Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe ,,Podyplomowe Studium Pedagogiczne''

Kontakt: email: studia.bs@fnc.ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88; 92 39 Koszt uczestnictwa: 4300.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem uruchomienia Podyplomowego studium pedagogicznego jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Po zakończeniu kształcenia absolwent:

 • posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się;
 •  posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej;
 • posiada kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań wynikających z roli nauczyciela;
 •  wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego.

Kryteria kwalifikowania kandydatów:

 • ukończone studia kierunkowe II stopnia;
 • ukończone studia niekierunkowe oraz ukończone studia podyplomowe zgodne z nauczanym przedmiotem;
 • ukończone studia niekierunkowe, jeżeli w programie studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych ujęte były treści nauczanego przedmiotu (tzw. kwalifikacje zbliżone do wymagań przedmiotowych);
 • studenci studiów II stopnia (w szczególności kierunków ekonomicznych).

 

Program

Program studiów:

 • Psychologia poznawcza
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia rozwojowa
 • Wychowawcze aspekty funkcjonowania dziecka w rodzinie i w szkole
 • Komunikacja interpersonalna w szkole
 • Podstawy pedeutologii
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Profilaktyka, diagnoza i pomoc psychopedagogiczna
 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe
 • Budowanie współpracy z rodzicami
 • Psychopedagogiczne koncepcje uczenia się i nauczania
 • Projektowanie procesu kształcenia
 • Projektowanie celów kształcenia
 • Metody dydaktyczne
 • Tutoring w pracy z uczniem
 • Formy pracy z uczniem
 • Media edukacyjne i technologie informacyjne w nauczaniu
 • Aranżacja przestrzeni edukacyjnej
 • Ocenianie osiągnięć uczniów i ewaluacja zajęć dydaktycznych
 • Programy nauczania
 • Projektowanie scenariusza zajęć
 • Emisja głosu
 • Dydaktyka szczegółowa
 • Praktyka pedagogiczna
Egzaminy

Warunki ukończenia studiów:

 • uzyskanie pozytywnego wyniku z dwóch egzaminów pisemnych (moduł psychologiczno-pedagogiczny i moduł dydaktyczny);
 • przygotowanie i prezentacja 5 scenariuszy zajęć;
 • zaliczenie obowiązkowych praktyk;
 • 80% obecności na zajęciach.
Liczba godzin
270

3 semestry (marzec 2018 – wrzesień 2019)

Koszt uczestnictwa
4300.00 zł

Możliwości płatności:

 • opłata jednorazowa
 • w trzech ratach
 • w dziewięciu ratach
Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wpłaty prosimy dokonywać na przydzielone indywidualne konta bankowe z zaznaczeniem Podyplomowe studium pedagogiczne (I edycja)

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub poświadczoną przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować po aplikacji on-line i podpisać niebieskim długopisem.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w białej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

61-875 Poznań

budynek Altum (piętro V, pokój 513)

pn-pt. w godz. 7.00-15.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zostanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a następnie postanowi zrezygnować, należy napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz zobowiązany jest napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz planuje ubiegać się o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo za pośrednictwem Kierownika Studiów do Rektora ds. Edukacji i Studentów (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych osobiście lub pocztą.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

 

Kierownik
dr Anna Wach-Kąkolewicz, e-mail: anna.wach-kakolewicz@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)
pn-pt. w godz. 7.00-15.00
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.