Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w praktyce

Kontakt: email: katarzyna.bachorska@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-62 Koszt uczestnictwa: 6500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w praktyce. Dotyczy to w obszarów takich jak polityka rachunkowości, wycena bilansowa, sporządzanie sprawozdań finansowych, ujmowanie przychodów i kosztów, konsolidacja sprawozdań finansowych, ujawnianie informacji, świadczenia pracownicze i wiele innych. Oprócz przedstawienia MSSF, w programie studiów znalazły się przedmioty uzupełniające, które mają pokazać możliwość wykorzystania danych pochodzących z rachunkowości w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, takie jak „Rachunkowość zarządcza” (w tym controlling), „Finanse przedsiębiorstw”, a także „Kontrola wewnętrzna oraz audyt”.

Po ukończeniu studiów uczestnicy będą potrafili brać czynny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, będą rozumieli i potrafili interpretować ich treść oraz wykorzystywać dane do podejmowania decyzji ekonomicznych, w tym zarządczych. Połączenie wiedzy eksperckiej pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz wykładowców EY Academy of Business zapewnia praktyczny charakter studiów i umożliwia takie opanowanie materiału przez słuchaczy, by było możliwe wykorzystanie go w pracy zawodowej.

 

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Forma prowadzenia zajęć1)

Liczba godzin / forma zaliczenia2)

Punkty ECTS

Wykładowcy (z podziałem na godziny)

1

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

W

128 h/z

15

 1. prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska (4h)
 2. Jarosław Olszewski, FCCA, CFA, CIA (EY) 48 h
 3. Michał Błeszyński, ACCA, CIA (EY) 32 h
 4. Magdalena Burzyńska, FCCA (EY) 16 h
 5. dr hab. Marek Cieślak (8 h)
 6. dr Beata Zyznarska-Dworczak (12 h)
 7. dr Maria Kiedrowska (8 h)

2

Rachunkowość zarządcza

W

16 h / z

5

 1. dr Marek Masztalerz (16 h)

3

Kontrola wewnętrzna oraz audyt

W

16 h / z

5

 1. dr Beata Zyznarska-Dworczak (12 h)
 2. dr Elżbieta Szczepankiewicz (4 h)

4

Finanse przedsiębiorstw

W

16 h / z

5

 1. dr hab. Jarosław Kubiak (16 h)

5

Egzamin końcowy

 

4h

10

 

 

Łącznie:

 

180 h

40

 

Egzaminy

Egzamin końcowy (pisemny). Celem egzaminu końcowego będzie sprawdzenie nabytej przez uczestników wiedzy i jej zastosowanie praktyczne w ramach pytań typu test wyboru. Główny nacisk położony zostanie na podstawowy przedmiot studiów, jakim są Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Pozostałe przedmioty traktowane są jako uzupełniające.

Egzamin składać się będzie z tzw. sekcji obowiązkowej, w ramach której przewidziano 25 pytań typu test wyboru dotyczących bloku MSSF oraz sekcji, w ramach której studenci poproszeni zostaną o wybranie pytań dotyczących dwóch przedmiotów uzupełniających. Dla każdego przedmiotu uzupełniającego przewidziane jest 5 pytań typu test wyboru - wybranie przedmiotu oznaczać będzie konieczność odpowiedzi na wszystkie pytania
w jego zakresie.

W ogólnym rozrachunku studenci odpowiadać będą na 35 pytań (dotyczących MSSF + dwa z wybranych przedmiotów). Ocena będzie łączna dla całego egzaminu.

Czas trwania egzaminu to 4 godziny lekcyjne.

Liczba godzin
180

Czas trwania studiów:

2 semestry,  październik 2017- wrzesień 2018.

Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
6500.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej):

05.10.2017 (6500 zł)

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach (jeśli są przewidziane):

I rata do 05.10.2017 (3300 zł)

II rata do 28.02.2018 (3300 zł)

 


Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjeciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP
 • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie, oświadczenie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

V Sekretariat Międzykatedralny WZ
Katedr Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Towarowa 53
61-875 Poznań
budynek C (piętro I, pokój 120)

pn-pt. w godz. 8.00-14.00

 

Listownie:

V Sekretariat Międzykatedralny WZ
Katedr Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: " SP MSSF Katarzyna Bachorska"

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a następnie postanowi zrezygnować, należy napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz zobowiązany jest napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz planuje ubiegać się o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo za pośrednictwem Kierownika Studiów do Rektora ds. Finansów i Rozwoju (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr hab. Marek Cieślak, prof. nadzw. UEP, e-mail: marek.cieslak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.