Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Accounting and Financial Management - Advanced Level

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61-856-92-37 Koszt uczestnictwa: 5500.00 zł Rekrutacja trwa do: 27.09.2019
Cele i zadania

Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej i zarządczej, finansów, podatków oraz analizy finansowej.

W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego.

Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim.

Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 5 egzaminów z poziomu Applied Skills oraz zdobycia ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business.

 

Studia przeznaczone są dla:

a)      absolwentów studiów licencjackich/magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość, którym przysługuje zwolnienie z egzaminów  z poziomu Applied Knowledge (F1 do F4 wg dawnej klasyfikacji ACCA),

b)      absolwentów studiów podyplomowych  Accounting and Financial Management – Basic Level ,

c)       osób, które zaliczyły egzaminy z poziomu Applied Knowledge w standardowym trybie egzaminacyjnym

d)      znajomością języka angielskiego na poziomie B2.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Program

Program studiów obejmuje następujące bloki programowe:

 

Advanced Management Accounting             30 godz

Advanced Financial Accounting                   45 godz

Taxation                                                      45 godz

Performance Measurement and Management 10 godz

Preparation and Analysis of Financial Statements     35 godz

Financial Management                              30 godz

Audit and assurance                                 30 godz

Egzaminy końcowe                                   24 godz


Treści programowe prezentowane są w języku polskim oraz języku angielskim.

 

 

 

Egzaminy

Advanced Management Accounting 

Advanced Financial Accounting 

Taxation    

Performance Measurement and Management   

Preparation and Analysis of Financial Statements     

Financial Management      

Audit and assurance

Liczba godzin
249

Studia trwają dwa semestry od października 2019 r. do września 2020 r.

Zajęcia odbywać się będą w formie trzydniowych zjazdów, organizowanych średnio 2 razy w miesiącu, w piątki, soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
5500.00 zł

Opłatę można uiścić:

jednorazowo do
31.10.2019 r.

w dwóch ratach po 2750 zł
I rata w terminie do dnia   31.10.2019 r.
II rata w terminie do dnia  15.02.2020 r.

w czterech ratach po 1375 zł
I rata w terminie    do dnia  31.10.2019 r.
II rata w terminie   do dnia  15.12.2019 r.
III rata w terminie  do dnia  15.02.2020 r.
IV rata w terminie   do dnia  15.05.2020 r.

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie ( zakładu pracy bądź osobiste ) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia ( poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP ) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć:

osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych UEP
Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16, V piętro, p. 513

listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych UEP
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Accounting and Financial Management – Advanced Level

Kierownik
dr Małgorzata Czerny, e-mail: malgorzata.czerny@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.