Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Podatki i strategie podatkowe przedsiębiorstw

Kontakt: email: katarzyna.bachorska@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-62 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej opodatkowania przedsiębiorców i tego, jak opodatkowanie wpływa na ich decyzje zarówno te o charakterze strategicznym, jak i operacyjnym. Słuchacze zdobywają umiejętności rozwiązywania praktycznych problemów podatkowych zwiazanych z prowadzeniem działalnosci gospodarczej, interpretopwania przepisów prawa, analizy i oceny przyczyn i skutków podatkowych różnego rodzaju zdarzeń gospodarczych. Problematyka opodatkowania zostanie zatem przedstawiona z perspektywy mikroekonomicznej, nastawionej na wskazanie skutków podejmowanych decyzji na wysokość obciążeń podatkowych. Efekty kształcenia dotyczące wiedzy i umiejętności,  które pozyskają słuchacze nabierają na znaczeniu w kontekście dyskusji na temat granic dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

Studia skierowane są przede wszystkim do pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, doradców podatkowych oraz innych wolnych zawodów takich jak biegły rewident, radca prawny, adwokat, notariusz oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich. Studia, poprzez swój program współtworzony i współprowadzony przez Wielkopolski Odział Krajowej Rady Doradców Podatkowych obejmuje zagadnienia przydatne do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Osoby prowadzące zajęcia to fachowcy o ogromnym doświadczeniu praktycznym, autorzy licznych książek i artykułów z zakresu opodatkowania, finansów i rachunkowości, a wśród nich 12 doradców podatkowych.

Program

Moduł I. Problemy ekonomiki opodatkowania i polityka podatkowa w Polsce 


Geopolityczne i makroekonomiczne uwarunkowania prowadzenie biznesu (4/Z)
Problemy ekonomiki opodatkowania (4/Z)
Polityka podatkowa w Polsce (4/Z)
Moduł II. Rachunkowość jako źródło informacji podatkowej
Sprawozdawczość finansowa w Polsce (6/Z)
Rachunkowość podatkowa (8/Z)
Rachunkowość grup kapitałowych (4/Z)
Systemy informatyczne wspomagające rachunkowość podatkową (6/Z)
Moduł III. Ocena sytuacji finansowej i wycena przedsiębiorstwa 
Podstawy finansów przedsiębiorstw (6/Z)
Ocena sytuacji finansowo - majątkowej przedsiębiorstwa (8/E)
Metody wyceny przedsiębiorstwa  (8/E)
Wpływ podatku od wartości dodanej na płynność finansową przedsiębiorstwa (4/Z)
Moduł IV. Prawne aspekty opodatkowania i działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 
Kodeks karny skarbowy (4/Z)
Prawo gospodarcze (6/Z)
Ordynacja podatkowa (8/E)
Źródła i wykładnia prawa podatkowego (4/Z)
Administracja skarbowa i kontrola skarbowa (4/Z)
Ochrona prawna podatnika w postępowaniu podatkowym i sądowym (4/Z)
Regulacje i organizacja doradztwa podatkowego (4/Z)
Moduł  V. Opodatkowanie przedsiębiorstwa 
Podatek od wartości dodanej i jego wpływ na decyzje przedsiębiorców (14/E)
Cło systemy celne (6/E)
Podatek akcyzowy (4/E)
Opodatkowanie dochodu przedsiębiorców (12/E)
Przedsiębiorstwo w roli płatnika podatków i para-podatków (8/Z)
Wpływ podatków lokalnych na decyzje przedsiębiorców (8/E)
Moduł  VI. Strategie  podatkowe i  międzynarodowe planowanie finansowe
Strategie przedsiębiorstw (4/Z)
Międzynarodowe planowanie podatkowe (8/E)
Opodatkowanie grup kapitałowych. Ceny transferowe. Niedostateczna kapitalizacja (10/E)
Opodatkowanie w strategiach przedsiębiorstw (8/E)
Opodatkowanie zdarzeń restrukturyzacyjnych (fuzje, przejęcia, podziały, przekształcenia spółek) (8/Z)
Moduł VII. Seminarium
Seminarium  (8/Z)
Egzaminy

Warunkiem ukończenia przez słuchacza studiów podyplomowych jest:

* uczestnictwo w zajęciach,

* uzyskanie w terminie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem studiów, złożenie w terminie pracy podyplomowej i jej obrona.

Liczba godzin
194

październik 2017 - wrzesień 2018

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej):

31.10.2017

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach (jeśli są przewidziane):

 I rata 31.10.2017, II rata 31.12.2017, III rata 31.03.2018, IV rata 31.05.2018

 

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które legitymują się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie bądź e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP
  • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie, oświadczenie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Towarowa 53
61-875 Poznań
budynek C (piętro I, pokój 120)

pn-pt. w godz. 8.00-14.00

 

Listownie:

Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a następnie postanowi zrezygnować, należy napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz zobowiązany jest napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz planuje ubiegać się o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo za pośrednictwem Kierownika Studiów do Rektora ds. Edukacji i Studentów (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Studiów Podyplomowych osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr hab. Jaroslaw Kubiak, prof. nadzw. UEP, e-mail: jaroslaw.kubiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Przedsiębiorstw
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Towarowa 53
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.