Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro"

Kontakt: email: mfse@ue.poznan.pl telefon: 61-854-34-13 Koszt uczestnictwa: 300.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim

w ramach programu edukacji ekonomicznej

 

 

Głównym celem projektu jest edukacja ekonomiczna liderów wybranych grup społecznych i zawodowych nt. zasad funkcjonowania strefy euro oraz historii współczesnej waluty europejskiej.

Celami szczegółowymi są:

 • przygotowanie pracowników różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej, sektora finansowo-bankowego, przedsiębiorców funkcjonujących w sferze biznesu, dziennikarzy, pracowników organizacji pozarządowych zaangażowanych w rozwój edukacji ekonomicznej, nauczycieli przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i wiedza o społeczeństwie, studentów oraz pośrednio całego społeczeństwa do świadomego postrzegania zagadnień związanych z przyjęciem przez Polskę wspólnej waluty,
 • przekazanie wiedzy na temat wpływu polityki gospodarczej UE na sytuację na rynku i w poszczególnych sferach gospodarki Unii i krajów członkowskich co stanowi podstawę podejmowania właściwych decyzji gospodarczych o charakterze makroekonomicznym jak i w konkretnych jednostkach prowadzących działalność biznesową,
 • przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia analizy pozwalającej ocenić korzyści wspólnego rynku i wspólnej waluty oraz koszty (problemy), jakie kraje członkowskie ponoszą rezygnując częściowo z samodzielności gospodarczej.

Preferowani będą kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów ekonomicznych, minimum pierwszego stopnia.

W miarę możliwości przyjmowani będą również: nauczyciele, kadra kierownicza administracji samorządowej, dziennikarze, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji samorządowych zaangażowani w rozwój edukacji ekonomicznej oraz osoby, które przedstawią wartościowe inicjatywy dalszego przekazywania zdobytej wiedzy.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

Blok 1. Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie (16h)

Blok 2. Teoretyczne podstawy integracji monetarnej  (12h)

Blok 3. Polityka pieniężna w unii walutowej  (8h)

Blok 4. Europejski Bank Centralny  (8h)

Blok 5. Polityka fiskalna w unii walutowej (8h)

Blok 6. Budżet UE (8h)

Blok 7. Integracja rynków finansowych w UE i strefie euro  (14h)

Blok 8. Euro w roli waluty międzynarodowej (10h)

Blok 9. Korzyści i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro (12h)

Blok 10. Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro (12h)

Blok 11. Specyfika polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty  (10h)

Blok 12. Perspektywy integracji walutowej w Europie (12h)

Blok 13. Zajęcia warsztatowe w laboratorium komputerowym (8h dla każdej z grup ćwiczeniowych)

Blok 14. Seminaria podyplomowe

Egzaminy

W ramach studiów odbędą się dwa egzaminy: na koniec pierwszego semestru oraz na koniec semestru drugiego. W obu przypadkach będą one miały formę testu jednokrotnego wyboru.

Oprócz wskazanych wyżej egzaminów, sprawdzających całokształt wiedzy słuchaczy, każdy z nich będzie zobowiązany napisać pod okiem promotora i później obronić pracę podyplomową. Obrona pracy będzie miała miejsce w trakcie dwudniowej konferencji o charakterze otwartym. Każda z prac, ocenionych na min. dobry zostanie także opublikowana w formie pliku .pdf na stronie studiów podyplomowych (lub innej związanej z projektem) i będzie udostępniana (także jako plik .pdf) każdemu zainteresowanemu pod warunkiem, że nie będzie to służyło celom komercyjnym.

Liczba godzin
202

Czas trwania studium: 2 semestry (od listopada 2015 r. do września 2016 r.). Zjazdy odbywaja się w soboty i niedziele (zazwyczaj co dwa tygodnie), w godz. 8:00-16:00.

 

 

Koszt uczestnictwa
300.00 zł

Płatność za studium należy uiścić po otrzymaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na Studiów Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro. Termin płatności - 30 listopada 2015 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje Komisja Rekrutacyjna złożona z pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Narodowego Banku Polskiego.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane mailowo i listownie o tym fakcie i terminie rozpoczęcia zajęć.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: mfse@ue.poznan.pl lub tel. (061) 854 34 13, fax (061) 854 34 15.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • list motywacyjny,
 • ankieta do pobrania http://ktpipp.ue.poznan.pl/index.php?q=system/files/Ankieta.docx
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów.

Kwestionariusz, podanie, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów oraz zobowiązanie finansowe  należy wydrukować z panelu użytkownika po aplikacji na studia i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Zgłaszenia należy składać osobiście:

 • Katedra Polityki Pieniężnej  i Rynków Finansowych
  ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
  61-895 Poznań

lub listownie:

 • al. Niepodległości 10
  61- 875 Poznań

 

 

Dodatkowe informacje

W związku z nietypową procedurę rekrutacyjną i konieczność wnikliwego analizowania przez Komisję Rekrutacyjną dokumentacji aplikacyjnej prosimy o szczegółowe wypełnienie elektronicznego kwestionariusza w zakresie pól dotyczących wykształcenia i zatrudnienia. Kolejność zgłoszeń nie jest decydująca.

Kierownik
dr Michał Skopowski, e-mail: michal.skopowski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
tel. 61-854-34-13 
Strona internetowa