Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (I edycja).

Studia Podyplomowe "Menedżer bezpieczeństwa informacji"

Kontakt: email: jacek.luczak@ue.poznan.pl Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

zobacz: https://www.youtube.com/watch?v=FDLkWBU499E&feature=youtu.be 


CEL STUDIÓW

 

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania informacją i bezpieczeństwem informacji w organizacji, w szczególności w kontekście systemowego podejścia (ISO/IEC 27001), zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, zarządzania procesowego, bezpieczeństwa danych osobowych, własności intelektualnej i innych wymagań prawnych.

 

Koncepcja Studium jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania na menedżerów bezpieczeństwa informacji, specjalistów w zakresie SZBI ISO/IEC 27001 i zarządzania ryzykiem, informatyków, product managerów, specjalistów posiadających świadomość, wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania informacją i jej ochrony.

 

W programie poruszane są przede wszystkim zagadnienia systemowego zarządzania bezpieczeństwem informacji, wymagania prawne (RODO), zarządzania ryzykiem, zarządzania wiedzą, elementy LM i monitorowanie procesów bezpieczeństwa informacji. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formule dyskusji i warsztatów – w szczególności zarządzanie ryzykiem (z wykorzystaniem platformy e-risk), SZBI na przykładzie case study zintegrowanego systemu zarządzania (ISO/IEC 27001, ISO 20000-1).

 

Słuchacze SP uzyskują formalne kwalifikacje potwierdzone certyfikatami:

 • audytor wewnętrzny SZBI ISO/IEC 27001 (egzamin zorganizowany przez jednostkę certyfikującą DEKRA SA)
 • Certified risk manager ISO 31000 (warsztaty prowadzone przez firmę PBSG SA z wykorzystaniem oprogramowania e-risk)

 

Po ukończeniu studiów Słuchacz będzie potrafił:

 • zinterpretować wymagania ISO/IEC 27001 oraz omówić koncepcję Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • spełnić wymagania prawne UE oraz polskie w zakresie ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej,
 • zaprojektować rozwiązania adekwatne dla organizacji i procesów IT w zakresie zarządzania jakością (ISO 20000-1), zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001),
 • wybrać i stosować adekwatną metodę zarządzania ryzykiem i ciągłością działania (DCP, DRP) z wykorzystaniem uznanych metodyk oraz narzędzi informatycznych,
 • uczestniczyć w pracach zespołowych wykorzystujących metody i techniki doskonalenia organizacji,
 • zarządzać ryzykiem, w szczególności w kontekście ISO 27005, z wykorzystaniem autorskiego narzędzia informatycznego e-risk. 

 

Studium dedykowane jest osobom związanym z:

 • zarządzaniem informacją i bezpieczeństwem informacji,
 • systemami znormalizowanymi,
 • zarządzaniem procesowym,
 • zarządzaniem projektamiinnym zainteresowanym, 
 • którzy chcą poznać nowoczesne metody zarządzania informacją i bezpieczeństwem informacji w procesach realizowanych w organizacji.
Program

Ramowy program przedmiotowy:

 1. System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001. Interpretacja wymagań oraz analiza przypadku
 2. Zarządzanie ryzykiem wg ISO 27005. Warsztaty na platformie e-risk (zobacz:  https://youtu.be/_0yAZmPt0kI
 3. Ochrona danych osobowych (RODO/GDPR)
 4. Zarządzanie ciągłością działania (DRP, DCP) (zobacz:  https://youtu.be/yiopxPHdO2Q)
 5. Praca zespołowa. Metody i techniki rozwiązywania problemów
 6. Usługowe zarządzanie IT jako element zarządzania bezpieczeństwem w organizacji
 7. Sektorowe przepisy prawne w obszarze bezpieczeństwa informacji
 8. Przegląd norm i wymagań w obszarze informacji niejawnych
 9. Ochrona własności intelektualnej
 10. Elementy LM. Monitorowanie procesów bezpieczeństwa informacji w organizacji
 11. Audytowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/ IEC 27001)

 

 

Partnerem merytorycznym studium podyplomowego jest firma PBSG SA. (http://pbsg.pl)

Partnerem technologicznym jest e-risk. 


Egzaminy

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w programie studiów,
 • przygotowanie pracy dyplomowej oraz jej obrona
Liczba godzin
168

12 miesięcy (2 semestry) od marca 2018 r. do lutego 2019 r.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej)

do 09.03.2018 r. 

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności w ratach)

I rata do 09.03.2018 r. 

II rata do 12.10.2018 r.  

 

Uwaga!
Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • wniosek o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie finansowe,
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych UEP,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • dwie koperty zaadresowane do siebie.

 

Kwestionariusz, wniosek i zobowiązanie finansowe po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce składania dokumentów:

Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania

ul. Powstańców Wlkp. 16, 

pok. 1717 

61-895 Poznań

Kierownik
dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, e-mail: jacek.luczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
ul. Powstańców Wlkp. 16,
pok. 1717
61-895 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.