Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Finance Business Partner

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39; 61 854 30 63 Koszt uczestnictwa: 6500.00 zł Rekrutacja trwa do: 29.02.2020
Cele i zadania

Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia w przedsiębiorstwach funkcji Finance Business Partner.

Finance Business Partner to osoba, która realizuje zadania doradcze/usługowe na rzecz innych komórek. Pomaga spojrzeć na decyzje przez pryzmat konsekwencji finansowych i ich wpływu na osiąganie celów organizacji. Pomaga budować/krytycznie ocenia budowane prognozy, wyznaczane cele cząstkowe, założenia cenowo-kosztowe, wspiera inne komórki w budowaniu polityki cenowej i rabatowej, budowaniu portfela produktowego w celu długofalowego zabezpieczenia marż i osiągania celów. Finance Business Partner zapewnia wsparcie procesów decyzyjnych tak, aby podejmowane decyzje były zgodne ze zdefiniowanymi celami, wyrażonymi przede wszystkim za pomocą mierników finansowych.

Studia podyplomowe Finance Business Partner przekazywać będą praktyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu finansów, rachunkowości zarządczej, analizy danych, technologii informatycznych wykorzystywanych w zarządzaniu podmiotem gospodarczym, zarządzania strategicznego oraz umiejętności skutecznego przekazywania informacji finansowych - komunikacji.

Finance Business Partner powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami w 3 głównych obszarach:

a)      strategicznym - umiejętność prowadzenia analiz strategicznych, gromadzenia danych i budowania prognoz; głębokie rozumienie uwarunkowań danego biznesu, czynników przewagi konkurencyjnej, strategii konkurowania,

b)      finansowym – znajomość systemów rachunków kosztów, rozumienie zróżnicowanych metod kalkulacji marż, znajomość modeli wyceny i czynników kreujących wartość przedsiębiorstwa, umiejętność planowania finansowego i oceny efektywności realizowanych działań,

c)       komunikacyjnym – umiejętność przekonywania, argumentowania, komunikowani się w sytuacjach trudnych; umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych; umiejętność syntetycznego przekazywania złożonych informacji finansowych za pomocą zwięzłych i komunikatywnych raportów, umiejętność prezentacji danych finansowych w zrozumiały (użyteczny) sposób.    

Program studiów został opracowany w taki sposób, aby absolwent studiów podyplomowych Finance Business Partner posiadał wiedzę i umiejętności wskazane powyżej.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, ze znajomością zagadnień z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych posiadających doświadczenie w obszarze finansów i rachunkowości.

Program

1. Finance Business Partner w organizacji.

2. Zarządzanie strategiczne.

3. Gromadzenie i przetwarzanie danych.

4. Rentowność portfela produktów i usług.

5. Polityka cenowa i rabatowa.

6. Mierniki dokonań przedsiębiorstwa.

7. Planowanie finansowe i ocena efektywności inwestycji.

8. Kluczowe czynniki i kreujące wartość.

9. Techniki komunikacji.

10. Zarządzanie projektami.

11. Doskonalenie procesów biznesowych.

12. Optymalizacja procesów w obszarze finansów.

13. Systemu Business Intelligence w raportowaniu menedżerskim.

14. Seminarium.

Egzaminy

1. Zarządzanie strategiczne.

2. Rentowność portfela produktów i usług.

3. Mierniki dokonań przedsiębiorstwa.

4. Kluczowe czynniki i kreujące wartość.

Studia kończą się zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
185

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2019r. do września 2020r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu - w soboty i niedziele.

 

Koszt uczestnictwa
6500.00 zł

W przypadku płatności jednorazowej 6.500 zł:

- płatnej do dnia 18 października 2019r.

W przypadku płatności w dwóch równych ratach po 3.300 zł:

- I rata płatna do dnia 18 października 2019r.,

- II rata płatna do dnia 31 stycznia 2020r.

W przypadku płatności w czterech równych ratach po 1.675 zł:

- I rata płatna do dnia 18 października 2019r.,

- II rata płatna do dnia 31 stycznia 2020r.,

- III rata płatna do dnia 31 marca 2020r.,

- IV rata płatna do dnia 31 maja 2020r.

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na I edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście: 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Finance Business Partner.

Kierownik
dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw.UEP, e-mail: remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.