Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (II edycja).

FINANSOWANIE PROJEKTÓW

Kontakt: email: europa@ue.poznan.pl telefon: 61-854-33-22 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Prowadzenie każdego rodzaju działalności wymaga pozyskiwania kapitału z różnych źródeł: publicznych i prywatnych. Wykorzystanie środków zewnętrznych służy wzmacnianiu potencjału gospodarczego i społecznego podmiotów. Wsparcie to, odpowiednio ukierunkowane i efektywnie wykorzystane, stwarza realną możliwość pomocy w zakładaniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, prowadzeniu doradztwa i szkoleń, m.in. dla osób bezrobotnych oraz innych potrzebujących wsparcia, prowadzeniu działań organizacji pozarządowych, czy rozwoju miast i regionów.

Realizacja tych działań wymaga odpowiedniego zaangażowania osób, podmiotów gospodarczych i instytucji starających się o środki finansowe na realizację planowanych projektów.

Studia przekazują w przystępny sposób wiedzę z zakresu finansowania projektów: funduszy unijnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego) i programów pomocowych dostępnych w latach 2014-2020, funduszy krajowych oraz instrumentów inżynierii finansowej.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: ubiegania się o środki zewnętrzne (krajowe i unijne), zarządzania projektami i sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezbędnych w pracy zawodowej związanej z pozyskiwaniem środków. W programie studiów omawiane będą zagadnienia ukazujące możliwości i sposoby wykorzystania środków publicznych i prywatnych (w tym unijnych, Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego - NMF, kredytów itp.).

Prowadzone, przez wysokiej klasy specjalistów i praktyków, wykłady i warsztaty w szerokim zakresie pozwalają na zdobycie przez słuchaczy niezbędnych kwalifikacji w zakresie przygotowywania i realizacji różnego rodzaju projektów. Tego typu kompetencje są obecnie szczególnie pożądane w większości przedsiębiorstw, w jednostkach administracji publicznej czy organizacjach pozarządowych.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych. Uczestnikami studiów mogą być pracownicy przedsiębiorstw, administracji publicznej szczebla regionalnego i lokalnego, firm szkoleniowych i doradczych, organizacji pozarządowych, a także inne osoby związane z praktyką pozyskiwania środków z programów pomocowych lub chcące związać z tą sferą swoją przyszłość zawodową.

Program

Ramowy program przedmiotowy:


1. Polityka spójności jako źródło finansowania projektów
2. Podstawy prawne

 • o Podstawy prawne programowania i wykorzystywania krajowych i unijnych środków finansowych w Polsce. Rozporządzenia unijne, akty prawa krajowego. Pomoc publiczna,
 • o Zamówienia publiczne
 • o Nieprawidłowości w procesie zarządzania funduszami europejskimi i związane z nimi procedury administracyjne i sądowe

3. Zarządzanie projektami

 • o Metodologia PCM
 • o Zarządzanie projektami i zarządzanie ryzykiem
 • o Rozliczenia, kontrola, monitoring, sprawozdawczość
 • o Oprogramowanie wspomagające zarządzanie projektem
 • o Promocja w projektach z dofinansowaniem zewnętrznym

4. Analiza ekonomiczno-społeczna

 • o Analiza kosztów i korzyści
 • o Biznes plan
 • o Studium wykonalności
 • o Strategia rozwoju/ Diagnoza potrzeb

5. Instrumenty inżynierii finansowej
6. Publiczne i prywatne fundusze krajowe
7. Projekty dla administracji publicznej - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
8. Projekty dla przedsiębiorstw - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, instrumenty finansowe
9. Projekty rozwoju zasobów ludzkich - Europejski Fundusz Społeczny, instrumenty finansowe
10. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich PROW 2014-2020
11. Programy europejskie zarządzane przez Komisje Europejską (Erasmus+, COSME, Horyzont 2020)
12. Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego
13. Seminarium – e-learning

Egzaminy

Przedmioty kończą się zaliczeniem pisemnym w formie testu i przygotowaniem projektów. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Liczba godzin
170

Czas trwania studiów: luty 2018 r. – styczeń 2019 r., w tym zajęcia dydaktyczne od marca do czerwca 2018 r. (I semestr) i do października do grudnia 2018 r.

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Płatność można rozłożyć na cztery równe raty, platne po 1050 zł każda. Całość opłaty bądź pierwsza rata powinna zostać uiszczona do dnia 20 lutego 2018 r.

W przypadku płatności w dwóch ratach: (I) do 20 lutego 2018 r., (II) do 20 sierpnia 2018 r. W  przypadku płatności w czterech ratach: (I) do 20 lutego 2018 r., (II) do 20 maja 2018 r., (III) do 20 sierpnia 2018 r., (IV) do 20 listopada 2018 r.

 

Zgłoszenia

Rekrutacja trwa do 28 lutego 2018 r.

O przyjęciu na słuchacza studiów decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty: podanie kandydata, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (nie kserokopia), dwa (podpisane na odwrocie) zdjęcia formatu legitymacyjnego, oświadczenie o indywidualnym zobowiązaniu do uiszczenia opłaty za studium lub skierowanie z zakładu pracy wraz ze zobowiązaniem pracodawcy do pokrycia kosztów kształcenia.

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i własnoręcznie podpisać.

Miejsce złożenia dokumentów

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście do:

Sekretariatu Katedry Europeistyki
Collegium Altum, pokój 1328
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-895 Poznań

bądź wyslać listownie na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretariat Katedry Europeistyki
al. Niepodległości 10
61-895 Poznań

Kierownik
dr hab. Ida Musiałkowska, prof. nadzw. UEP , e-mail: ida.musialkowska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Sekretariacie Katedry Europeistyki
Collegium Altum, pokój 1328
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-895 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.