Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (I edycja).

Studia Podyplomowe "Zarządzanie i marketing salonów kosmetycznych i medycyny estetycznej"

Kontakt: email: kzs@ue.poznan.pl telefon: 61 856-94-32 (w dn Koszt uczestnictwa: 4400.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Coraz silniej rozwijający się trend związany z kultem piękna, chęcią dbania o zdrowy i estetyczny wygląd oraz wzrostem dobrego samopoczucia powoduje intensywny wzrost zainteresowania korzystaniem z usług w zakresie kosmetyki i medycyny estetycznej. Znajduje to także swoje odzwierciedlenie w dynamicznym rozwoju tego sektora i gwałtownym wzroście na rynku liczby salonów oferujących tego typu usługi.

Wymiary konkurencyjności na rynku wymagają z jednej strony zintensyfikowania działań ze strony właścicieli lub menedżerów zarządzających salonami kosmetycznymi czy medycyny estetycznej, aby utrzymać się na tak trudnym rynku, a z drugiej, poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i rozwiązań marketingowych. Wsparciem w tych działaniach może być wykorzystanie aktualnej wiedzy i umiejętności dotyczących skutecznego zarządzania organizacją i nowych rozwiązań w zakresie zarządzania i marketingu koncentrujących się na umiejętnościach ‘miękkich’ oraz technologii informacyjnej.

Prowadzenie salonu kosmetycznego i medycyny estetycznej wymaga pogodzenia wielu funkcji z różnych obszarów wiedzy, co w praktyce jest skomplikowane. Zarządzanie salonem polega na łączeniu w codziennej praktyce wiedzy i umiejętności biznesowych, związanych m.in. z aspektami prawno – ekonomicznymi, efektywnością finansową czy szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Nie bez znaczenia pozostają umiejętności właściwego planowania i organizacji pracy oraz kierowania pracownikami. Niezwykle ważnym aspektem jest także partnerstwo i budowanie relacji z otoczeniem. Na tak konkurencyjnym rynku orientacja w najnowszych trendach marketingowych i możliwościach jakie oferuje okazuje się również niezbędna. 

Kluczowym czynnikiem w prowadzeniu salonu kosmetycznego i medycyny estetycznej pozostaje personel, determinuje  on funkcjonowanie salonu, kształtując jego konkurencyjność i przyczyniając się do osiągania ekonomicznych celów przedsiębiorstwa. Pracownicy salonów kosmetycznych i medycyny estetycznej pełnią także znaczącą funkcję nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa, lecz również z punktu widzenia tworzenia wartości dla klienta. Ich wiedza, umiejętności nawiązywania relacji, zaangażowanie, a także zdolność do współpracy kreują i wpływają na poziom satysfakcji i lojalności klientów. Warto zatem odpowiednio motywować pracowników, zadbać o dobre relacje w zespole oraz docenić wartość zespołu w prowadzonych działaniach biznesowych, a także kreowaniu satysfakcji klienta.  

Różnorodność obowiązków związanych z prowadzeniem salonu kosmetycznego i medycyny estetycznej stanowi spore wyzwanie, w sprostaniu któremu mogą pomóc studia podyplomowe „Zarządzanie i marketing salonów kosmetycznych i medycyny estetycznej”. Posiłkując się aktualną wiedzą, korzystając z nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania i marketingu oraz kreując umiejętności budowania relacji z ludźmi można pozostać efektywnym w działaniu na tak konkurencyjnym rynku.  

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy w ujęciu teoretycznym i praktycznym oraz kształtowanie umiejętności w zakresie zarządzania salonem kosmetycznym i skuteczności podejmowanych działań marketingowych. 

 

 

 

 

Studia podyplomowe przeznaczone są dla właścicieli lub osób zajmujących stanowiska menedżerskie w organizacjach świadczących usługi kosmetyczne oraz medycyny estetycznej, a także dla osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk. 

Studia podyplomowe skierowane są do osób mających tytuł zawodowy licencjata lub magistra (albo równorzędny). 

 

Program

Ramowy program przedmiotowy

 • Rynek towarów i usług kosmetycznych – uwarunkowania i trendy
 • Zachowania klientów na rynku usług kosmetycznych i medycyny estetycznej
 • Relacje salonu z otoczeniem
 • Strategia finansowa salonu kosmetycznego (polityka cenowa, podatki, marże, koszty pozyskania / utrzymania klientów)
 • Systemy zapewniania jakości usług kosmetycznych i medycyny estetycznej
 • Prawne aspekty funkcjonowania salonu kosmetycznego oraz zawieranie umów
 • Zarządzanie i motywowanie pracowników (budowanie małych zespołów, praca zespołowa, komunikacja wewnętrzna)
 • Przedsiębiorczość (planowanie i organizacja pracy własnej i personelu, zarządzanie czasem)
 • Usługi i produkty (cechy usług, jakość usług, produkt, merchandising w salonie)
 • Zintegrowana komunikacja marketingowa (narzędzia promocji, komunikacja wielokanałowa)
 • Marka i wizerunek salonu świadczącego usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej
 • Marketing partnerski i budowanie relacji z klientami (badania potrzeb klientów, lojalność)
 • Metody oceny poziomu jakości świadczonych usług i satysfakcji klienta
 • Techniki sprzedaży i negocjacje z dostawcami
 • Media społecznościowe w organizacji usługowej (formy komunikacji, content marketingowy, blogi, vlogi)
 • Komunikacja z klientem (psychologia komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, perswazja i kontrargumentowanie)
 • Podstawy analizy kolorystycznej
 • Podstawy medycyny estetycznej

 

Egzaminy

Warunki ukończenia studiów


1. Zdanie egzaminów z następujących przedmiotow

Strategia finansowa salonu kosmetycznego i medycyny estetycznej

Zarządzanie i motywowanie pracowników

Przedsiębiorczość

Zintegrowana komunikacja marketingowa

Techniki sprzedaży i negocjacje z dostawcami

2. Uzyskanie wpisów potwierdzających zaliczenie przedmiotów

3. Przygotowanie pracy podyplomowej i obrona jej zasadniczej tezy

4. Uiszczenie opłaty za studia w terminie podanym w umowie z UEP.

Liczba godzin
198
Studia trwają dwa semestry, od października 2017 roku do września 2018 roku. Zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. 
Koszt uczestnictwa
4400.00 zł

Cena studiów: 4.400 zł

Na wniosek słuchacza kierownik studiów może rozłożyć koszt uczestnictwa na cztery raty.

 

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej)

do 31.10.2017 rok 

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • ksero dowodu osobistego, 
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • zobowiązanie do zapłaty.

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

 

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

 


Miejsce złożenia dokumentów

Pani Małgorzata Bogusz

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al. Niepodległości 10

Gmach Główny, III piętro, pok. 322A

tel. 61 856 94 32 (w dni robocze od 7.00 do 15.00)

Dodatkowe informacje

Kierownik studiów:

dr Dobrochna Mruk-Tomczak
mail: d.mruk-tomczak@ue.poznan.pl
Gmach Główny, p. 007A
tel. kom: 695 609 410
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań.

 

 

Kierownik
dr Dobrochna Mruk-Tomczak, e-mail: d.mruk-tomczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Sekretariat
Pani Małgorzata Bogusz
Gmach Główny, III piętro, pok. 322A
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań
tel. 61 856 94 32 (w dni robocze od 7.00 do 15.00)
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.