Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Gospodarowanie energią w sektorze publicznym i prywatnym"

Kontakt: email: kpgs@ue.poznan.pl telefon: 61-856-95-33 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia stanowią ofertę z zakresu analizy instytucjonalnych podstaw współczesnej energetyki, zwłaszcza procesu zarządzania energią z punktu widzenia inwestycji w nowoczesne technologie, tak w sektorze publicznym i niepublicznym.

Podstawowym celem Studiów jest poszerzenie wiedzy z zakresu systemowych uwarunkowań polskiej i europejskiej polityki energetycznej; zaznajomienie ze współczesnym procesem zarzadząnia energią w sektorze publicznym oraz środowiskach lokalnych/samorządowych i MŚP; analiza przedsiewzięć inwestycyjnych oraz wykorzystywanych nowoczesnych technologii w energetyce przez wytwórców i dystrybutorów energii (w tym OZE).

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim.

Studia podyplomowe pt. Gospodarowanie energią w sektorze publicznym i prywatnym skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców – pracowników sektora przedsiębiorstw, w tym firm energetycznych, przedstawicieli organów samorządowych i ośrodków naukowych, instytucji finansujących projekty z zakresu energetyki (banków, funduszy inwestycyjnych), przedsiębiorstw uczestniczących w pozyskiwaniu funduszy europejskich, ale także do wszystkich osób, które zamierzają zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu mechanizmów zarządzania współczesną energetyką, sporzadzania bilansów energetycznych oraz planów gospodarki niskoemisyjnej.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

Krajowy system energetyczny i jego podsystemy

dr Joanna Mazurkiewicz

Organizacja obrotu, dystrybucji i certyfikacji energii

Dr Dawid Klimczak - Prezes Zarządu Enea Trading

dr. hab. Wojciech Drożdż, prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego,wiceprezes ds. ekonomiczno-finasowych spółki Enea Operator.

Samorząd terytorialny i jego zadania w obszarze energetyki

prof.dr hab. Kazimierz Pająk, prof. zw. UEP

Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w planowaniu przestrzennym

mgr Adam Derc / Kierownik w Biurze Planowania Zagospodarowania Przestrzennego / zajmuje się lokalizacją działalności gospodarczej i bezpieczeństwem energetycznym

Efektywność energetyczna

dr Dariusz Gulczyński / Światowy Kongres Energetyczny / Specjalista od spraw Kogenaracji

Modelowanie biznesowe w energetyce

dr hab. Agnieszka Ziomek

Ekologia i zasady zarządzania środowiskowego

prof. dr hab. Zenon Foltynowicz, prof. zw. UEP

Strategie inwestycyjne i analiza strategiczna

dr Paweł Błaszczyk

dr Marek Urbaniak

dr hab. Sławomir Zwierzchlewski

Finansowanie przedsięwzięć energetycznych

mgr Leszek Żak

dr Piotr Nowakowski

Biznes plan dla przedsięwzięć energetycznych

dr hab. Piotr Lis

Analiza finansowo-ekonomiczna dla przedsięwzięć energetycznych

dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB

Systemy zarządzania energią - norma ISO 50001

dr inż. Krzysztof Hajdrowski / Specjalista ds. innowacji w GK Enea S.A.

Dr Jerzy Halicki - praktyk zawodowy zajmujący się szkoleniem auditorów i pełnomocników

Egzaminy

Studia podyplomowe kończą zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym; egzamin ten obejmuje zagadnienia znajdujące się w programie studiów.

 

Ponadto, przewidziano 5 przedmiotów, które kończą się egzaminem (pisemnym):

 1. Organizacja obrotu, dystrybucji i certyfikacji energii
 2. Samorzad terytorialny i jego zadania w obszarze energetyki
 3. Strategie inwestycyjne i analiza strategiczna
 4. Biznes plan dla przedsięwzięć energetycznych
 5. Analiza finansowo-ekonomiczna dla przedsiewzięć energetycznych

 

 

 

Liczba godzin
160

Studia trwają 12 m-cy tj. dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Od godziny 8.20 - 15.10 (dodatkowa godzina w przypadku seminariów podyplomowych).

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

Płatność za całe studia w 1 racie  - 3 900,- - do dnia 15.04.2017 r.

Możliwość rozłożenia płatności za studia na

2 lub 4 raty.

W przypadku dwóch rat:

1 rata - 1950,00 - płatna do dnia 15.04.2017

2 rata - 1950,00 - płatna do dnia 15.09.2017

W przypadku 4 rat:

1 rata   - 975,00 - płatna do dnia 15.04.2017

2 rata   - 975,00 - płatna do dnia 15.07.2017

3 rata    - 975,00 - płatna do dnia 15.09.2017

4 rata   - 975,00 - płatna do dnia 15.11.2017

 

Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokość zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.

Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP - dr hab. inż. Anny Gliszczyńskiej-Świgło, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.

Zgłoszenia

Nabór na pierwszą edycję studiów rozpoczyna się od 11 stycznia 2017 r. i będzie trwał do końca marca 2017 r. r.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie do Sekretariatu Katedry (pok. 120 B)..

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem koniecznym jest dostarczenie kompletnej dokumentacji.

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu poświadczone notarialnie
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
 • kserokopia dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po złożeniu aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać długopisem piszącym na niebiesko. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

UWAGA

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia aplikacji

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście dokumentację należy złożyć:

V Sekretariat Międzykatedralny WE

pok. 120B

al.Niepodległości 12

 

drogą pocztową na adres:

Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al.Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem "Podyplomowe Gospodarowanie Energią"

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Uczestnicy Studiów Podyplomowych mogą wziążć udział nieodpłatnie  w panelach dyskusyjnych organizowanych przez Katedrę Polityki Gospodarczej i Samorzadowej UEP; Enea Grupa Kapitałowa, Towarzysto Obrotu Energią czy Stowarzyszenie Energii Odnawialnej.

Kierownik
prof. dr hab. Kazimierz Pajak, prof. zw. UEP, e-mail: k.pajak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al.Niepodległości 10
61-875 Poznań
pok. 120B
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.