicznej, a więc dla osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, a także osób zajmujących się działalnością kadrową, a także tych, którzy rozwijają swoją ścieżkę kariery i w przyszłości wiedza z zakresu organizacji i zarządzania stanie się dla nich niezbędna.

O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych wszystkich typów uczelni. Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studium

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (polityka kadrowa, planowanie kadrowe, analiza pracy, opisy stanowisk pracy, dobór i selekcja pracowników, rozwój pracowników, planowanie karier, system ocen pracowników, systemy motywacyjne pracowników)
 • Komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna, bariery komunikacyjne i ich ograniczanie, rola komunikacji niewerbalnej, przemówienia a prezentacje, formy komunikowania się w organizacji, style komunikowania się, najważniejsze aspekty sztuki negocjacji, kultura komunikacji)
 • Koncepcje i metody zarządzania (zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez delegowanie, zarządzanie przez cele, techniki twórczego myślenia, współczesne koncepcje zarządzania)
 • Zarządzanie strategiczne (cykl zarządzania strategicznego, podejścia do zarządzania strategicznego, typologia strategii rozwoju przestępczości, misja, wizja i cele długookresowe, analiza strategiczna, wybór strategiczny, budowa programów operacyjnych, formułowanie celów strategicznych)
 • Zasady i metody podejmowania decyzji kierowniczych (racjonalny model podejmowania decyzji kierowniczych, indywidualne i grupowe podejmowanie decyzji, przyczyny ograniczonej racjonalności)
 • Struktury organizacyjne współczesnych organizacji (elementy struktury organizacyjnej, modele struktur organizacyjnych, współczesne rozwiązania strukturalne, wielowymiarowa analiza struktury organizacyjnej)
 • Psychologia zarządzania (rola psychologii zarządzania w zarządzaniu zespołem, społeczne umiejętności kierownicze, model skutecznego kierownika, zarządzanie wiedzą w organizacji)
 • Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów
 • Kierowanie zespołem (koncepcje motywacji, negocjacje w stosunkach pracowniczych, kształtowanie roli lidera, funkcje i style liderowania, organizacja pracy własnej, komunikacja interpersonalna, zarządzanie konfliktem)
 • Planowanie i organizacja pracy (analiza pracy, metody planowania zatrudnienia, normowanie pracy, formy organizacji czasu i miejsca pracy - elastyczny czas pracy, telepraca)
 • Metody i techniki zarządzania (TQM - charakterystyka zarządzania jakością zgodnego z normami ISO, etapy prac nad systemem jakości, dokumentacja, auditing i certyfikacja systemu jakości, aplikacyjne aspekty wdrażania jakości pracy
 • Zarządzanie wynikami (zasady zarządzania wynikami pracy, kluczowe elementy procesu zarządzania wynikami pracy, ocena pracownicza jako składowa procesu zarządzania wynikami - narzędzia i kryteria oceny pracowniczej, praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia rozmowy oceniającej, monitorowanie i ewaluacja zarządzania wynikami pracy).
 • kształtowanie wizerunku (wizerunek jako cel działań public relations, wizerunek a tożsamość instytucji i osoby publicznej, czynniki i instrumenty kształtowania wizerunku, media masowe jako instrument kształtowania wizerunku).
Egzaminy

Słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich zajęć , zdanie egzaminów z 3 przedmiotów, a także zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym (egzamin obejmuje zagadnienia znajdujące się w programie studiów)

Słuchaczy nie obowiązuje napisanie pracy podyplomowej.

 

Liczba godzin
198

 

pażdziernik 2017 – wrzesień 2018, dwa semestry. Zajęcia na studiach prowadzone będą w systemie zaocznym, w formie dwudniowych zjazdów dwa razy w miesiącu, w piatki po południu oraz soboty

Koszt uczestnictwa
4350.00 zł

możliwa jest płatność w 4 ratach

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 23.10.2017.

Dodatkowych informacji udziela Iwona Bartkowiak tel. 061 854-38-85; 066-22-44-096

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych UEP

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem, telefon, mail.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Katedry Socjologii i Etyki Gospodarczej
ul. Towarowa 53, pokój 304

adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej (Iwona Bartkowiak)

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. zw. UEP, e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej
61-875 Poznań
al. Niepodległości 10
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.