Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (I edycja).

Studia Podyplomowe ''Interim Management''

Kontakt: email: studia.bs@fnc.ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88; 92 39 Koszt uczestnictwa: 7500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia podyplomowe Interim Management to unikatowy program studiów menedżerskich. Ma on przygotowywać menedżerów chcących działać pod marką osobistą, do rozpoczęcia nowego etapu kariery zawodowej. Interim Manager to wysokiej klasy specjalista, posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania. W oparciu o swoją wiedzę proponuje kierunki zmian w organizacji, przygotowuje dokładny plan działania i pomaga w jego realizacji. Interim Manager jest angażowany do ambitnych projektów czasowych, które ze względu na specyfikę, poziom skomplikowania, czy też doraźny charakter należy powierzyć zewnętrznemu ekspertowi.

Do zadań takich należą np.:

- restrukturyzacja przedsiębiorstwa;

- stworzenie nowego modelu biznesowego firmy;

- sytuacje kryzysowe;

- zbudowanie i wdrożenie nowych struktur niezbędnych do realizacji zadań dotychczas nie realizowanych przez firmę oraz integracja nowych struktur z resztą firmy;

- potrzeba zbudowania profesjonalnego zespołu do pracy nad projektem;

- ekspansja na nowe rynki.

Cele dydaktyczne:

 • przekazanie kluczowej wiedzy z obszaru zarządzania projektami Interim Management;
 • przekazanie wiedzy w zakresie budowania własnej marki i wartości na rynku oraz pozyskania projektu;
 • przekazanie wiedzy w zakresie kompetencji społecznych niezbędnych w pracy Interim Managera;
 • przygotowanie do praktycznego wykorzystania metodyki Interim Management;
 • przygotowanie do uzyskania certyfikatu Stowarzyszenie Interim Managers.

Ponieważ program studiów Interim Management obejmuje metodykę SIM, słuchacz studiów ma możliwość uczestnictwa w programie certyfikacyjnym Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) bez ponoszenia dodatkowych opłat. Certyfikowany Interim Manager to osoba posiadająca udokumentowane (opisane i poświadczone pozytywnymi referencjami) doświadczenie w realizacji projektów interimowych, która uczestniczyła w szkoleniach z metodyki i zdała wymagany egzamin. Egzamin przeprowadzany w ramach studiów Interim Management jest przez Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) honorowany jako egzamin certyfikacyjny.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przewidzianego planem studiów słuchacz ma prawo wystąpienia do Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) o wydanie Certyfikatu Interim Managera. Warunkiem uzyskania certyfikatu (oprócz ukończenia studiów) jest przedstawienie SIM udokumentowanego doświadczenia w zakresie realizacji projektów interimowych oraz złożenie SIM innych dokumentów przewidzianych w "Regulaminie Programu Certyfikacji Interim Managerów prowadzonego przez Stowarzyszenie Interim Managers SIM". Czas na złożenie wymaganej dokumentacji – 1 rok od momentu zdania egzaminu. Po złożeniu wymaganej dokumentacji we wskazanym terminie i pozytywnej jej weryfikacji Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) wyda Certyfikat Interim Managera bez konieczności ponoszenia przez słuchacza/absolwenta dodatkowych opłat.

Grupy docelowe – adresaci studiów:

 • menedżerowie z kilkuletnim doświadczeniem poszukujących niezależności i swobody działania;
 • menedżerowie z kilkuletnim doświadczeniem będący w procesie zmian organizacyjnych;
 • doświadczeni trenerzy szkoleniowi, trenerzy biznesu chcący poszerzyć swe kompetencje w zakresie zarządzania;
 • Project Managerowie pragnący poszerzyć swe kompetencje, w szczególności społeczne i sprzedażowe.

 

Program

Nazwa przedmiotu

Forma prowadzenia zajęć

Liczba godzin / forma zaliczenia)

Metodyka projektów interim management

W/C

40 h/Z
(na podstawie obecności)

Aspekty finansowe projektów IM

W/C

24 h/Z

(na ocenę)

Strategia IM

W/C

16 h/Z

Budowanie marki własnej interim managera


C

12 h/Z

Marketing w projektach IM

W/C

16 h/Z

(na ocenę)

Sprzedaż projektów IM

W/C

16 h/Z

 Komunikacja w projekcie IM

W/C

16 h/Z

Tworzenie zespołów do realizacji projektów IM

W/C

12 h/Z

Aspekty prawne i podatkowe projektów IM

W/C

10 h/Z

(na ocenę)

Etyka w projektach IM

W

4 h/Z

Relacje społeczne w projekcie IM

W

4 h/Z

Łącznie

170

 

Egzaminy

WARUNKI ZALICZENIA STUDIÓW:

-uczestnictwo w zajęciach;

-uzyskanie w terminie zaliczeń przewidzianych w planie studiów;

-zdanie pisemnego egzaminu końcowego.

Liczba godzin
170

2 semestry, marzec 2018 - luty 2019

Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych raz lub dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela).

Koszt uczestnictwa
7500.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia:

a) w przypadku płatności jednorazowej do dnia 20.03.2018 (7500 zł)

b) w przypadku płatności w dwóch ratach:

- do dnia 20.03.2018 (3800 zł)

- do dnia 20.09.2018 (3800 zł)

 

 

 

Zgłoszenia

Grupa słuchaczy obejmuje maksymalnie 20 osób.

Kryteria kwalifikowania kandydatów i forma postępowania kwalifikacyjnego:

- studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem magisterskim, posiadających doświadczenie kierownicze (minimum 3 lata) wraz z odpowiedzialnością biznesową oraz oświadczających, że nie podlegają zakazowi pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego i nie toczy się wobec niej/niego żadne postępowania karne lub cywilne w związku z nienależytym wypełnianiem funkcji lub zobowiązań,

- mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak
i nieekonomicznych,

- o przyjęciu decyduje też kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie bądź e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP,
 • ksero dowodu osobistego.
Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

pn-pt. w godz. 7.00-15.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: "Interim Management"

 

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a następnie postanowi zrezygnować, należy napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz zobowiązany jest napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz planuje ubiegać się o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo za pośrednictwem Kierownika Studiów do Prorektora ds. Finansów i Rozwoju (z załączeniem potwierdzenia dokonania płatności). Pismo należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP, e-mail: beata.mielnik@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.