Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

„Bankowość oraz finansowe i prawne aspekty inwestycji” (studia dedykowane)

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88; 92 39 Koszt uczestnictwa: 5100.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Głównym celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu prawa spółek handlowych, inwestycji oraz bankowości.

Studia obejmują trzy bloki tematyczne: prawo gospodarcze, inwestycje oraz bankowość.

Egzaminy

Studia kończą się:

przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym;

zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym;

zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym;

zdaniem pisemnego i ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

*zaznaczyć właściwe

Warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich bloków tematycznych.

Liczba godzin
200

Studia trwają 2 semestry i obejmują okres od stycznia 2018 roku do listopada 2018.

Koszt uczestnictwa
5100.00 zł
Kierownik
dr Michał Łukowski, e-mail: michal.lukowski@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.