Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (3 edycja).

Studia Podyplomowe "Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie"

Kontakt: email: katrach@ue.poznan.pl telefon: 61 854 38 38 Koszt uczestnictwa: 4400.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest przekazanie studentom zarówno teoretycznej jak
i praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków w małym i średnim przedsiębiorstwie. Powołanie nowego studium „Rachunkowość i podatki
w małych i średnich przedsiębiorstwach” stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony rynku pracy na wykwalifikowanych księgowych
i finansistów, gotowych do pracy w sektorze małych  średnich przedsiębiorstw (MŚP). Według raportu pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe
w Polsce w latach 2009-2013”, opublikowanego przez GUS, przedsiębiorstwa
z sektora MŚP stanowiły dominującą część całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych (99,8%), a ich liczba w roku 2013 wynosiła 1768 tys.
W samym województwie wielkopolskim w roku 2013 na 1000 mieszkańców przypadało 51,8 przedsiębiorstw z sektora MŚP.  W każdym z tych przedsiębiorstw potrzebna jest osoba, która zajmuje się ewidencją operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych, dokona obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych, podatku VAT czy też innych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. Celem studium i „Rachunkowość i podatki w małych
i średnich przedsiębiorstwach” jest przygotowanie słuchaczy  do wykonywania wyżej wymienionych czynności. Studium pozwolą słuchaczom zdobyć podstawową wiedzę, umożliwiającą podjęcie pracy na stanowisku księgowego w różnych rodzajach jednostek,

Program proponowanych studiów podyplomowych obejmuje
w szczególności zagadnienia związane z rachunkowością i podatkami  w MŚP. Absolwenci specjalności mogą  podjąć pracę w biurze rachunkowym, dziale księgowości, finansowym lub controllingu, firmie świadczącej usługi doradcze z zakresu rachunkowości, finansów i podatków bądź też mogą podjąć się samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.          

W trakcie zajęć laboratoryjnych słuchacze mają możliwość zapoznania się
z nowymi programami komputerowymi wykorzystywanymi w rachunkowości i analizie finansowej.

Absolwent studiów podyplomowych otrzymuje nowoczesną wiedzę
z rachunkowości oraz umiejętności jej stosowania w praktyce. Uzyskuje kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem po ukończonych studiach licencjackich lub magisterskich. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Podstawy rachunkowości finansowej 20 godz.,
 • Rachunkowość finansowa w małym i średnim przedsiębiorstwie 46 godz.,
 • Kadry i płace 20 godz.,
 • Zastosowanie komputerów w rachunkowości 24 godz.,
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw 30 godz.
 • Wybrane elementy prawa pracy, ubezpieczeń spoecznych i prawa gospodarczego 10 godz.,
 • Biznesplan w małym i średnim przedsiębiorstwie 20 godz.,
 • brak seminarium podyplomowego 0 godz. (ze względu na zmianę trybu ukończenia studiów - nie obowiazuje już pisanie pracy podyplomowej).
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Podstawy rachunkowości finansowej,
 • Rachunkowość finansowa w małym i średnim przedsiębiorstwie,
 • Kadry i płace,
 • Opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Biznesplan w małym i średnim przedsiębiorstwie.
 • pisemny egzamin końcowy (zamiast pracy podyplomowej).
Liczba godzin
170

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2017 r.,
a zakończą się we wrześniu 2018 r. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Koszt uczestnictwa
4400.00 zł

Koszt Studiów wynosi 4400 zł za dwa semestry.

Opłatę można uiścić:

jednorazowo

31.10.2017 r.

w dwóch ratach po 2200 zł za semestr
I rata w terminie do dnia   31.10.2017 r.
II rata w terminie do dnia  15.02.2018 r.

w czterech ratach po 1100 zł
I rata w terminie    do dnia  31.10.2017 r.
II rata w terminie   do dnia  15.12.2017 r.
III rata w terminie  do dnia  15.02.2018 r.
IV rata w terminie   do dnia  15.05.2018 r.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie Katedry Rachunkowości następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie),
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez upowaznionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu  (Budynek Altum UEP - czerwony wieżowiec, 5 piętro, p.513, tel. 61 856 92 39),
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie średnie koperty zaadresowane do siebie,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować ze swojego  panelu słuchacza po aplikacji on-line na dane studia.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Rachunkowości  w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).

Sekretariat Katedry Rachunkowości


osobiście

ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.107
pon.-pt. 8.00-15.00
listownie
Sekretariat Katedry Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia. 

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

Kierownik
prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska, e-mail: aldona.kamela-sowinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości UEP
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.107
adres korespondencyjny - al. Niepodległosci 10, 61-875 Poznań

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych w Poznaniu w Katedrze Rachunkowości prowadzą:
- mgr Ewa Budniak
- mgr Karolina Szubert
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.