Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (3 edycja).

Menedżer Jakości - edycja II

Kontakt: email: jacek.luczak@ue.poznan.pl telefon: 602 394 161 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

zobacz: https://youtu.be/woeFeTeeYds

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy pozwalającej na zdobycie i poszerzenie umiejętności z zakresu zarządzania jakością oraz innych znormalizowanych systemów zarządzania, przydatnych w pracy menedżera
zarówno w przedsiębiorstwie produkcyjnym, jak i usługowym. 

Zajęcia pozwolą na zdobycie umiejętności związanych z projektowaniem, dokumentowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem rozwiązań systemowych ukierunkowanych na zagadnienia szeroko definiowanej jakości, stanowiącej podstawę na rynku dla oferowania konkurencyjnych produktów i świadczenia usług. 

 

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił: 

 • zaprojektować rozwiązania adekwatne dla organizacji w zakresie zarządzania jakością oraz wykorzystać inne elementy systemów znormalizowanych, w oparciu o benchmarki z organizacji produkcyjnych i usługowych różnych branż,
 • interpretować wymagania dla znormalizowanych systemów zarządzania
  – w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, w tym także w zakresie zagadnień ryzyka i szans związanych z podejmowaniem działań,
 • wybrać i wdrożyć metodykę szacowania i zarządzania ryzykiem w ramach SZJ ISO 9001, przede wszystkim w odniesieniu do procesów, w oparciu o wytyczne ISO 31000
 • zaprojektować i zastosować metodykę szacowania ryzyka z wykorzystaniem oprogramowania e-risk,
 • zaprojektować, wdrożyć i rozwijać systemy zarządzania oparte o międzynarodowe normy (w zakresie kluczowych elementów systemów zarządzania, jakością i bhp),
 • samodzielnie dokonać diagnozy podejmowanych działań w organizacji na zgodność
  z wymaganiami normatywnymi oraz ocenić ich przystawalność i skuteczność,
 • mapować, modelować i optymalizować procesy biznesowe w organizacji,
  w kontekście wymagań norm oraz filozofii LM,
 • zaplanować i wdrożyć działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu zintegrowanego,
 • wdrożyć podstawowe elementy Lean Management,
 • stosować rozwiązania w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem
  i bezpieczeństwem, uznawane za najlepsze benchmarki.

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, a w szczególności osób, które chcą nabyć umiejętności:

 • menedżerskie w zakresie wdrożenia i funkcjonowania znormalizowanych systemów zarządzania;
 • promowania zarządzania organizacją uwzględniającej sformalizowane podejście do zarządzania ryzykiem;
 • pracy zespołowej w zakresie zarządzania projektami dotyczącymi systemu zarządzania, rozwiązywania problemów i doskonalenia organizacji.

 

Program

Ramowy program przedmiotów

 1. Zarządzanie jakością w organizacji
 2. Zarządzanie jakością usług
 3. System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015)
 4. System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001:2015, EMAS)
 5. System Zarządzania BHP (PN-N 18001, OHSAS)
 6. Zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania (zobacz:  https://youtu.be/_0yAZmPt0kI)
 7. Audyt w systemach zarządzania (ISO 19011)
 8. Elementy branżowych systemów zarządzania (m.in. ISO/TS 16949, ISO 27001, ISO 22000, ISO 20000-1)
 9. Metody i techniki rozwiązywanie problemów i doskonalenia organizacji
 10. Statystyczne sterowanie procesem oraz Analiza zdolności systemów pomiarowych
 11. Zarządzanie procesowe. Elementy Lean Management
 12. Certyfikacja systemów zarządzania
 13. Analiza przypadków (zarządzanie jakością w praktyce przedsiębiorstw produkcyjnych u usługowych)

 

Partnerem merytorycznym studium podyplomowego jest firma PBSG SA. (http://pbsg.pl)

Partnerem technologicznym jest e-risk. 

Egzaminy

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w programie studiów,
 • przygotowanie pracy dyplomowej oraz jej obrona

 

Liczba godzin
160

12 miesięcy (2 semestry)
od października 2017 r. do września 2018 r.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej)

do 27.10.2017 r. 

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności w ratach)

I rata do 27.10.2017 r. 

II rata do 16.02.2018 r. 

 

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł. 

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • wniosek o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie finansowe,
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych UEP,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • dwie koperty zaadresowane do siebie.

Kwestionariusz, wniosek i zobowiązanie finansowe po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce składania dokumentów:

Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
ul. Powstańców Wlkp. 16, 
pok. 1717
61-895 Poznań

 

Kierownik
dr hab. inż. Jacek Łuczak, prof. nadzw. UEP, e-mail: jacek.luczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania,
Collegium Altum (wieżowiec),
ul. Powstańców Wielkopolskich 16,
Poznań, pokój 1717
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.