Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Lider cyfrowej transformacji" (studia dedykowane)

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61-854-30-63 Koszt uczestnictwa: 1.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy oraz umiejętności w zakresie identyfikacji problemów nowoczesnej organizacji i ich przeciwdziałania z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych. Dzięki poznanym metodom, technikom i narzędziom słuchacze będą mogli samodzielne poprawić efektywność przedsiębiorstwa i przygotować je do cyfrowej transformacji.

Efekty kształcenia:

a) wiedza

 • Słuchacz ma wiedzę w zakresie baz danych, VBA i języków programowania,
 • Słuchacz ma wiedzę w zakresie systemów informatycznych do zarządzania przedsiębiorstwem,
 • Słuchacz zna i rozumie architekturę systemów informatycznych,
 • Słuchacz zna podstawowe pojęcia związane z problematyką bezpieczeństwa oraz współczesne zagrożenia bezpieczeństwa informacji,
 • Słuchacz ma wiedzę w zakresie analizy, modelowania i mapowania procesów,
 • Słuchacz ma wiedzę w zakresie Lean management,
 • Słuchacz zna i rozumie inżynierię jakości oprogramowania,
 • Słuchacz zna podstawy funkcjonowania systemu SAP,
 • Słuchacz zna podstawy automatyzacji magazynów.
 • Słuchacz ma wiedzę o handlu elektronicznym,
 • Słuchacz ma wiedzę o zarządzaniu przez cele, efektywnej budowie zespołu, wystąpieniach publicznych

b) umiejętności

 • Słuchacz potrafi programować proste algorytmy,
 • Słuchacz potrafi tworzyć makra w VBA,
 • Słuchacz potraf analizować, modelować i mapować procesy,
 • Słuchacz potrafi obsługiwać system SAP,
 • Słuchacz potrafi delegować zadania,
 • Słuchacz ma umiejętności przydatne do zarządzania zespołem pracowników,
 • Słuchacz potrafi przygotować się do wystąpień publicznych,
 • Słuchacz skutecznie rozwiązywań problemy w przedsiębiorstwie.

c) kompetencje społeczne

 • Słuchacz ma świadomość wyzwań, jakie w zakresie zarządzania stawia przed przedsiębiorcami rozwój technologiczny,
 • Słuchacz ma świadomość ważności kwestii technologii informacyjnych w przedsiębiorstwach,
 • Słuchacz ma świadomość społecznych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
 • Słuchacz potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,

Słuchacz potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

 

O przyjęcie na Studia mogą się ubiegać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych wszystkich typów uczelni. Studia przeznaczone są jedynie dla osób zgłoszonych przez firmę SMART Project Sp.j. (nabór wewnętrzny).

Program

1

Język SQL – wprowadzenie, podstawowe zapytania 

2

Wykorzystanie języka SQL do analizy danych

3

VBA – podstawy tworzenia makr

4

Inżynieria jakości oprogramowania

5

Analiza i modelowanie procesów biznesowych 

6

Architektura systemów zintegrowanych

7

Bezpieczeństwo systemów informacyjnych 

8

Zarządzanie ryzykiem IT

9

SAP – podstawy obsługi systemu

10

Mapowanie procesów

11

Skuteczne rozwiązywanie problemów

12

Automatyzacja magazynowa  

13

Rynek technologii identyfikacji

14

Lean Management – teoria w praktyce oraz restrukturyzacja procesów magazynowych

15

Rozwój rynku e-commerce a nowoczesne technologie

16

Zarządzanie przez cele i delegowanie zadań

17

Budowanie efektywnego zespołu

18

Sztuka autoprezentacji i wystąpień publicznych

19

Seminarium podyplomowe

 

Egzaminy

Warunki ukończenia studiów:

- zdanie egzaminów przedmiotowych zaplanowanych w realizacji studiów

- zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

 

Liczba godzin
160

2 semestry, luty 2018 - styczeń 2019

Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
1.00 zł
Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP
 • ksero dowodu osobistego.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

pn-pt. w godz. 7.00-15.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

Kierownik
dr hab. Arkadiusz Kawa, prof. nadzw. UEP, e-mail: arkadiusz.kawa@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)
bsp@ue.poznan.pl
tel. 61-855-30-63
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.