Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Przywództwo strategiczne

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88; 92 39 Koszt uczestnictwa: 11900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności wykorzystania praktycznych narzędzi wspomagających skuteczne zarządzanie zespołem pracowników oraz przedsiębiorstwem.

Dwa obszerne bloki tematyczne – „Przywództwo w biznesie” oraz „Narzędzia skutecznego lidera” – skupiają się na rozwoju umiejętności kierowniczych nastawionych na wzrost efektywności przedsiębiorstwa poprzez poprawę zarządzania zespołem pracowników. W ramach bloku „Praca mózgu lidera” przedstawione zostaną najnowsze odkrycia z zakresu fizjologii mózgu w rozmaitych sytuacjach oraz jej praktyczne implikacje dla pracy menedżera oraz kierownika zespołu. Słuchacze zapoznają się również z praktycznymi metodami poprawy efektywności pracy mózgu. Zajęcia z zakresu „Ryzyka strategicznego” mają koncentrować się na budowaniu przedsiębiorstw-liderów rynkowych poprzez dostosowanie oraz modyfikacje strategii na podstawie zidentyfikowanego ryzyka. W ramach studiów słuchacze będą również mieli możliwość analizy praktycznych przypadków biznesowych z zakresu przywództwa rynkowego.

Integralną częścią studiów podyplomowych „Przywództwo strategiczne” jest przeprowadzenie indywidualnej oceny kompetencji wg metodologii Harrison Assessments™. Każdy z słuchaczy, po wykonaniu testów, będzie miał możliwość uczestnictwa w indywidualnej, 2-godzinnej sesji coachingowej skoncentrowanej na omówieniu posiadanych predyspozycji menedżerskich oraz możliwości ich rozwoju. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w indywidualnej analizie Behavioral Competency (międzynarodowy system HATS) oraz opis kompetencji oraz szczegółowy raport Harrisson Assessment.

 

Studia podyplomowe „Przywództwo strategiczne” adresowane są do menedżerów średniego oraz wysokiego szczebla, a także absolwentów studiów MBA. Kandydaci powinni być aktywni zawodowo oraz zajmować stanowisko związane z zarządzaniem zespołem ludzi. Wymagane jest posiadanie min. 8-letniego doświadczenia zawodowego, 3-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

Program

 

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Wykładowcy

Przywództwo w biznesie

1

Przywództwo w biznesie. Rola  i zadania lidera

4

Prof. dr hab. Henryk Mruk

2

Koncepcje i rodzaje przywództwa

4

Prof. dr hab. Henryk Mruk

3

Zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej

4

Prof. dr hab. Henryk Mruk

4

Metody rozwoju osobistego lidera

4

Prof. dr hab. Henryk Mruk

5

Zarządzanie talentami. Sukcesja - planowanie i wdrażanie

4

Prof. dr hab. Henryk Mruk

Narzędzia skutecznego lidera

6

Świadome Przywództwo Strategiczne

16

Mgr Krzysztof Kotapski

7

Rozwiązywanie problemów i budowanie relacji w oparciu o dialog

8

Mgr Krzysztof Kotapski

8

Trudne rozmowy menedżerskie

8

Mgr Krzysztof Kotapski

9

Planowanie i organizowanie zmian w oparciu o ludzi – metoda narzędziowa

8

Mgr Krzysztof Kotapski

10

Przywództwo zespołowe

8

Mgr Krzysztof Kotapski

11

Świadomy feedback menedżerski 

16

Mgr Krzysztof Kotapski

Ryzyko strategiczne

12

Identyfikacja i analiza ryzyka strategicznego

8

Dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

13

Strategie wobec ryzyka strategicznego

8

Dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

14

Organizacja zarządzania ryzykiem strategicznym

8

Dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

Praca mózgu lidera

15

Reakcja mózgu na złożone sytuacje biznesowe

4

Dr hab. Maciej Błaszak

16

Umysł produktywnego menadżera i kreatywnego lidera

4

Dr hab. Maciej Błaszak

17

Źródła trudności problemów biznesowych

4

Dr hab. Maciej Błaszak

18

Zmiana myślenia i zachowania ludzi

6

Dr hab. Maciej Błaszak

19

Równowaga pracy i rozwoju osobistego na kierowniczych stanowiskach

6

Dr hab. Maciej Błaszak

Analiza przypadków biznesowych

20

Przywództwo rynkowe (studia przypadków)

16

Dr Łukasz Małys

Indywidualna sesja coachingowa

21

Analiza i plan rozwoju kompetencji wg metodologii Harrison Assessments™

2*

Dr Paulina Sypniewska

 

Łącznie:

160

 

 *zajęcia odbywają się indywidualnie w wymiarze 2 godzin dydaktycznych przeznaczonych indywidualnie na każdego uczestnika

Egzaminy

Warunkiem ukończenia studiów oraz uzyskania dyplomu jest:

 • zaliczenie wszystkich ujętych w programie modułów,
 • zdanie egzaminu końcowego w formie testu zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • Certyfikat Standaryzacji Kompetencji Menedżerskich MPS,
 • potwierdzenie uczestnictwa w indywidualnej analizie Behavioral Competency (międzynarodowy system HATS),
 • opis kompetencji oraz szczegółowy raport Harrisson Assessment.

 

Liczba godzin
160

Studia trwają 2 semestry i realizowane są w formie weekendowych zjazdów raz w miesiącu (8 godz. dydaktycznych w sobotę oraz 8 godz. dydaktycznych niedzielę). Łącznie obejmują 160 godzin dydaktycznych, z czego 2 w formie indywidualnych sesji coachingowych.

Koszt uczestnictwa
11900.00 zł

Opłaty za studia uiszczane są na indywidualny numer konta bakowego, który każdy słuchacz będzie miał nadany po przyjęciu na studia.


Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe UEP obowiązuje aplikacja online. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego są kandydatom przekazywane drogą elektroniczną po zarejestrowaniu się jako kandydat na studia.Po zalogowaniu się kandydaci otrzymują informacje o kolejnych działaniach, które powinni wykonać (szczególnie ważne jest dotrzymywanie terminów, ponieważ system automatycznie wykreśla osoby nie realizujące okreslonych czynności w terminie).

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie dostarczonych dokumentów. Warunkiem przyjęcia kandydatów jest spełnienie kryteriów:

 • Minimalnego 8-letniego doświadczenia zawodowego.
 • Minimalnego 3-letniego doświadczenia kierowniczego.
 • Pełnienia aktualnie funkcji kierowniczej związanej z zarządzaniem zespołem ludzi lub funkcji członka zarządu lub właściciela przedsiębiorstwa (z wyłączeniem 1-osobowej działalności gospodarczej).

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie),
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub kopia poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP (Biuro Studiów Podyplomowych) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
 • zobowiązanie (osobiste lub podmiotu kierującego np. pracodawcy) do wnoszenia opłat za studia w ustalonych terminach,
 • ksero dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • CV kandydata.

Kwestionariusz osobowy oraz zgłoszenie (wniosek o przyjęcie) należy wydrukować z panelu użytkownika po aplikacji online (por. Zgłoszenia powyżej) i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Studiów Podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

pok. 513

Dodatkowe informacje

Obsada personalna prowadzonych zajęć:

Prof. zw. Dr hab. Henryk Mruk

Ekspert w zakresie skutecznego przywództwa, marketingu, zarządzania sprzedażą. Był przewodniczącym oraz członkiem kilku rad nadzorczych („Jedynka”, „Delecta”, „Astra”, „Emax”). Przez prawie 20 lat był właścicielem i liderem Agencji Marketingowej „Focus”.

Jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, pracuje w Katedrze Handlu Międzynarodowego.  Opublikował ponad 800 pozycji zwartych i artykułowych. W 2013 roku uzyskał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za podręcznik pt. „Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa”.

Prowadzi zajęcia na studiach MBA oraz podyplomowych z zakresu przywództwa, marketingu i zarządzania sprzedażą.

 

Krzysztof Kotapski

Właściciel MPS KT&CG, ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, specjalizacja UW Warszawa, Instytut Blancharda (Coaching Przywódczy), Instytut Voss+Partner (Master of Science In Executive Leadership i Akademia Trenerów), Akademia Zarządzania Projektami Porsche Institute, Szkoła Negocjatorów Biznesowych. Ma ukończonych ponad 60 kursów i szkoleń z obszaru zarządzania, mediacji, komunikacji, negocjacji, lean).

Na co dzień przedsiębiorca i inwestor giełdowy. Od 21 lat w biznesie konsultingowo – szkoleniowym, od 18 lat wykładowca akademicki, ma za sobą 20 tys. udokumentowanych godzin szkoleniowych i doradczych, ponad 2000 godzin coachingu menedżerskiego, zrealizował ponad 100 dużych projektów biznesowych, ponad 500 firm bezpośrednio skorzystało z jego usług. Jako jedyny w Polsce realizuje projekty HPO - HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION, Standard Kompetencji Menedżerskich, Przywództwo Rentierskie. Był pierwszym polskim trenerem, który zaczął realizować światowe bestsellery szkoleniowe z tematów Przywództwa i Rozwoju Trenerów. 

Stały doradca zarządów w ponad 40 firmach z czego wiele z nich to liderzy w swoich branżach w wymiarze międzynarodowym. Jako pierwszy trener w Polsce prowadził profesjonalne szkolenia trenerskie. Przygotował lub uczestniczył w setkach negocjacji reprezentując interesy klienta. Prowadził szkolenia dla członków BCC, gdzie łącznie wzięło nich udział ok 300 osób. Uruchomił na zaproszenie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu pierwsze w Polsce Studia podyplomowe z zarządzania projektami. Jest autorem ponad 20 programów dydaktycznych realizowanych na uczelniach. Wielokrotny prelegent jako ekspert na konferencjach z dziedziny HR. Jego główną specjalizacją jest wdrażanie rozwiązań, których celem zawsze pozostaje podnoszenie wartości ekonomicznej i wizerunkowej firmy.

 

Dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska

Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Odbyła praktykę  międzynarodową pod patronatem Association for International Practical Training w MELEX USA Inc., w Raleigh, w  Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych na Wydziale Zarządzania obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pełniła rolę  konsultanta dla polskich firm, prowadziła szkolenia dla  pracowników pionów handlowych i marketingowych  w zakresie marketingu, merchandisingu, sztuki sprzedaży i komunikacji interpersonalnej. Od roku 2007 zatrudniona w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jej działalność naukowo-badawcza koncentruje się na najnowszych koncepcjach zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, w tym szczególnie na problematyce zarządzania międzyorganizacyjnym partnerstwem strategicznym. Autorka licznych publikacji z zakresu zarządzania i marketingu.

 

Dr hab. Maciej Błaszak

Neurokognitywista, jego zainteresowania i doświadczenia dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kontrolowanego kształtowania mózgu człowieka. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), narzędziami umysłu (braintools). Doświadczony wykładowca i trener biznesowy, wykorzystujący wyniki badań nad mózgiem do ulepszania procesu transferu wiedzy, budowania ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Stypendysta uniwersytetów w Edynburgu i Kilonii. Pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Dr Łukasz Małys

Specjalizuje się w zagadnieniach strategicznych w zakresu kształtowania relacji biznesowych oraz współpracy przedsiębiorstw, w szczególności w kontekście międzynarodowym. Jest wykładowcą na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletnim dyrektorem programów Executive MBA oraz MBA. Realizował projekty badawcze i konsultingowe w Polsce (4 kilkuletnie projekty badawcze o charakterze naukowym, ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Rozwoju, projekt konsultingowy dla Volkswagen Group Polska), Norwegii (współpraca z BI Norwegian Business School) i Brazylii (współpraca z Volkswagen do Brasil). Prowadzi zajęcia na programach MBA. Prowadzi zajęcia na ISCTE Business School w Lizbonie. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych.

 

Dr Paulina Sypniewska

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem na najwyższych stanowiskach menedżerskich, obecnie zarządza spółką Griston Mgmt specjalizującą się między innymi w rozwoju umiejętności menedżerskich. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wcześniej Psychologię w zarządzaniu na UAM. Akredytowany coach ICF i międzynarodowy asesor kompetencji menedżerskich, mentor oraz ekspert biznesowy, z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami międzynarodowymi. Prowadzi warsztaty i sesje indywidualne z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich, jest wykładowcą na studiach MBA i Executive MBA. Prowadząc wykłady kładzie szczególny nacisk na aspekty praktyczne i możliwość skutecznego zastosowania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

 

Kierownik
dr Łukasz Małys, e-mail: lukasz.malys@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.