Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (VII edycja).

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami – narzędzie dla praktyków"

Kontakt: email: kzs@ue.poznan.pl telefon: 61 856 94 32 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Trwa również rekrutacja na studia:

Zarządzanie Projektami

http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.104.html


Celem studiów jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania projektami oraz portfelem projektów w warunkach gospodarki rynkowej. 

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów będą miały na celu przede wszystkim zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania portfelem projektów i projektami oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będą: aktualność i praktyczna przydatność oraz znaczenie dla przedsiębiorstw w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej.

Studia są adresowane do osób zaanagażowanych w realizację różnorodnych projektów, co gwarantuje interdycyplinarność przekazywanych treści, pozwala na wymianę doświadczeń oraz poznanie specyfiki różnorodnych postępowań projektowych.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem portfelem projektów oraz kierowaniem zespołami projektowymi w przedsiębiorstwach i innych układach organizacyjnych oraz dla osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

1. PODEJŚCIE SYSTEMOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI – podejście projektowe a zarządzanie tradycyjne; podejście systemowe i inżynieria systemów (myślenie systemowe, koncepcje i zasady systemów, przydatność podejścia systemowego w zarządzaniu projektami); definicja projektu i systemu / inżynieria współbieżna; cykl rozwoju systemu i koncepcja projektu (cykl życia systemu, cykl rozwoju systemu, wykonalność projektu, propozycja projektu, zawieranie umów z wykonawcami).

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota zarządzania - podejście wielowymiarowe,
 • podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem,
 • cechy przedsiębiorstwa i jego uwarunkowania,
 • zasady zarządzania przedsiębiorstwem,
 • cechy projektu,
 • zarządzanie przez projekty, zarządzanie projektami,
 • konsekwencje podejścia systemowego do zarządzania projektami,
 • projekt jako system.

 

2. METODYKI ZWINNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI (APM – AGILE PROJECT MANAGEMENT) – elastyczne zasady i etapy zarządzania projektami w perspektywie zmieniających się potrzeb i oczekiwań klienta oraz otoczenia; kreowanie wartościowych i innowacyjnych rozwiązań zarówno dla przedsiębiorstwa jak i konsumenta na każdym etapie projektowania; zwinne metody zarządzania projektami; koncentracja na oraz budowanie potencjału członków zespołu projektowego.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • ocena współczesnych realiów projektowych,
 • charakterystyka metodyk zarządzania projektami,
 • wady tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami,
 • istota Agile Project Management (APM), cztery główne reguły APM,
 • rozwój w „chaordycznym" świecie,
 • cykl zarządzania projektami,
 • fazy tworzenia wizji,
 • wizja produktu,
 • arkusz danych projektu - (PDS – Project Data Sheet),
 • identyfikacja ról w APM (SCRUM),
 • Kierownik Projektu - techniki przewodzenia.

 

3. METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – systematyzacja metod zarządzania projektami; metodyki zarządzania projektami oraz techniki zarządzania projektami; techniki organizacji zespołu projektowego / Techniki opisu struktury projektu; techniki planowania (harmonogramów); techniki rozwiązywania problemów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • proces zarządzania projektami,
 • zarządzanie ryzykiem projektowym wg różnych metodyk zarządzania projektami, plan zarządzania ryzykiem, rejestr ryzyka,
 • analiza interesariuszy - Stakeholder Management, praktyki w polskich przedsiębiorstwach,
 • struktura podziału prac (WBS - Work Brakedown Structure), zalety stosowania WBS,
 • kluczowe założenia do organizacji i metodyki zarządzania projektami - Biuro Wsparcia Projektów (PSO – Project Support Office), Klient Projektu (PC), Kierownik Projektu (PM), Zespół Projektowy (PT),
 • identyfikacja i ocena ról w zespole projektowym.

 

4. ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW (PPM – PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT) – zasady zarządzania wieloma projektami; zarządzanie programami i projektami; dostosowywanie celów projektów do misji organizacji; zasady optymalizacji, zarządzania oraz monitorowania portfela projektów; metody indywidualnej analizy projektów; metody porównywania i wyboru projektów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota zarządzania projektem i portfelem projektów,
 • istota i cechy projektów,
 • rodzaje projektów,
 • cykl życia projektów,
 • projekty a misja, wizja i cele przedsiębiorstwa,
 • otoczenie organizacji projektowej, metody analizy otoczenia organizacji projektowej,
 • analiza interesariuszy portfela projektów, macierz interesariuszy,
 • analiza wnętrza organizacji projektowej, metody identyfikacji i oceny zasobów i kompetencji,
 • istota strategii organizacji projektowej, podstawowe składniki strategii,
 • istota zarządzania strategicznego,
 • rodzaje projektów strategicznych.

 

5. WYKORZYSTANIE STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW (BSC – BALANCED SCORECARD) W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI – istota oraz rola Strategicznej Karty Wyników w zarządzaniu projektami; Strategiczna Karta Wyników – wykorzystanie platformy informatycznej; procesy wdrażania, monitorowania oraz doskonalenia strategii organizacji zgodne z koncepcją Strategicznej Karty Wyników.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • warunki skutecznej strategii,
 • modele zachowań przedsiębiorstwa,
 • funkcje zarządzania strategicznego,
 • źródła przewagi konkurencyjnej,
 • zarządzanie strategiczne we współczesnym świecie,
 • zadania zarządzania strategicznego,
 • racjonalność zarządzania, poziomy strategii,
 • podejmowanie decyzji strategicznych, zarządzanie w chaosie,
 • zasady działania psychosomatyki,
 • istota motywacji, inspirująca rola wizyjnych celów, potęga wyobraźni,
 • różnorodność celów strategicznych,
 • geneza i ewolucja koncepcji BSC – BALANCED SCORECARD,
 • tradycyjne systemy pomiaru i kontroli,
 • rozwój ram strategicznych funkcjonowania organizacji projektowych,
 • reakcje ludzi na zmiany.

 

6. ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH – budowa i organizacja zespołów projektowych; profil kompetencyjny członka zespołu projektowego; budowanie kompetencji kierowników projektów oraz pozostałych członków zespołów projektowych; struktura i integracja organizacji projektowej; usprawnianie pracy w zespołach projektowych; relacje między zarządzaniem projektem a zarządzaniem portfelem projektów; przeprowadzenie testu kompetencyjnego każdego uczestnika studiów podyplomowych.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • ocena kompetencji pracownika (oczekiwanych i realnie posiadanych),
 • struktura kompetencji pracowniczych,
 • zarządzanie kompetencjami w systemie zarządzania organizacją,
 • zadania systemu zarządzania kompetencjami,
 • portfele kompetencji kierowniczych,
 • metody pomiaru kompetencji zawodowych w organizacji,
 • zastosowanie narzędzi psychometrycznych w doborze zespołów,
 • ocena stylu działania zespołów projektowych,
 • style zarządzania zespołami projektowymi,
 • wartości zespołów projektowych,
 • ograniczenia zespołów projektowych,
 • określenie ról zespołowych, podział ról w zespole,
 • ocena potencjału intelektualnego zespołów projektowych.

 

7. ROLA MENEDŻERA PORTFELA PROJEKTÓW – przywództwo w zarządzaniu portfelem projektów; role i podział odpowiedzialności oraz zakres władzy menedżera portfela projektów; cechy kierownika zespołu projektowego a cechy menedżera portfela projektów; kierowanie pracą kilku zespołów projektowych; budowanie samoświadomości menedżera portfela projektów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota kierowania zespołem i portfelem projektów,
 • cechy, zadania, funkcje lidera i managera,
 • osobowość lidera,
 • nawyki skutecznego działania,
 • samorozwój lidera,
 • komunikacja, perswazja w pracy zespołu,
 • motywowanie współpracowników,
 • etapy projektów – rola menedżera,
 • dysfunkcje w pracy zespołu,
 • podejmowanie decyzji,
 • sytuacje trudne i konfliktowe,
 • kobieta jako lider,
 • etyka w pracy zespołowej.

 

8. FINANSOWANIE PORTFELA PROJEKTÓW – proces szacowania kosztów w portfelu projektów; identyfikacja podstawowych źródeł informacji o sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa; eskalacja kosztów w ramach portfela projektów; metody ustalania budżetu w zakresie portfela projektów; wykorzystanie mierników oceny opłacalności portfela projektów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • wartość pieniądza w czasie,
 • ryzyko i dochód,
 • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych),
 • koszt i struktura kapitału w organizacjach projektowych,
 • ocena opłacalności inwestycji rzeczowych.

 

9. ROLA KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI – rozwiązywanie problemów międzygrupowych; zarządzanie konfliktami i stresem; komunikacja formalna i nieformalna między zespołami projektowymi; identyfikacja interesariuszy w portfelu projektów; planowanie komunikacji między zespołami projektowymi i ich interesariuszami; kształtowanie oczekiwań interesariuszy różnych zespołów projektowych.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • różnice kulturowe w pracy kierownika projektu,
 • różnice kulturowe w zarządzaniu i komunikacji projektowej, praktyka biznesowa - różnice,
 • praktyki biznesowe - spotkania nieformalne, negocjacje, pozdrowienia, prezenty, ubiór osobisty
 • komunikacja między zespołami projektowymi,
 • formalizacja komunikacji w projekcie i organizacji projektowej,
 • planowanie komunikacji w zespole projektowym oraz w organizacji projektowej.

 

10. RYZYKO W STRATEGICZNYM ZARZĄDZANIU PORTFELEM PROJEKTÓW – planowanie zarządzania ryzykiem w portfelu projektów; identyfikacja ryzyka w portfelu projektów; ocena ryzyka w portfelu projektów; planowanie reakcji w odpowiedzi na ryzyko / wybór metody reakcji na zidentyfikowane ryzyko; monitorowanie i kontrolowanie ryzyka w portfelu projektów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • źródła i rodzaje ryzyka w ujęciu ogólnym, relacja niepewność-ryzyko,
 • warunki rozwoju przedsiębiorstw – zarządzanie we mgle,
 • metody pomiaru i identyfikacji ryzyka,
 • źródła i rodzaje ryzyka gospodarczego,
 • źródła i rodzaje ryzyka w procesie zarządzania projektami, ryzyko w zarządzaniu projektami strategicznymi,
 • projekty strategiczne,
 • metody identyfikacji ryzyka związanego z projektami, pomiar ryzyka, ryzyko jako kryterium wyborów projektów, antycypacja, transfer, likwidacja strat.

 

11. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SPORTOWYM – definiowanie zakresu projektu sportowego; rola i zadania menedżera projektu sportowego; zarządzanie zespołem projektowym (rola wolontariatu w sporcie); identyfikacja interesariuszy projektu sportowego; zarządzanie zasobami finansowymi projektu sportowego; zarządzanie ryzykiem w projekcie sportowym.

 

12. KOMERCJALIZACJA PRODUKTU W UJĘCIU PROJEKTOWYM – komercjalizacja produktu w ujęciu projektowym; definiowanie zakresu innowacji produktowej; przejście z fazy projektowej do komercjalizacji innowacji produktowej.

 

13. RATOWANIE PROJEKTÓW ZAGROŻONYCH – identyfikacja zagrożeń projektu; krytyczne oddziaływania projektu i otoczenia; systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu projektami; strategie ratowania projektu; transformacja i stabilizowanie projektu oraz działania antykryzysowe; wdrażanie planów awaryjnych; kumulowanie i transfer wiedzy projektu; kontrolowanie realizacji projektów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • identyfikacja zagrożeń projektu,
 • systemy wczesnego ostrzegania,
 • strategie ratowania projektu,
 • zarządzanie zmianą,
 • opór wobec zmian.

 

14. SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – wprowadzenie do narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami; istota i znaczenie rozwiązań informatycznych w zarządzaniu projektami; prezentacja różnych platform informatycznych dedykowanych zarządzaniu projektami; budowanie harmonogramu przy wykorzystaniu różnych platform informatycznych; raportowanie postępów w realizacji projektu przy wykorzystaniu różnych platform informatycznych.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • zarządzanie projektami w MS Project i narzędziach open source,
 • współpraca MS Project z innymi aplikacjami,
 • budowanie harmonogramu projektów,
 • opracowanie kalendarza projektów,
 • tworzenie listy i struktury zadań,
 • określenie rodzajów zależności między zadaniami,
 • wprowadzenie informacji o ograniczeniach zewnętrznych,
 • metoda ścieżki krytycznej (CPM),
 • dodatkowe zagadnienia budowania harmonogramu,
 • definiowanie zasobów (rodzaje zasobów, tworzenie zespołów projektowych, dodawanie zasobów materiałowych i kosztowych, właściwości i edycja zasobów),
 • zarządzanie przydziałami zasobów,
 • narzędzia śledzenia postępów prac (pojęcie planów bazowych, aktualizacja postępów prac, praktyczne wskazówki do aktualizacji postępów prac),
 • sposoby raportowania przebiegu projektu.

 

15. SEMINARIUM PODYPLOMOWE

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Podejście systemowe w zarządzaniu projektami
 • Metodyki zwinne w zarządzaniu projektami (APM – Agile Project Management)
 • Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników (BSC – Balanced Scorecard) w zarządzaniu projektami
 • Finansowanie portfela projektów
 • Ryzyko w strategicznym zarządzaniu portfelem projektów

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
191

Czas trwania studiów: dwa semstry (od października 2017 r. do września 2018 r.). Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego - zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu w piątki (po godz. 16:20) i soboty.

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Możliwość płatności za Studia w czterech ratach.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30.09.2017 r.

Informacje na temat studiów można uzyskać w sekretariacie Katedry Zarządzania Strategicznego al. Niepodległości 10, pokój 322-Gmach Główny, tel 61 8569432.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
 • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Zarządzania Strategicznego (tel 61 8569432).

al. Niepodległości 10 (Gmach Główny III piętro pok. 322)
adres korespondencyjny

Uniwersytet Ekonomiczny
Katedry Zarządzania Strategicznego

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
dr Paweł Bartkowiak, e-mail: pawel.bartkowiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Zarządzania Strategicznego
al. Niepodległości 10
tel. 61-856-94-32
kzs@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.