Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe ,,Podyplomowe Studium Pedagogiczne''

Kontakt: email: studia.bs@fnc.ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88; 92 39 Koszt uczestnictwa: 4300.00 zł Rekrutacja trwa do: 30.09.2017
Cele i zadania

Celem uruchomienia Podyplomowego studium pedagogicznego jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Po zakończeniu kształcenia absolwent:

 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się;
 •  posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej;
 • posiada kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań wynikających z roli nauczyciela;
 •  wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego.

Kryteria kwalifikowania kandydatów:

 • ukończone studia kierunkowe II stopnia;
 • ukończone studia niekierunkowe oraz ukończone studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem;
 • ukończone studia niekierunkowe, jeżeli w programie studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych ujęte były treści nauczanego przedmiotu (tzw. kwalifikacje zbliżone do wymagań przedmiotowych);
 • studenci studiów II stopnia (w szczególności kierunków ekonomicznych).

 

Program

Program studiów:

 • Psychologia poznawcza
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Wychowawcze aspekty funkcjonowania dziecka w rodzinie i w szkole
 • Komunikacja interpersonalna w szkole
 • Podstawy pedeutologii
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Profilaktyka, diagnoza i pomoc psychopedagogiczna
 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe
 • Budowanie współpracy z rodzicami
 • Psychopedagogiczne koncepcje uczenia się i nauczania
 • Projektowanie procesu kształcenia
 • Projektowanie celów kształcenia
 • Metody dydaktyczne
 • Tutoring w pracy z uczniem
 • Formy pracy z uczniem
 • Media edukacyjne i technologie informacyjne w nauczaniu
 • Aranżacja przestrzeni edukacyjnej
 • Ocenianie osiągnięć uczniów i ewaluacja zajęć dydaktycznych
 • Programy nauczania
 • Projektowanie scenariusza zajęć
 • Emisja głosu
 • Dydaktyka szczegółowa
 • Praktyka pedagogiczna
Egzaminy

Warunki ukończenia studiów:

 • uzyskanie pozytywnego wyniku z dwóch egzaminów pisemnych (moduł psychologiczno-pedagogiczny i moduł dydaktyczny);
 • przygotowanie i prezentacja 5 scenariuszy zajęć;
 • zaliczenie obowiązkowych praktyk;
 • 80% obecności na zajęciach.
Liczba godzin
270

3 semestry (październik 2017 – marzec 2019)

Koszt uczestnictwa
4300.00 zł

Możliwości płatności:

 • opłata jednorazowa: 31.10.2017,
 • w trzech ratach: I rata 2000 PLN 31.10.2017, II rata 1300 PLN 28.02.2018 i III rata 1000 PLN, 31.10.2018,
 • w dziewięciu ratach: I rata 900 PLN 31.10.2017, II rata 900 PLN 30.11.2017, III rata 500 PLN 31.12.2017, IV rata 400 PLN 28.02.2018, V rata 400 PLN 31.03.2018, VI rata 300 PLN 30.04.2018, VII rata 300 PLN 31.10.2018, VIII rata 300 PLN 30.11.2018, IX rata 300 PLN 31.12.2018.
Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wpłaty prosimy dokonywać na przydzielone indywidualne konta bankowe z zaznaczeniem Podyplomowe studium pedagogiczne (I edycja)

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub poświadczoną przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować po aplikacji on-line i podpisać niebieskim długopisem.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

61-875 Poznań

budynek Altum (piętro V, pokój 513)

pn-pt. w godz. 7.00-15.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zostanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a następnie postanowi zrezygnować, należy napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz zobowiązany jest napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz planuje ubiegać się o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo za pośrednictwem Kierownika Studiów do Rektora ds. Edukacji i Studentów (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych osobiście lub pocztą.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

 

Kierownik
dr Anna Wach-Kąkolewicz, e-mail: anna.wach-kakolewicz@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)
pn-pt. w godz. 7.00-15.00
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.