Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Zarządzanie procesami IT. Menedżer IT

Kontakt: email: olga.binczak@ue.poznan.pl telefon: 61-854-35-22 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania w organizacjach IT, zwinnych metod zarządzania projektami IT, zarządzania procesowego, systemowego zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.


Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:

 • kierować i pracować w zespołach realizujących projekty IT, posługując się metodami zwinnymi w zarządzaniu i komunikacji, 
 • zaprojektować rozwiązania adekwatne dla organizacji i procesów IT w zakresie zarządzania jakością (ISO 20000-1), zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), 
 • zarządzać i pracować w zespołach posługujących się Scrum, 
 • wybrać i stosować adekwatną metodę zarządzania ryzykiem i ciągłością działania (BCP, DRP), 
 • Zarządzać problemami, incydentami i niezgodnościami w projektach IT, 
 • Monitorować skuteczność realizacji projektów IT, 
 • Pozyskiwać i wykorzystywać dane analityczne wspierające realizację zadań.  

Ponadto, absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności:

 • menedżerskie w zakresie wdrożenia i funkcjonowania zwinnych metod zarządzania projektami IT, 
 • promowania zarządzania organizacją IT uwzględniającej sformalizowane podejście do zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, 
 • wyboru i stosowania metod oceny rozwoju pracowników budujących zespoły IT, 
 • pracy zespołowej i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik zarządzania jakością.


 

Adresaci:

 • specjaliści IT,
 • osoby związane z realizacją procesów IT,
 • pracownicy firm i działów IT,
 • inni zainteresowani, którzy chcą poznać nowoczesne metody zarządzania. 

 

Program

Ramowy program studiów:

 1. Od Startup`u IT do biznesu IT
 2. Rozwój technologii IT
 3. Zarządzanie projektami IT
 4. System zarządzania jakością usług IT (ISO 20000-1)
 5. System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001)
 6. Ochrona danych osobowych
 7. Metody i techniki rozwiązywania problemów
 8. Zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ciągłością działania (DRP, BCP)
 9. Lean Management w projektach IT
 10. Ochrona własności intelektualnej
 11. Rozwój pracowników w organizacji IT
 12. Zarządzanie zespołami IT, systemy motywacji zespołów IT
 13. Procesy wsparcia IT
 14. Zarządzanie satysfakcją klienta
 15. Monitorowanie procesów
 16. Zwinne metodyki zarządzania projektami IT - Scrum
 17. Rozwój technologii IT
 18. Agility Path – warsztaty

 

Egzaminy

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych
  w programie studiów 
 • przygotowanie pracy dyplomowej oraz jej obrona 

 

Liczba godzin
162

dwa semestry (od października 2016 r. do wrzesień 2017 r.)

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej)

do 25.10.2016 r. 

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności w ratach)

I rata do 25.10.2016 r. 

II rata do 14.02.2017 r. 

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie

- kwestionariusz osobowy

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

- zobowiązanie finansowe

- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP

- dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)

- dwie koperty zaadresowane do siebie.

 

Kwestionariusz, wniosek i zobowiązanie finansowe po aplikacji na studia należy wydrukować z  panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz  imieniem i nazwiskiem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
ul. Powstańców Wlkp. 16, 
pok. 1717 lub 1720
61-895 Poznań

Adres do korespondencji:
Olga Bińczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań

 

Uwaga!
Termin składania dokumentów aplikacyjnych wynosi maksymalnie 30 dni od momentu wysłania formularza elektronicznego. 

 

 

Dodatkowe informacje

Program Studium Podyplomowego ZARZĄDZANIE PROCASAMI IT. MENEDŻER IT, został przygotowany we współpracy: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania) oraz PEARSON IOKI sp. z o.o.

 

https://www.pearson.com/

Kierownik
dr hab. inz. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, e-mail: jacek.luczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania,
Collegium Altum (wieżowiec),
ul. Powstańców Wielkopolskich 16,
Poznań, pokój 1720

Olga Bińczak
e-mail: olga.binczak@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.