Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (III edycja).

"Finanse menedżerskie"

Kontakt: email: anna.bachorz@ue.poznan.pl telefon: 61 856 92 39 Koszt uczestnictwa: 4700.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studia pozwolą uzyskać wiedzę umożliwiającą podejmowanie decyzji zarządczych w przedsiębiorstwach w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Słuchacze zdobywają gruntowne i wrzechstronne umiejętności posługiwania się narzędziami analitycznymi umożliwiającymi zarządzanie nastawione na maksymalizację wartości przedsiębiorstwa. Znaczna część zajęć odbywać się będzie przy wykorzystaniu komputerów.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Program

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdzawczości Finansowej jako podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 12h

Planowanie finansowe w przediębiorstwie 8h

Rachunkowosć menedżerska 12h

Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 8h

Wykorzystanie Excela w modelowaniu i analizie finansowej 12h

Prawo gospodarczej 8h

Ekonomia gospodarcza 8h

Zarządzanie kapitałem obrotowym 12h

Zarządzanie strategiczne 8h

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 8h

Ocena efektywności inwestycji 8h

Zarządanie ryzykiem w przedsiębiorstwie 12h

Inwestowanie na rynku papierów wartościowych 4h

Opodatkowanie i strategie podatkowe przedsiębiorstw 12h

Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie ukierunkowane na kreowanie wartości 12h

Fuzje i przejęcia 6h

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa 6h

Nadzór korporacyjny 4h

Zarządzanie projektami 8h

Seminarium 8h

Liczba godzin
176

marzec 2018 - luty 2019

Koszt uczestnictwa
4700.00 zł

Termin wnoszenia płatności za studia ( w przypadku płatności jednorazowej): 20.03.2018r.

Terminy płatności w ratach:

I rata 20.03.2018r.

II rata 20.04.2018r.

III rata 20.07.2018r.

IV rata 20.10.2018r.

Zgłoszenia

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które będą w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie bądź e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP
  • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie, oświadczenie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

pn-pt. w godz. 7.00-15.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a następnie postanowi zrezygnować, należy napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz zobowiązany jest napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz planuje ubiegać się o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo za pośrednictwem Kierownika Studiów do Rektora ds. Edukacji i Studentów (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr hab. Jarosław Kubiak, e-mail: jaroslaw.kubiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.