Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Business Accounting

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 9088 Koszt uczestnictwa: 5900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, analizy danych oraz technologii informatycznych z wykorzystywanych w obszarze rachunkowości. W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego.

Słuchacze uzyskują umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie analiz finansowych, interpretację danych finansowo-księgowych oraz podejmowanie decyzji zarządczych. Program studiów opracowany został we współpracy z Instytutem CIMA - The Chartered Institute of Management Accountans.

Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z trzech egzaminów w procedurze uzyskania certyfikatu CertBA-Certyficate of Business Accounting.

Warunkiem uzyskania certyfikatu CertBA jest wniesienie odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, z podstawową znajomością rachunkowości oraz znajomością języka angielskiego. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

 

Program

1. Financial Accounting.

2. Financial Reporting and Accounting Standards.

3. Management Accounting and Cost Accounting.

4. Financial Analysis.

5. Investment appraisal.

6. Business Process Modeling.

7. Fundamentals of Business Law.

8. Accounting Information Systems.

9. Economics.

10. Business Ethics.

11. Financial Mathematics.

12. Statistics and Multidimensional data analysis.

13.Project workshops.

Egzaminy

1. Financial Accounting.

2. Financial Reporting and Accounting Standards.

3. Management Accounting and Cost Accounting.

Studia kończą się zdaniem pisemnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Liczba godzin
174

Studia trwaja dwa semestry i obejmują okres od października 2019 r. do września 2020r. Zajęcia odbywać się będą w formie dwudniowych zjazdów, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu -  w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
5900.00 zł

W przypadku płatności jednorazowej 5.900 zł:

- płatna do dnia 15 października 2019r.,

W przypadku płatności w dwóch równych ratach po 2.950 zł:

- I rata płatna do dnia 15 października 2019r.,

- II rata płatna do dnia 15 marca 2020r.,

W przypadku płatności w dziewięciu ratach:

- pierwsza rata 660 zł,

- kolejne po 655 zł,

  Płatne do 15-go każdego miesiąca.

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które są w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

  • Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • Kwestionariusz osobowy,
  • Zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się Regulaminem Studiów Podyplomowych,
  • Odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • Kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty na III edycję studiów (trwającą od października 2019 roku do września 2020 roku) należy złożyć osobiście lub listownie w Biurze Studiów Podyplomowych - Centrum Edukacji Menedżerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Collegium Altum (wieżowiec), V piętro, p. 513

Poznań, ul. Powstańców Wlkp. 16

pn.-pt. w godz. 8.00-15.00

Listownie:
 

Biuro Studiów Podyplomowych

Centrum Edukacji Menedżerskiej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem Studia Podyplomowe Business Accounting.

Kierownik
dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP, e-mail: remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
kontakt: Katarzyna Bachorska tel. 061-854-38-62
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.