Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Finanse menedżerskie

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4700.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia pozwolą uzyskać wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Słuchacze zdobywają gruntowne i wrzechstronne umiejętności posługiwania się narzędziami analitycznymi umożliwiającymi zarządzanie nastawione na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. Znaczna część zajęć odbywać się będzie przy wykorzystaniu komputerów.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Program

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdzawczości Finansowej jako podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 12h

Planowanie finansowe w przediębiorstwie 8h

Rachunkowosć menedżerska 12h

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 8h

Wykorzystanie Excela w modelowaniu i analizie finansowej 12h

Prawo gospodarczej 8h

Ekonomia gospodarcza 8h

Zarządzanie kapitałem obrotowym 12h

Zarządzanie strategiczne 8h

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 8h

Ocena efektywności inwestycji 8h

Zarządanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 12h

Inwestowanie na rynku papierów wartościowych 4h

Opodatkowanie i strategie podatkowe przedsiębiorstw 12h

Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie ukierunkowane na kreowanie wartości 12h

Fuzje i przejęcia 6h

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa 6h

Nadzór korporacyjny 4h

Zarządzanie projektami 8h

Seminarium 8h

Egzaminy

1. Rachunkowość menedżerska

2. Zarządzanie kapitałem obrotowym

3. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa

4. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie

5. Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie ukierunkowane  na kreowanie wartości

Liczba godzin
176

Studia trwają 2 semestry i obejmują okres od października 2019 roku do września 2020 roku.

Koszt uczestnictwa
4700.00 zł

Istnieje możliwość płatności w czterech ratach.


Opłaty za studia uiszczane są na indywidualny numer konta bankowego, który każdy słuchacz będzie miał nadany po przyjęciu na studia. 

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie.

Kryteria kwalifikacji maja charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP)  dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: Studia Podyplomowe "Finanse menedżerskie".

Kierownik
dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP, e-mail: jaroslaw.kubiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Collegium Altum (piętro V, pokój 513)
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.