Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe ,,Zarządzanie w handlu''

Kontakt: email: khim@ue.poznan.pl telefon: 61-856-94-24 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat zasad i metod zarządzania przedsiębiorstwami handlowymi oraz doskonalenie umiejętności  menedżerskich, związanych z dokonywaniem wyborów strategicznych i działalnością operacyjną.

Dzięki studiom można pogłębić wiedzę z zakresu funkcjonowania współczesnego handlu w warunkach rynku konkurencyjnego oraz doskonalić umiejętności praktyczne, odnoszące się do tworzenia strategii wyboru innowacyjnych modeli biznesowych, prowadzenia negocjacji handlowych, budowania relacji z dostawcami, zarządzania sprzedażą, merchandisingu, zarządzania marką.

Studia Podyplomowe „Zarządzanie w handlu” przeznaczone są zarówno dla osób pracujących na stanowiskach menedżerskich, jak i dla zarządzających własnymi firmami handlowymi oraz dla tych osób, które chcą podjąć pracę w handlu.

O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni.

Program

Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym

Metody organizacji i zarządzania

Komunikacja i negocjacje handlowe

Zarządzanie sprzedażą

Umowy gospodarcze

Problemy finansowe w zarządzaniu sprzedażą

Zarządzanie marką w handlu

Modele rozwoju przedsiębiorstw handlowych

Innowacyjne formy komunikacji w handlu

Systemy dystrybucji

Zarządzanie relacjami z dostawcami

Category Management i merchandising

Logistyka w handlu

Handel elektroniczny

Zarządzanie sprzedażą - warsztaty

Przygotowanie do egzaminu końcowego

Egzaminy

Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym

Zarządzanie sprzedażą

Modele rozwoju przedsiębiorstw handlowych

 

Obrona pracy podyplomowej na koniec studiów

Liczba godzin
168

1.10.2016 - 30.09.2017

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

możliwość rozłożenia na 2 równe raty

Zgłoszenia

Zgłoszenia poprzez aplikację on line. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Handlu i Marketingu (pokój 323, tel. 856 94 24), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, w terminie do 30 września 2016 roku. Wniosek o przyjęcie na Studia winien zawierać następujące dokumenty: podanie o przyjęcie, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie kserokopia), dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego podpisane na odwrocie, zobowiązanie pokrycia kosztów kształcenia przez zakład lub oświadczenie o indywidualnym pokryciu kosztów

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyjęcie na Studia winien zawierać następujące dokumenty: podanie o przyjęcie, życiorys, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie kserokopia), dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego podpisane na odwrocie, zobowiązanie pokrycia kosztów kształcenia przez zakład lub oświadczenie o indywidualnym pokryciu kosztów

Miejsce złożenia dokumentów

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Handlu i Marketingu, pok. 323
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
prof. dr hab. Maria Sławińska, e-mail: maria.slawinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Handlu i Marketingu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.