Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Audyt sprawozdań finansowych

Kontakt: email: anna.kluczynska@ue.poznan.pl telefon: 61-854-34-13 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Rekrutacja trwa do: 28.02.2019
Cele i zadania

Praca w firmach audytorskich to dziś jedno z najlepiej płatnych zajęć. Problemem, z którym borykają się dziś firmy audytorskie (w całej Polsce), jest znalezienie pracowników z odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami praktycznymi, którzy wraz z rozpoczęciem pracy znaliby już praktyczne aspekty audytu. W tej chwili firmy zatrudniając nowych pracowników muszą się liczyć, z koniecznością co najmniej rocznego lub dłuższego ich doszkalania tak, aby byli w stanie wykonywać samodzielnie zadania związane z badaniem sprawozdań finansowych, czy uczestniczyć w świadczeniu innych usług oferowanych przez firmy audytorskie.

Studia dedykowane są dla osób, które chcą znaleźć pracę w firmach audytorskich. Otrzymane świadectwo ma za zadanie potwierdzić znajomość praktycznych aspektów działania firmy audytorskiej, dając znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku pracy, tworzonym przez firmy audytorskie.

 

Wiedza zdobyta podczas studiów, będzie pozwalała na wykształcenie grupy osób z istotną przewagą konkurencyjną na rynku pracy, osób, które będą znały procedury i dokumentację służącą do prowadzenia usług oferowanych przez firmy audytorskie. Studia mają zapewnić wszystkim uczestnikom odpowiednią praktykę w firmach audytorskich, zwiększając tym samym szanse zawodowe absolwentów.

 

Prowadzącymi będą osoby zarządzające firmami audytorskimi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, praktycy z doświadczeniem w organach skarbowych wykładowcy prowadzący szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów z ramienia Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz szkolenia przygotowujące do egzaminów na biegłych rewidentów dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Przewidywane są także spotkania z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację pracowników w firmach audytorskich.

Program

Ramowy program studiów:

 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa podlegająca audytowi
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość podatkowa
 • Rachunkowość bankowa i ubezpieczeniowa
 • Rachunek kosztów i wyników w operacyjnych i strategicznych decyzjach przedsiębiorstwa
 • Finanse i analiza finansowa w audycie
 • Podstawy prowadzenia audytu
 • Dokumentacja audytu - wymogi wynikające z Międzynarodowych Standardów Badania
 • Audyt – zajęcia zaawansowane
 • Sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań z audytu
 • Praktyczne warsztaty audytorskie
 • Audyt podatkowy
 • Rachunkowość kreatywna i agresywna
 • Inne niż audyt usługi biegłego rewidenta
 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy

Warunki ukończenia studiów: pisemne zaliczenie tematyki poruszanej na zajęciach na koniec każdego semestru (egzamin z przedmiotów kierunkowych i zaliczenie z pozostałych przedmiotów). Studia podyplomowe kończą się obroną pracy podyplomowej.

Liczba godzin
210

Studia trwają od marca 2019 r. - lutego 2020 r.


Zajęcia odbywają się wg poniższego harmonogramu:

Semestr I

 1. 9-10.03.2019
 2. 23-24.03.2019
 3. 6-7.04.2019
 4. 11-12.05.2019
 5. 25-26.05.019
 6. 8-9.06.2019
 7. 22-23.06.2019 - zjazd rezerwowy

 

Semestr  2 
 szczegółowy harmonogram spotkań na studiach ASF w semestrze 2 zostanie podany niezwłocznie po uchwaleniu przez Senat UEP „Harmonogramu roku akademickiego 2019-2020”

 

Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

Opłatę należy uiścić na indywidualnym numerze konta, nadanym w momencie otrzymania decyzji o przebiegu rekrutacji, czyli po uruchomieniu kierunku.

Uwaga!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt. 5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

 

 

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online

Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
 • ksero dowodu osobistego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych.

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań

z dopiskiem "Audyt sprawozdań finansowych"

Kierownik
Dr Agnieszka Piechocka-Kałużna, e-mail: agnieszka.piechocka@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań


Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.