Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej''

Kontakt: email: studia.kl@fnc.ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88; 92 39 Koszt uczestnictwa: 5500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Wiedza:

1)     Słuchacz potrafi scharakteryzować metody oraz narzędzia analizy zasobów przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

2)     Słuchacz potrafi scharakteryzować metody oraz narzędzia analizy opłacalności inwestycji

3)     Słuchacz potrafi scharakteryzować metody oraz narzędzia zarządzania zasobami przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

4)     Słuchacz potrafi scharakteryzować moduły i funkcjonalności systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i analizę zasobów przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Umiejętności:

1)     Słuchacz potrafi zastosować w praktyce metody oraz narzędzia analizy zasobów przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

2)     Słuchacz potrafi zastosować w praktyce metody oraz narzędzia analizy opłacalności inwestycji

3)     Słuchacz potrafi zastosować w praktyce metody oraz narzędzia zarządzania zasobami przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

4)     Słuchacz potrafi zastosować w praktyce zaawansowane funkcjonalności systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie i analizę zasobów przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

 

Kompetencje społeczne:

1)     słuchacz rozumie potrzebę ciągłego  dokształcania się wobec narastającej nowości zmiany w praktyce zarządzania 

2)     słuchacz rozwija świadomość odpowiedzialności efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

słuchacz wykazuje się kompetencją w inicjowaniu zmian zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania  przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacz będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktycznego jej zastosowania w zakresie zarządzania oraz analizowania zasobów przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej lub mieszkaniowej, również z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania wspomagającego procesy zarządcze oraz analityczne ww. przedsiębiorstw.

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Forma prowadzenia zajęć1)

Liczba godzin / forma zaliczenia2)

1

Analiza zasobów finansowo-majątkowych w przedsiębiorstwie komunalnym

W/C

 12 h/E

2

Planowanie i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych

W/C

 12 h/Z

3

Zarządzanie operacyjne w przedsiębiorstwie komunalnym

W

   8 h/Z

4

Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie komunalnym

W/C

10 h/Z

5

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie komunalnym

W/C

16 h/E

6

Zarządzanie nieruchomościami

W

8 h/E

7

Elementy prawa dla przedsiębiorstw komunalnych

W

8 h/Z

8

Podstawy controllingu w przedsiębiorstwie komunalnym

W

8 h/Z

9

Informatyczne wsparcie ewidencji zasobów przedsiębiorstwa komunalnego w systemie Granit jako modelowe rozwiązanie warunkujące efektywne zarządzanie

L

10 h/Z

10

„e-dokumenty” w zintegrowanym systemie informatycznym Granit jako optymalna forma raportowania w modelowym przedsiębiorstwie 3.0

L

14 h/Z

11

Wykorzystanie narzędzi e-komunikacji między przedsiębiorstwem a kontrahentami na przykładzie systemu Granit

L

16 h/Z

12

Metody modelowania algorytmów naliczeń w modułach wspomagających obsługę zasobów komunalnych w systemie Granit

L

10 h/Z

13

Narzędzia wspomagające prowadzenie wielokryterialnej analizy danych, w tym zaawansowanych analiz ekonomicznych na przykładzie systemu GRANIT

L

10 h/Z

14

Możliwości wizualizacji graficznej danych i wyników w systemie Granit podstawą pozycjonowania Przedsiębiorstwa 3.0 na rynku

L

10 h/Z

 

Łącznie:

 

162 h

Egzaminy

Warunki ukończenia studiów:

- Uzyskanie w indeksie wpisów potwierdzających zaliczenie przedmiotów

- Zdanie egzaminów przedmiotowych zaplanowanych w realizacji studiów

- Zdanie egzaminu końcowego

Liczba godzin
162

2 semestry, marzec 2018-luty 2019

Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
5500.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej):

 5500 zł

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach (jeśli są przewidziane):

płatność w II ratach (5600 zł)

płatność w IV ratach (5800 zł)

 

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które będą w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie bądź e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP
  • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie, oświadczenie oraz zobowiązanie po

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

pn-pt. w godz. 7.00-15.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: "Zarządzanie w przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej"

 

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a następnie postanowi zrezygnować, należy napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz zobowiązany jest napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz planuje ubiegać się o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo za pośrednictwem Kierownika Studiów do Rektora ds. Edukacji i Studentów (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr Sebastian Chęciński, e-mail: sebastian.checinski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)
studia.bs@fnc.ue.poznan.pl
tel. 61 856 90 88; 92 39
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.