Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Logistyka międzynarodowa"

Kontakt: email: Anna.Skrzypnik@ue.poznan.pl Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Podstawowym celem jest przekazanie Słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki międzynarodowej i profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, w których realizowany jest obrót towarami w wymiarze ponadgranicznym. Postępująca globalizacja skłania firmy do budowania strategii opartej na coraz nowocześniejszych rozwiązaniach logistycznych. Kluczowym czynnikiem, decydującym o powodzeniu, staje się logistyka. Rośnie rola logistyki jako składnika potencjału konkurencyjności firmy na międzynarodowym rynku. Procesy internacjonalizacji sprawiają jednocześnie, że coraz bardziej złożone stają się rozwiązania logistyczne. Intensyfikacja międzynarodowej wymiany towarowej wymusza doskonalenie zawodowych umiejętności w obszarze logistyki międzynarodowej. Zarządzanie międzynarodowymi przepływami surowców, materiałów i produktów, wymaga wiedzy o istniejących barierach i obowiązujących procedurach. Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na wspólnym unijnym rynku jest dodatkowym czynnikiem, który wpływa na sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Niezbędna staje się znajomość procedur obowiązujących w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w środowisku międzynarodowym. Dotyczy to osób pracujących zarówno dla globalnych korporacji, ponadnarodowych koncernów, jak i dla mniejszych podmiotów, które uczestniczą w obrocie międzynarodowym. Dotyczy to także osób prowadzących własną działalność gospodarczą w wymiarze międzynarodowym.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra). Słuchacze studiów zdobywają umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach operacyjnych, kierowniczych i menedżerskich, w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w międzynarodowym obrocie towarowym. Zdobyta wiedza ma ułatwić lub umożliwić pracę w obszarach logistyki, transportu i spedycji, handlu i dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji. Oferujemy nowoczesny program studium, dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy. Program studiów został opracowany pod kątem potrzeb firm funkcjonujących w sektorach gospodarczych, w których ma miejsce fizyczny przepływ dóbr i materiałów w skali międzynarodowej. Program zawiera optymalne połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznej. Omawiane zagadnienia dotyczą: wpływu internacjonalizacji działalności gospodarczej na zarządzanie logistyczne, specyfiki transportu i spedycji międzynarodowej, systemów informatycznych stosowanych w logistyce, międzynarodowych przepływów finansowych, optymalizacji działań w łańcuchach dostaw, tworzenia elastycznych systemów logistycznych. Nasza oferta została bardzo pozytywnie oceniona przez osoby, które w minionych latach uczestniczyły we wcześniejszych edycjach studiów podyplomowych Logistyka międzynarodowa.

Program

Ramowy program studiów:

 • Podstawy logistyki
 • Pomiar efektywności działań w łańcuchu dostaw
 • Zarządzanie zapasami
 • Logistyka międzynarodowa
 • Internacjonalizacja działalności gospodarczej
 • Metody tworzenia i zasady sterowania międzynarodowymi łańcuchami dostaw
 • Logistyka w strategiach firm działających w środowisku międzynarodowym
 • Offshoring
 • Ubezpieczenia transakcji międzynarodowych
 • Zarządzanie dystrybucją
 • Finanse międzynarodowe (finanse przedsiębiorstw)
 • Regulacje, przepisy i procedury celne
 • Rozliczanie podatku VAT dla transakcji międzynarodowych
 • Polityka transportowa Unii Europejskiej
 • Organizacja przewozów i realizacja działań w transporcie i spedycji
 • Procedury i dokumenty stosowane w transporcie i spedycji międzynarodowej
 • Prawo transportowe
 • Zarządzanie jakością
 • Controlling i koszty logistyki
 • Logistyka w produkcji
 • Systemy informatyczne dla logistyki
 • Zarządzanie procesowe
 • Elastyczne systemy logistyczne
 • Outsourcing i decyzje „make or buy”
 • Strategiczne i operacyjne decyzje logistyczne
 • Współpraca z operatorem logistycznym
 • Zarządzanie organizacją wyszczuploną (Lean management)
 • Optymalizacja procesów logistycznych
 • Struktury elastyczne - Agile
 • Seminaria podyplomowe
Więcej informacji na stronie katedry www.klm.ue.poznan.pl
link STUDIA PODYPLOMOWE
lub bezpośrednio
http://ue.poznan.pl/pl/uniwersytet,c13/wydzialy,c18/wydzial-gospodarki-miedzynarodowej,c21/katedra-logistyki-miedzynarodowej-1w,c3233/studia-podyplomowe,c3239/szczegolowy-opis-programu,a22363.html
Egzaminy

Przedmioty kończą się egzaminem w formie testu pisemnego lub zaliczeniem uzyskiwanym podczas zajęć. Seminaria kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych na UEP
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • oraz - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po złożeniu (drogą elektroniczną) aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Wydrukowane dokumenty należy umieścić w teczce podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem kandydata.

Dokumenty można dostarczyć osobiście (pokój 1328, XIIIp., wieżowiec UEP - Collegium Altum, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) lub przesłać pocztą na adres:

Anna Dybiona-Jaroni          

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu                              

Studia Podyplomowe Logistyka Międzynarodowa

Sekretariat p. 1328 Altum

al. Niepodległości 10

61 - 875 Poznań

Miejsce złożenia dokumentów

Studia Podyplomowe Logistyka Międzynarodowa

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Sekretariat studiów mieści się w pokoju 1328 Collegium Altum (wieżowiec Uniwersytetu Ekonomicznego) - XIII piętro

61-895 Poznań ul. Powstańców Wielkopolskich 16

tel. 61-854-33-22 (prosimy o kontakt pon-piątek, w godz. 8.00 - 15.00)

 

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie zajęć - druga połowa października 2017

Kierownik
dr Zbigniew Bentyn, e-mail: zbigniew.bentyn@ue.poznan.pl
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.