Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Inżynieria finansowa"

Kontakt: email: kms@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-95 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studium: przekazanie wiedzy z zakresu projektowania, analizowania i budowania instrumentów finansowych, ich wyceny, a także prognozowania wyników złożonych strategii inwestycyjnych. Do głównych zadań studium należy dostarczenie praktycznych umiejętności stosowania najnowszych narzędzi ilościowego zarządzania ryzykiem oraz umiejętności pozwalających na dokonywanie zaawansowanych analiz i prognozowanie zmian na rynkach finansowych. Słuchacze studium poznają modele matematyczne użyteczne przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji finansowych.

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych studiów licencjackich, inżynierskich  i magisterskich wszystkich typów uczelni. Uczestnikami studium mogą być:

 • dyrektorzy finansowi, główni księgowi i inni pracownicy służb finansowych oraz osoby odpowiedzialne za finanse przedsiębiorstw, pragnące rozwijać kompetencje w dziedzinie inżynierii finansowej,
 • pracownicy banków, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych odpowiedzialni za zarządzania ryzykiem oraz optymalizację decyzji inwestycyjnych,
 • wszyscy zainteresowani pracą z zakresu inwestowania i zarządzania finansami.
Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Matematyka w finansach:
  • Wartość pieniądza w czasie,
  • Elementy rachunku prawdopodobieństwa,
  • Procesy stochastyczne.
 • Instrumenty pochodne:
  • Instrumenty pochodne – wprowadzenie,
  • Wycena instrumentów pochodnych,
  • Opcje egzotyczne,
  • Opcje realne,
  • Kredytowe instrumenty pochodne,
  • Ubezpieczeniowe, pogodowe i energetyczne instrumenty pochodne.
 • Modelowanie rynków finansowych:
  • Teoria portfela,
  • Modelowanie zmienności i ryzyka,
  • Modelowanie struktury terminowej,
  • Symulacje komputerowe,
  • Zarządzanie ryzykiem.
 • Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe:
  • Rachunkowości instrumentów,
  • Instrumenty pochodne w praktyce podatkowej.
 • Inżynieria finansowa – projekt.

Zajęcia na Studium są realizowane w formie wykładów, laboratoriów i seminariów.

Egzaminy

Egzaminy z bloków przedmiotowych:

 • Matematyka w finansach,
 • Instrumenty pochodne,
 • Modelowanie rynków finansowych,
 • Rachunkowość instrumentów pochodnych i aspekty podatkowe.
 • Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.
Liczba godzin
195

Czas trwania studium: dwa semestry.

Dwudniowe zjazdy dwa razy w miesiącu w soboty w godzinach od 10.00 do 18.00 i w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.30.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty (2 raty po 2250 zł).

Jeżeli opłata zostanie wpłacona w całości w październiku 2017 roku, to koszt uczestnictwa wynosi 4200 zł.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Matematyki Stosowanej - Sekretariat
(tel.: (0-61) 854-38-95, e-mail: kms@ue.poznan.pl)
ul. Towarowa 55, bud. CEUE, 4 piętro, pokój 4.23

adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny                                                                          Katedra Matematyki Stosowanej
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

 

Dodatkowe informacje

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: kms@ue.poznan.pl lub tel. (0-61) 854-38-95.

 

 

Kierownik
dr Marcin Bartkowiak, e-mail: m.bartkowiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Matematyki Stosowanej - Sekretariat
ul. Towarowa 55, bud. CEUE, 4 piętro, pokój 4.23
tel.: (0-61) 854-38-95
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.