Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (I edycja).

Studia Podyplomowe "Labour Relations w przedsiębiorstwie"

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 618543063 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

 

Studia przeznaczone są głównie do osób odpowiedzialnych za promowanie dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstw. Ich uczestnicy uzyskają następujące efekty uczenia się:

 w zakresie wiedzy:

 • znajomość najważniejszych przepisów prawa odnoszących się do dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstwa
 • podstawowa wiedza z zakresu wybranych elementów strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem w odniesieniu do współpracy przedsiębiorców z organizacjami pracowniczymi
 • podstawowa znajomość zagadnień  z zakresu ekonomii, zarządzania i psychologii pozwalająca na zrozumienie konfliktów pomiędzy pracodawcą i pracobiorcą.
 • uporządkowana wiedza z zakresu sztuki mediacji, negocjacji i zarządzania konfliktem

 w zakresie umiejętności:

 • podejmowanie działań kształtujących efektywne relacje z organizacjami pracowniczymi, w tym wprowadzanie rozwiązań strukturalnych
 • kształtowanie strategii Labour Relations ściśle powiązanych ze strategią przedsiębiorstw i zasadami zarządzania wiedzą
 • wdrażanie i prowadzenie wszystkich elementów dialogu społecznego w przedsiębiorstwach w tym skutecznych negocjacji, rozwiązywania konfliktów i zarządzania zmianą
 • stosowanie najważniejszych przepisów prawa w odniesieniu do współpracy z organizacjami pracowniczymi i rozwiązywania konfliktów pracowniczych

 w zakresie kompetencji społecznych:

 • doskonali  umiejętność komunikowania się z jednostkami, grupami wewnątrz oraz na zewnątrz przedsiębiorstwa,
 • docenia znaczenie zachowań etycznych i społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • posiada podstawowe umiejętności współpracy w zespole.

 

O przyjęcie na Studia mogą się ubiegać osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych wszystkich typów uczelni. Studia kierowane są przedstawicieli kierownictwa przedsiębiorstw, w szczególności pracowników działów HR odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pracowniczymi  oraz członków prezydiów zakładowych związków zawodowych i rad pracowniczych, a także pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.   

 

Program

1. Wybrane zagadnienia prawa pracy.

2. Podstawy ekonomii.

3. Strategie Labour Relations.

4. Wybrane zagadnienia zarządzania.

5. Zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwój pracowników.

6. Komunikacja wewnętrzna.

7. Techniki negocjacji.

8. Podstawy psychologii.

9. Historia i współczesne organizacje pracownicze.

10. PR i sytuacje kryzysowe.

11. Mediacje w sporach zbiorowych.

12. Układy zbiorowe pracy.

13. Protesty pracownicze-organizacja, aspekty prawne.

14. Zarządzanie wiedzą.

15. Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR.

16. Zarządzanie zmianą w dialogu społecznym.

 

Egzaminy

Warunki ukończenia studiów:

- uzyskanie w indeksie wpisów potwierdzających zaliczenie przedmiotów,

- zdanie zaplanowanych egzaminów przedmiotowych,

- zdanie pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

 

Liczba godzin
172

Studia trwają 2 semestry i obejmują okres od marca 2018 roku do lutego 2019 roku.

 

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Opłata za pierwszą edycję Studiów wynosi 4800 zł od osoby i jest płatna do dnia 28 lutego 2018 roku. 

Istnieje możliwość uiszczenia wyżej określonej opłaty za Studia w dwóch równych ratach po 2400 zł każda, przy czym pierwsza rata jest płatna do dnia 28 lutego 2018 roku, a druga rata jest płatna do dnia 30 września 2018 roku.  

Słuchacze, którzy w chwili rozpoczęcia Studiów są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów na UEP, wnoszą opłatę za Studia w wysokości 3840 zł, płatną do dnia 28 lutego 2018 roku.  

 

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które będą w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie bądź e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP,
 • ksero dowodu osobistego.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście: 

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

pn-pt. w godz. 7.00-15.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: „Labour Relations w przedsiębiorstwie”

 

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.

Rezygnacja ze studiów
- rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a następnie postanowi zrezygnować, należy napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.
- rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz zobowiązany jest napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz planuje ubiegać się o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo za pośrednictwem Kierownika Studiów do Rektora ds. Edukacji i Studentów (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych osobiście lub pocztą.

 

Kierownik
prof. dr hab. Aldona Andrzejczak, prof. zw. UEP, e-mail: aldona.andrzejczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)
studia.bs@fnc.ue.poznan.pl
tel. 61 856 90 88; 92 39
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.