Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (I edycja).

Studia Podyplomowe "Zarządzanie projektem europejskim 2014-2020"

Kontakt: email: iwona.bartkowiak@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-85 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Skuteczna realizacja projektów dofinansowanych z funduszów europejskich ciągle pozostaje trudnym przedsięwzięciem ze względu na regularne zmiany w przepisach prawnych oraz nowe rozwiązania w metodyce zarządzania projektem.  Program studiów obejmuje całość zagadnień związanych z zarządzaniem projektem dofinansowanym z funduszów Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności), oraz funduszów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy). Przedmiotem studium jest kompilacja zagadnień dotyczących nowoczesnego zarządzania projektem z obowiązującymi przepisami i wytycznymi dla europejskich funduszów po 2014 roku. Po ukończeniu studium absolwent będzie umiał skutecznie i profesjonalnie zarządzać projektem dofinansowanym z funduszów europejskim.

Studia adresowane są do osób pracujących w działach pozyskiwania środków europejskich, osób prowadzących własną działalność gospodarczą korzystających z europejskich funduszów oraz osób zajmujących się doradztwem w zakresie pozyskiwania tych środków.

 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wymaganych dokumentów.

Program
 1. Programy Europejskiego Obszaru Gospodarczego po 2014 roku (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweski Mechanizm Finansowy i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy)
 2. Polityka spójności Unii Europejskiej 2014 – 2020
 3. Średniokresowa Strategia Rozwoju Kraju i programy rozwoju w Polsce 2014 - 2020
 4. Metodyka zarządzania projektem europejskim
 5. Formy zatrudnienia pracowników w projekcie
 6. Partnerstwo publiczno-prywatne
 7. Zamówienia publiczne
 8. Pomoc publiczna w projekcie
 9. Podstawy prawa budowlanego
 10. Koszty i budżet projektu
 11. Analiza finansowa w projekcie

 

 

 

 1. Analiza społeczno-ekonomiczna, analiza ryzyka i wrażliwości projektu
 2. Rachunkowość projektu
 3. Sprawozdawczość i rozliczenie projektu
 4. Ocena, monitoring i ewaluacja projektu
 5. Audyt środków i projektów europejskich
 6. Kontrola projektu
 7. Seminarium (przygotowanie projektu)

 

 Program studiów obejmuje  160 godzin dydaktycznych w tym wykłady, laboratoria, ćwiczenia i seminarium 

Egzaminy

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie pisemnego egzaminu końcowego przewidzianego w programie (tj. test z całości zagadnień wykładów objętych programem na zakończenie pierwszego i drugiego semestru).

Liczba godzin
160

Czas trwania dwa semestry: 

od listopada  2017 r. do września 2018

Zajęcia prowadzone będą w systemie zaocznym, w formie dwudniowych zjazdów średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

możliwa jest płatność w dwóch ratach

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • kserokopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych UEP

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem, telefon, mail.

Miejsce złożenia dokumentów

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie na dres

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Finansów Publicznych

 61-875 Poznań

al. Niepodległości 10

 z dopiskiem Zarządzanie Projektem

 

miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Katedry Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53, pokój 304

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 7.11.2017

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Iwona Bartkowiak tel. 061 854-38-85; 066-22-44-096

Kierownik
dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. nadzw. UEP, e-mail: maciej.cieslukowski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Sekretariat Katedry Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53, pokój 304
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.