Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (I edycja).

Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych

Kontakt: email: Edyta.Malecka-Ziembinska@ue.poznan.pl telefon: 798-877-921 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Uwarunkowania funkcjonowania jednostek oświatowych wynikają z jednej strony z ich formy organizacyjno-prawnej, jaką jest jednostka budżetowa lub zakład budżetowy, a z drugiej strony – z obowiązującej w nich Karty Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Okoliczności te przesądziły o sprofilowaniu problematyki rozliczeń kadrowo-płacowych w tych właśnie jednostkach.

Program studiów bazuje na obowiązujących przepisach prawa pracy i prawa oświatowego oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Obejmuje on całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową w jednostkach oświatowych, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym. Słuchacze poznają aktualne przepisy w zakresie opodatkowania i objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym dochodów z pracy, osiąganych na podstawie różnych umów i w różnych formach. Ponadto nabędą praktycznych umiejętności ustalania wynagrodzenia oraz świadczeń pochodnych pracowników jednostek oświatowych, tworzenia listy płac, a także korzystania z programów użytkowych wykorzystywanych w działach kadr i płac (Płatnik). Studia adresowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych jednostek oświatowych.

Studia adresowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych jednostek oświatowych.
Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, w tym licencjackich.

Program

Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych / warsztatowych i obejmują następujące zagadnienia:

 • Opodatkowanie i oskładkowanie dochodów z pracy. Koszty pracy i klin podatkowy w Polsce i na świecie
 • Karta Nauczyciela i inne przepisy prawa oświatowego
 • Elementy prawa pracy
 • Zasady ogólne i zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych
 • Podatek od towarów i usług w jednostkach oświatowych
 • Aspekty podatkowe delegacji krajowych i zagranicznych
 • Rozliczanie pracowników jednostek oświatowych z tytułu podatku dochodowego
 • Subwencja oświatowa i dotacje – sposób podziału, zasady pozyskiwania i rozliczania
 • Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze. PFRON
 • Zasady ustalania wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracownika jednostki oświatowej
 • Dokumentacja kadrowo-płacowa – akta osobowe
 • Ochrona danych osobowych w jednostkach oświatowych
 • ZFŚS
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie osób niepełnosprawnych
 • Ewidencja i rachunkowość płacowo-podatkowa. Lista płac
 • Narzędzia informatyczno-kadrowe wspomagające pracę kadrowo-płacową
 • Obowiązki pracownika kadr w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie dokumentów kadrowo-płacowych
Egzaminy

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie pisemnego egzaminu końcowego przewidzianego w programie (tj. test z całości zagadnień objętych programem studiów na zakończenie pierwszego i drugiego semestru).
I część egzaminu końcowego przewidziana jest w czerwcu, a druga w grudniu 2019 r.

Liczba godzin
182

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od marca 2019 r. do lutego 2020 roku.
Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, od godz. 8.20 do 15.10.
Zajęcia/zjazdy są planowane w miesiącach luty 2019 – grudzień 2019.

Terminy zjazdów:

23.02–24.02.2019
09.03–10.03.2019
23.03–24.03.2019
06.04–07.04.2019
11.05–12.05.2019
25.05–26.05.2019

Kolejne zjazdy zostaną podane w terminie późniejszym.

Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

Opłatę za studia należy wpłacić na indywidualny rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Banku Handlowym Oddział Poznań, z zaznaczeniem – Studia Podyplomowe Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych oraz imię i nazwisko wpłacającego, w terminie do 28.02.2019 r.

Indywidualne rachunki bankowe zostaną wygenerowane automatycznie po uruchomieniu studiów i przesłane na adresy mailowe.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty.    
I rata jest płatna w terminie do 28.02.2019 r., a II rata - do 15.09.2019 r.

Słuchacze, którzy w chwili rozpoczęcia studiów są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia na UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów na UEP, wnoszą opłatę za studia w wysokości 3200 zł, płatną w terminie do 28.02.2019 r. Istnieje możliwość uiszczenia tej opłaty w dwóch równych ratach po 1600 zł każda, przy czym pierwsza rata jest płatna w terminie do 28.02.2019 r., a druga – do 15.09.2019 r.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów § 18.1, ust. 2, pkt. 5, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Zgłoszenia

Rekrutacja trwa do 15.02.2019

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online

Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP lub notarialnie) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia aplikacji elektronicznej.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP lub notarialnie) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Dokumenty należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia aplikacji elektronicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce składania dokumentów:
OSOBIŚCIE
Sekretariat Katedry Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53
pokój 304 (III piętro)
LISTOWNIE
Katedra Finansów Publicznych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rozliczenia kadrowo-płacowe w jednostkach oświatowych

Kierownik
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. nadzw. UEP, e-mail: Edyta.Malecka-Ziembinska@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.