Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Rozliczenia kadrowo-płacowe

Kontakt: email: Edyta.Malecka-Ziembinska@ue.poznan.pl telefon: 798-877-921 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania
 • Program studiów obejmuje całość zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową, szczególnie w aspekcie podatkowo-składkowym. Studia adresowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w działach kadrowo-płacowych oraz dla prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników. Słuchacze poznają aktualne przepisy w zakresie opodatkowania i objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym dochodów z pracy, osiąganych na podstawie różnych umów i w różnych formach.
 • Przedstawione zostaną również zasady opodatkowania i oskładkowania w aspekcie międzynarodowym, w tym metody i zasady unikania podwójnego opodatkowania, rozliczanie delegacji zagranicznych oraz konsekwencje podatkowe i składkowe oddelegowania pracownika do pracy za granicę, a także zatrudnienia obcokrajowca.
 • Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności ustalania wynagrodzenia pracownika oraz świadczeń pochodnych (np. delegacji za podróże służbowe, świadczeń za godziny nadliczbowe, pracę w sobotę, niedzielę i święto, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop czy odpraw), tworzenia listy płac, a także korzystania z programów użytkowych wykorzystywanych w działach kadr i płac (Płatnik i inne). Poprawnie wdrożony i odsługiwany program kadrowo-płacowy ułatwia i przyspiesza pracę oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu w rozliczeniach. Dodatkowo, znajomość programu Płatnik jest niezbędna w przypadku płatników zgłaszających więcej niż 5 osób ubezpieczonych, którzy są zobowiązani do dwustronnej wymiany dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych z ZUS za pośrednictwem tego programu (Art. 47a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.).
 • Studia adresowane są do osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w działach kadrowo-płacowych oraz dla prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników.
 • Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, w tym licencjackich.
Program

Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych / warsztatowych i obejmują następujące zagadnienia:

 • Opodatkowanie i oskładkowanie dochodów z pracy. Koszty pracy i klin podatkowy w Polsce i na świecie
 • Prawo pracy i inne podstawy prawne zatrudnienia
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Zasady ogólne i zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych
 • Opodatkowanie dochodów osiąganych z wolnych zawodów, kontraktów menedżerskich oraz umów sponsorskich
 • Opodatkowanie dochodu osiągniętego za granicą
 • Oddelegowanie pracownika za granicę oraz zatrudnienie obcokrajowca
 • Aspekty podatkowe delegacji krajowych i zagranicznych
 • Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze
 • Zasady ustalania wynagrodzenia pracownika oraz innych świadczeń. Lista płac
 • Dokumentacja pracownicza – akta osobowe
 • RODO w działach kadrowo-płacowych
 • PFRON oraz ZFŚS
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie osób niepełnosprawnych
 • Ewidencja i rachunkowość płacowo-podatkowa
 • Narzędzia informatyczno-kadrowe wspomagające pracę kadrowo-płacową
 • Obowiązki pracownika kadr w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz obowiązki podmiotu kontrolowanego w zakresie dokumentów kadrowo-płacowych
Egzaminy

Warunkiem ukończenia studiów jest: zdanie pisemnego egzaminu końcowego przewidzianego w programie (tj. test z całości zagadnień wykładów objętych programem na zakończenie pierwszego i drugiego semestru).

Liczba godzin
176

Czas trwania studiów obejmuje dwa semestry od października 2018 r. do września 2019 r.

Zajęcia są prowadzone w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele, od godz. 8.20 do 15.10.

Zajęcia/zjazdy są planowane w miesiącach listopad 2018 – kwiecień 2019.

Terminy zjazdów:

03.11–04.11.2018
24.11–25.11.2018
08.12–09.12.2018
19.01–20.01.2019
09.02–10.02.2019
16.02–17.02.2019
23.02–24.02.2019
09.03–10.03.2019
23.03–24.03.2019
06.04–07.04.2019
11.05–12.05.2019

Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

Wpłata czesnego na indywidualny rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Banku Handlowym Oddział Poznań, z zaznaczeniem – Studia Podyplomowe Rozliczenia kadrowo-płacowe oraz imię i nazwisko wpłacającego, w terminie do 15.11.2018 r.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie raty.   

I rata płatna w terminie do 15.11.2018 r., II rata płatna do 15.02.2019 r.

Słuchacze, którzy w chwili rozpoczęcia studiów są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów na UEP, wnoszą opłatę za studia w wysokości 3200 zł, płatną w terminie do 15.11.2018 r.

Istnieje możliwość uiszczenia tej opłaty w dwóch równych ratach po 1600 zł każda, przy czym pierwsza rata jest płatna w terminie do 15.11.2018 r., a druga – do 15.02.2019 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie.

Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów § 18.1, ust. 2, pkt. 5, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 26 października 2018 r.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,
 • odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

UWAGA

Dokumenty należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia aplikacji.

Miejsce złożenia dokumentów
 • OSOBIŚCIE

Sekretariat Katedry Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53
pokój 304 (III piętro)

 •  LISTOWNIE

Adres do korespondencji: 
Katedra Finansów Publicznych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rozliczenia kadrowo-płacowe

Kierownik
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. nadzw. UEP, e-mail: Edyta.Malecka-Ziembinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53
pokój 304 (sekretariat)
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.