Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (IV edycja).

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie

Kontakt: email: studia.kl@fnc.ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39; 90 88 Koszt uczestnictwa: 4600.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie” stanowią unikatowe połączenie zagadnień prawnych z zakresu ochrony danych osobowych z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Program studiów uwzględnia zmiany prawne wywołane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 o ochronie danych osobowych, które  wejdą w życie w maju 2018 roku.

Studia odbywają się pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Celem proponowanych studiów jest:

a) zapoznanie słuchaczy z unormowaniami prawnymi i rozwiązaniami informatycznymi gwarantującymi bezpieczeństwo informacji w biznesie;

b) nabycie przez słuchaczy wiedzy z zakresu obowiązujących i wprowadzanych reformą Unii Europejskiej rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych w biznesie;

c) nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych w biznesie;

d) zapoznanie słuchaczy z wybranymi narzędziami informatycznymi oraz metodami i wytycznymi wspierającymi zapewnienie bezpieczeństwa systemów informacyjnych w biznesie;

e) nabycie przez słuchaczy umiejętności analizy sytuacji przedsiębiorstwa
w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz wyboru i rekomendowania optymalnych rozwiązań.

Efekty kształcenia:

a) wiedza - słuchacz ma wiedzę w zakresie:

- obowiązujących zasad ochrony danych osobowych;

- rozwiązań prawnych wprowadzanych reformą Unii Europejskiej;

- wybranych rozwiązań informatycznych w zakresie bezpieczeństwa informacji.

- systemu ochrony danych osobowych;

- podstawowych pojęć związanych z problematyką bezpieczeństwa oraz współczesne zagrożenia bezpieczeństwa informacji;

b) umiejętności - słuchacz potrafi:

- właściwie interpretować obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych;

- korzystać w sposób odpowiedzialny z powierzonych mu informacji;

- właściwie rozpoznać zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów
o ochronie danych osobowych;

- ocenić jakość narzędzi informatycznych wspierających zapewnienie lub ocenę bezpieczeństwa systemów informacyjnych;

- przeprowadzać podstawową analizę bezpieczeństwa systemu informacyjnego;

c) kompetencje społeczne – słuchacz ma świadomość:

- ważności kwestii ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji;

- wyzwań, jakie w zakresie bezpieczeństwa informacji stawia przez przedsiębiorcami rozwój technologiczny;

- społecznych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

- konieczności ciągłego podnoszenia poziomu swojej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. Słuchaczami mogą zostać absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczeroania limitu miejsc.

Program

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych:

 • zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych,
 • obowiązki administratora danych,
 • prawa osób, których dane dotyczą,
 • zasady przetwarzania danych osobowych,
 • dokumentacja ochrony danych osobowych,
 • rola i zadania ABI.

2. Ochrona danych osobowych w stosunku pracy i innych formach zatrudnienia.

3. IT w biznesie:

 • systemy informacyjne w biznesie,
 • sieci teleinformatyczne.

4.Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (moduł I):

 • podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem informacyjnym,
 • kryptografia i szyfrowanie.

5. Gromadzenie i przetwarzanie danych (moduł I):

 • outsourcing danych osobowych,
 • transfer danych osobowych do państw trzecich.

6. Postępowanie kontrolne GIODO.

7. Unijna reforma przepisów ochrony danych osobowych.

8. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych (moduł II):

 • charakterystyka podstawowych metod ataków,
 • analiza bezpieczeństwa systemu informacyjnego,
 • społeczne i psychologiczne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego.

9. Gromadzenie i przetwarzanie danych (moduł II):

 • Big Data, cloud computing,
 • bazy i hurtownie danych,
 • prowadzenie badań marketingowych - profilowanie - pseudonimizacja danych.

10. Nowe technologie w biznesie a bezpieczeństwo informacyjne:

 • prawo nowych technologii,
 • społeczne znaczenie nowych technologii,
 • kryptowaluty i blockchain,
 • dokumenty elektroniczne i podpis cyfrowy,
 • cyberprzestępczość.

11. Seminarium - przygotowanie do egzaminu końcowego.

 

 

 

Egzaminy

Warunki ukończenia studiów:

- uczestnictwo w zajęciach,

- uzyskanie w terminie zaliczeń przewidzianych w planie studiów,

- zdanie pisemnego egzaminu końcowego.

Liczba godzin
160

2 semestry, marzec 2018 - luty 2019, 160 godzin.

Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio raz lub dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela).

Koszt uczestnictwa
4600.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia(w przypadku jednorazowej płatności):

22.03.2018r. (4600 zł)

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach:

I rata do 22.03.2018 (2350 zł)

II rata do 22.09.2018 (2350 zł)

Zgłoszenia

Grupa słuchaczy obejmuje maksymalnie 30 osób.

Kryteria kwalifikowania kandydatów i forma postępowania kwalifikacyjnego:

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. Słuchaczami mogą zostać absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie bądź e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP
 • ksero dowodu osobistego
Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

pn-pt. w godz. 7.00-15.30

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie"

 

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a następnie postanowi zrezygnować, należy napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz zobowiązany jest napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz planuje ubiegać się o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo za pośrednictwem Kierownika Studiów do Prorektora ds. Finansów i Rozwoju (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr Agnieszka Figiel, e-mail: agnieszka.figiel@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.