Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (III edycja).

"Jakość i bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem w produkcji żywności i opakowań"

Kontakt: email: justyna.gorna@ue.poznan.pl telefon: 505826645;501-080-832; Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studium jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia w przedsiębiorstwie roli menedżera jakości i bezpieczeństwa.

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:

 • zaprojektować i wdrożyć system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności zgodny z wymaganiami norm FSSC 22000, IFS, BRC, GLOBALGAP;

 • zaprojektować i wdrożyć system zarządzania jakością i bezpieczeństwem opakowań i materiałów opakowaniowych zgodny z wymaganiami normy BRC/IOP;

 • posługiwać się metodami oceny ryzyka;

 • przeprowadzić ocenę ryzyka w obszarach wymaganych przez normy;

 • zaplanować i przeprowadzić audity w/w systemów;

 • pełnić rolę negocjatora (pełnoprawnego partnera) w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących, przedstawicielami organów nadzoru zewnętrznego oraz auditorami drugiej strony;

 • praktycznie wykorzystać metody i techniki doskonalenia jakości;

 • doskonalić funkcjonujące systemy zarządzania;

 • planować, przeprowadzać i doskonalić działania podejmowane na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz incydentów.

Studia skierowane są do osób, które już pracują w przedsiębiorstwach produkujących żywność lub opakowania oraz do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z tym obszarem działalności.

Program
 • Rozwój systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz opakowań,
 • Uwarunkowania prawne w produkcji żywności i opakowań do żywności,
 • Zagrożenia mikrobiologiczne, fizyczne i chemiczne w produkcji i obrocie żywnością oraz w produkcji opakowań,
 • GMP oraz GHP w produkcji żywności i opakowań,
 • Ocena ryzyka jako element zarządzania bezpieczeństwem,
 • Projektowanie i wdrażanie BRC i IFS w produkcji żywności,
 • Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w produkcji żywności,
 • Projektowanie i wdrażanie systemu BRC wyd. 5 w produkcji opakowań,
 • Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w produkcji opakowań,
 • Projektowanie i wdrażanie systemu FSSC 22000 oraz GLOBALGAP,
 • TACCP oraz VACCP w produkcji żywności,
 • Metody i techniki doskonalenia jakości,
 • Zarządzanie ciągłością działania,
 • Zarządzanie alergenami,
 • Audit systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • Seminarium dyplomowe
Egzaminy

Obowiązki słuchaczy studium:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów,
 •  przygotowanie pracy dyplomowej z obszarów tematycznych studium i uzyskanie pozytywnej jej oceny,
 • zdanie egzaminu końcowego obejmującego w szczególności tematykę pracy dyplomowej.
Liczba godzin
188

Zajęcia będą realizowane przez 2 semestry (od marca 2018 do lutego 2019), w systemie zaocznym (soboty-niedziele).

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

z możliwością rozłożenia na dwie raty:

 I rata do 15 marca 2018 roku

II rata do 15 września 2018 roku

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie finansowe,
 •  zdjęcie 35 X 45 (podpisane na odwrocie),
 • dwie koperty C5 (162x229) zaadresowane do siebie.

Kwestionariusz, podanie i zobowiązanie finansowe po aplikacji na studia należy wydrukować z  panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy  dostarczyć w teczce z gumką podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz  imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1720 (Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel: 505826645)
61-895 Poznań

Adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań

Dodatkowe informacje

Możliwość uzyskania certyfikatu Auditora Systemów ISO 22000 BRC FOOD IFS, BRC GLOBAL STANDARD and PACKAGING MATERIALS

Kierownik
dr hab.inż. Justyna Górna, prof. nadzw. UEP, e-mail: justyna.gorna@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Collegium Altum, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań, pokój 1720 lub 1717
Sylwia Blaszka-tel.505826645
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.