Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (II edycja).

Business Accounting

Kontakt: email: katarzyna.bachorska@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-62 Koszt uczestnictwa: 5900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, analizy danych oraz technologii informatycznych z wykorzystywanych w obszarze rachunkowości. W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego.

Słuchacze uzyskują umiejętności i kompetencje ukierunkowane na prowadzenie analiz finansowych, interpretacje danych finansowo - księgowych  oraz podejmowanie decyzji zarządczych.

Tresci programowe prezentowane są w języku angielskim.

Program studiów opracowany został we współpracy z Instytutem CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants.

Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 3 egzaminów: BA1, BA3, BA4 w procesie uzyskania certyfikatu  CertBA - Certificate  of Business Accounting. Warunkiem uzyskania certyfikatu CertBA jest wniesienie odpowiednich opłat zgodnie z oficialnym wykazem opłat CIMA,

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, z podstawowa znajomością rachunkowości oraz znajomością języka angielskiego. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

Ze wzgledu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Financial Accounting

28

2.

Financial Reporting and Accounting Standards

14

3.

Management Accounting and Cost Accounting

28

4.

Financial Analysis

8

5.

Investment appraisal

8

6.

Accounting System Design - Business Process Modeling

8

7.

Fundamentals of Business Law

12

8.

Accounting Information Systems

12

9.

Economics

16

10.

Business Ethics

8

11.

Financial Mathematics

12

12.

Statistics and Multidimensional data analysis

16

13.

Project workshops

10

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Financial Accounting
 • Financial Reporting and Accounting Standards
 • Management Accounting and Cost Accounting
 • Financial Analysis
 • Fundamentals of Business Law
 • Economics
 • Business Ethics
 • Financial Mathematics
 • Statistics and Multidimensional data analysis
Liczba godzin
180

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2017 roku  a zakończą się we wrześniu 2018 roku. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do września. Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i w niedziele (w wyjatkowych przypadkach również w piątki).

Zajęcia odbywają się w budynkach Uczelni.

Koszt uczestnictwa
5900.00 zł

Koszt Studiów wynosi 5.900 zł za dwa semestry.

Opłatę można uiścić:

jednorazowo:
20.10.2017 r.

dwie raty: 15.10.2017, 15.03.2018

cztery ratyI rata 20.10.2017, II rata 31.01.2018, III rata 31.03.2018, IV rata 31.05.2018

Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec drobnej zmianie.

W szczególnych sytuacjach losowych Słuchacz - przed upływem terminu płatności - może się zwrócić do prorektora ds. Finansów i Rozwoju/za pośrednictwem kierownika studiów/  z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zmianę wybranego wariantu oraz terminu płatności i rozłożenie opłaty na raty według propozycji przedstawionej we wniosku.

Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokośc zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.

Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Finansów i Rozwoju UEP - dra hab. Sławomira Klinowskiego, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.

 

Zgłoszenia

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjeciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.


Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie  Studiów Podyplomowych (pok. 120 bud. C ul. Towarowa)  następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez upowaznionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu 
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie małe koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować ze swojego  panelu słuchacza po aplikacji on-line na dane studia.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w:

V Sekretariat Miedzykatedralny Katedr
Finansów Przedsiębiorstw i  Rachunkowości 
(pok. 120, bud. C ul. Towarowa)
w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się telefonicznie z Sekretariatem (61-854-38-62).


osobiście

ul.Towarowa 53, I piętro, p.120
pon.-pt. 8.00-14.00

listownie
V Sekretariat Międzykatedralny
Katedr Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Business Accounting

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia. 

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

 

Kierownik
dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. nadzw. UEP, e-mail: remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl
Organizator studiów
V Sekretariat Międzykatedralny Katedr
Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.120
adres korespondencyjny - al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.