Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych

Kontakt: email: edyta.malecka-ziembinska@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39; 61 854 30 63 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia uruchomione.

Ostatnia szansa na zapisy!

Uwarunkowania funkcjonowania jednostek oświatowych wynikają z jednej strony z ich formy organizacyjno-prawnej, jaką jest jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, a z drugiej strony – z obowiązującej w nich Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Okoliczności te przesądziły o sprofilowaniu problematyki rozliczeń kadrowo-płacowych w tych właśnie jednostkach.

Program studiów bazuje na obowiązujących przepisach prawa pracy i prawa oświatowego oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Obejmuje on całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową w jednostkach oświatowych, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym. Słuchacze poznają aktualne przepisy w zakresie opodatkowania i objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym dochodów z pracy, osiąganych na podstawie różnych umów i w różnych formach. Ponadto nabędą praktycznych umiejętności ustalania wynagrodzenia oraz świadczeń pochodnych pracowników jednostek oświatowych, tworzenia listy płac, a także korzystania z programów użytkowych wykorzystywanych w działach kadr i płac (Płatnik).

Studia adresowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych jednostek oświatowych.
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, w tym licencjackich.

Program

Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych / warsztatowych i obejmują następujące zagadnienia:

 • Opodatkowanie i oskładkowanie dochodów z pracy. Koszty pracy i klin podatkowy w Polsce i na świecie
 • Karta Nauczyciela i inne przepisy prawa oświatowego
 • Elementy prawa pracy
 • Zasady ogólne i zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych
 • Podatek od towarów i usług w jednostkach oświatowych
 • Aspekty podatkowe delegacji krajowych i zagranicznych
 • Rozliczanie pracowników jednostek oświatowych z tytułu podatku dochodowego
 • Subwencja oświatowa i dotacje – sposób podziału, zasady pozyskiwania i rozliczania
 • Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze. PFRON
 • Zasady ustalania wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracownika jednostki oświatowej
 • Dokumentacja kadrowo-płacowa – akta osobowe
 • RODO w jednostkach oświatowych
 • ZFŚS
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie osób niepełnosprawnych. PFRON
 • Rachunkowość budżetowa
 • Ewidencja i rachunkowość płacowo-podatkowa. Lista płac
 • Narzędzia informatyczno-kadrowe wspomagające pracę kadrowo-płacową
 • Obowiązki pracownika kadr w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie dokumentów kadrowo-płacowych
Egzaminy

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym (tj. test po I i II semestrze z całości zagadnień objętych programem studiów).

Liczba godzin
178

Studia trwają 2 semestry i obejmują okres od października 2019 r. do września 2020 r.

Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Terminy zjazdów:

23.11–24.11.2019
07.12–08.12.2019
11.01–12.01.2020
25.01–26.01.2020
08.02–09.02.2020
22.02–23.02.2020
07.03–08.03.2020
21.03–22.03.2020
04.04–05.04.2020
09.05–10.05.2020
23.05–24.05.2020

Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

Termin wnoszenia opłaty za studia (w przypadku płatności jednorazowej): 30.11.2019 r.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty.    

 • I rata 2000 zł płatna w terminie do 30.11.2019 r.
 • II rata 2000 zł płatna w terminie do 15.02.2020 r.
Zgłoszenia

Rekrutacja trwa do 19.11.2019

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP lub notarialnie) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

pn-pt. w godz. 8.00-16.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych

Kierownik
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. nadzw. UEP, tel. 798-877-921, e-mail: Edyta.Malecka-Ziembinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53
pokój 304 (sekretariat)
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.