Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Zintegrowane systemy zarzadzania jakością w działalności leczniczej"

Kontakt: email: monika.dobska@ue.poznan.pl telefon: 501232623 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele szczegółowe: • ukazanie słuchaczom istoty dokumentacji medycznej • zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej • zapoznanie słuchaczy z dokumentacją medyczną w świetle wymagań standardów akredytacyjnych • zapoznanie słuchaczów z wymaganiami dotyczącymi przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej • zwrócenie uwagi słuchaczy na dokumentowanie świadczeń medycznych • słuchacz ma świadomość czym są usługi profesjonalne • słuchacz jest zorientowany na czym polega relacyjny marketing usług • słuchacz potrafi określić czym jest usługowy produkt • zapoznanie słuchaczy z tematyka marketingowej jakości usługi • zaznajomienie słuchaczy z definicją i podstawowymi zasadami Total Quality Management, audytami systemów zarządzania • zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi założeniami auditu – wytyczne normy ISO 19011 • scharakteryzowanie zasad auditu • zapoznanie słuchaczy z kategoryzacją niezgodności • omówienie planu auditu w podmiocie leczniczym • zaznajomienie słuchaczy z definicją i podstawowymi zasadami Total Quality Management • zapoznanie słuchaczy z rozwojem i strukturą TQM • ukazanie słuchaczom genezy ISO • przedstawienie słuchaczom korzyści wynikających z wdrożenia ISO serii 9000 • zapoznanie słuchaczy z systemem zarządzania środowiskowego • zapoznanie słuchaczy z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004 • zapoznanie słuchaczy z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji 27001:2004 • zapoznanie słuchaczy z kompetencjami pełnomocnika ds. zapewnienia jakości • zapoznanie słuchaczy z wytycznymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie • zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi założeniami auditu – wytyczne normy ISO 19011, zadania firmy certyfikującej samodzielne przygotowanie pod opieką promotora prac przeglądowej, systematyzującej określony wycinek • wiedzy, lub o charakterze projektowym ,czy też analizy studium przypadku Wiedza: • słuchacz zna zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej • słuchacz zgłębił wiedzę z zakresu dokumentowania świadczeń zdrowotnych w: szpitalach, zakładach, w których czas pobytu pacjenta niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego nie przekracza 24 godzin, w warunkach porad ambulatoryjnych, podmiotach sprawujących opiekę nad kobietą w ciąży, zespołach ratownictwa medycznego, zakładach rehabilitacji leczniczej, • słuchacz zna podstawy przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza i pielęgniarkę/położną • słuchacz wie jakie cechy charakterystyczne określają odrębność usług profesjonalnych • słuchacz rozumie znaczenie relacyjnego marketingu usług • słuchacz potrafi zdefiniować pojęcie usługowego produktu • słuchacz potrafi scharakteryzować pojęcie auditu jakościowego • słuchacz potrafi dokonać podziału niezgodności i wypełnić raport niezgodności • słuchacz potrafi wymienić korzyści z tworzenia planu auditu a zwłaszcza listy kontrolnej • słuchacz potrafi scharakteryzować Total Quality Management • słuchacz potrafi wymienić korzyści wynikające z wdrożenia ISO serii 9000 • słuchacz potrafi scharakteryzować podstawowe terminy zawarte w normie system zarządzania środowiskowego zgodnego z normą 14001:2015 • słuchacz zna wytyczne dotyczące dokumentacji systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą 14001:2015 • słuchacz potrafi omówić poszczególne rozdziały normy • słuchacz definiuje terminy zawarte w normie system zarządzania środowiskowego zgodnego z normą 14001:2015 • słuchacz potrafi scharakteryzować podstawowe terminy zawarte w normie System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004 • słuchacz zna wytyczne dotyczące dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004 • słuchacz potrafi przygotować fragmentaryczną dokumentację zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004 • słuchacz potrafi scharakteryzować podstawowe terminy zawarte w normie zarządzanie bezpieczeństwem informacji 27001:2004 • słuchacz zna wytyczne dotyczące dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004 • słuchacz potrafi przygotować fragmentaryczną dokumentację zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji 27001:2004 • słuchacz potrafi omówić przygotować harmonogram prac pełnomocnika, zaproponować działania doskonalące w stosunku do organizacji. • słuchacz zna zadania i obowiązki pełnomocnika • słuchacz potrafi scharakteryzować podstawowe terminy zawarte w wytycznych do akredytacji • słuchacz zna wytyczne dotyczące dokumentacji zgodnie z wytycznymi Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie Umiejętności: • słuchacz potrafi dokonać podziału dokumentacji medycznej, a także scharakteryzować poszczególne rodzaje • słuchacz wie jak postępować z dokumentacją medyczną • słuchacz potrafi zmobilizować personel, mając na celu uczynienie z nabywcy nie tylko współwytwórcę, ale chcąc przede wszystkim „związać” go na trwałe z firmą • słuchacz zna cechy usługowego produktu/ potrafi wskazać i zastosować elementy marketingu relacyjnego w podmiotach leczniczych • słuchacz potrafi odpowiedzieć na pytanie dlaczego strategia pro jakościowa jest strategią marketingową • słuchacz właściwie interpretuje System Zarządzania Jakością zgodny z ISO • słuchacz diagnozuje sposób wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015 • słuchacz potrafi dokonać porównania systemu akredytacji i certyfikatu ISO 9001:2008 • słuchacz potrafi korzystać z aktów prawnych dotyczących akredytacji w ochronie zdrowia • słuchacz definiuje terminy zawarte w normie system zarządzania środowiskowego zgodnego z normą 14001:2015 • słuchacz przygotowuję dokumentację systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą 14001:2015 • słuchacz definiuje terminy zawarte w normie system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004 • słuchacz przygotowuję dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004 • słuchacz definiuje terminy zawarte w normie system zarządzania bezpieczeństwem informacji 27001:2004 • słuchacz przygotowuję dokumentację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 27001:2004 • słuchacz potrafi korzystać z aktów prawnych dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 27001:2004 • słuchacz definiuje zadania i obowiązki pełnomocnika • słuchacz omawia historię akredytacji oraz podstawowe założenia akredytacji w Polsce • słuchacz potrafi korzystać z aktów prawnych, przygotowuje harmonogram wdrożenia • słuchacz na podstawie studium przypadków, dostarczonych od wykładowcy potrafi wystawić niezgodność, dokonać jej kategoryzacji, wystawić obserwację, podać możliwe do zastosowania działania korygujące lub zapobiegawcze, przygotować raport z niezgodności. • Kompetencje społeczne: • słuchacz jest nastawiony proinnowacyjnie • słuchacz potrafi włączyć specyficzne relacje podmiotów leczniczych w system stosunków społecznych • słuchacz uznając lojalność i zaufanie za dwustronnie obowiązujące, jest zdolny swoimi działaniami w skali mikro powiększyć ład społeczny • słuchacz potrafi pracę zespołową personelu przekształcić w uniwersalną formułę współpracy • - słuchacz potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy • słuchacz rozwija świadomość odpowiedzialności za wspólne realizowanie zadań, związane z pracą zespołową • słuchacz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną praktykę oraz dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. W Studium mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska. Studium Podyplomowe „Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej”, wskazane jest dla pełnomocników ds. zapewnienia jakości, auditorów wewnętrznych oraz kierowników podmiotów leczniczych wdrażających systemy.

Program

1 TQM – zarzadzanie przez jakość w podmiotach leczniczych 2 Marketingowa interpretacja jakości w podmiotach leczniczych 3 System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 w podmiotach leczniczych 4 System zarządzania środowiskowego zgodnego z normą 14001:2015 5 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004 6 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji- 27001:2004 7 Kompetencje pełnomocnika ds. zapewnienia jakości 8 Audity wewnętrzne zintegrowanych systemów zarządzania jakością w działalności leczniczej 9 Akredytacja podmiotów leczniczych 10 Dokumentacja medyczna w systemach zarządzania jakością 11 Audity certyfikacyjne 12 Seminaria dyplomowe

Liczba godzin
139

Podmioty świadczące usługi w ramach działalności leczniczej wdrażają zintegrowane systemy zarządzania jakością. Na rynku edukacyjnym brakuje Studium, które przedstawia Słuchaczom nie tylko możliwe systemy, ale także wskazuje na kompetencje pełnomocnika ds. zapewnienia jakością oraz przedstawia audity wewnętrzne. Dlatego też Katedra Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podjęła decyzję o uruchomieniu, I edycji Studium Podyplomowe „Zintegrowane systemy zarządzania jakością w działalności leczniczej” kierowane do osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów. Studium jest kierowane do: pełnomocników ds. zapewnienia jakości, auditorów wewnętrznych oraz kierowników podmiotów leczniczych wdrażających systemy. Cel studiów: Celem studium podyplomowego jest przygotowanie absolwentów Studium Podyplomowego do nadzoru nad zintegrowanymi systemami zarządzania jakością w działalności leczniczej. W ramach Studium absolwenci będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie: norm ISO 9001, 14001, 27001, 18001, akredytacji, audytów wewnętrznych, dokumentacji medycznej. Program: łącznie 139 godzin – zjazdy raz w miesiącu (2 dni): piątek od 16.00 i sobota od 8.00 1 TQM – zarzadzanie przez jakość w podmiotach leczniczych 2 Marketingowa interpretacja jakości w podmiotach leczniczych 3 System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 w podmiotach leczniczych 4 System zarządzania środowiskowego zgodnego z normą 14001:2015 5 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 18001:2004 6 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji- 27001:2004 7 Kompetencje pełnomocnika ds. zapewnienia jakości 8 Audity wewnętrzne zintegrowanych systemów zarządzania jakością w działalności leczniczej 9 Akredytacja podmiotów leczniczych 10 Dokumentacja medyczna w systemach zarządzania jakością 11. Audity certyfikujace

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Studium jest odpłatne, zgodnie z zasadami prowadzenia studiów podyplomowych, a wysokość opłaty wynosi: 4.200 zł, z możliwością rozłożenia na VII rat. Liczba miejsc na studium jest ograniczona, więc o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń, na portalu internetowym.

Zgłoszenia

ZAPISY Informacji o Studium udziela: • Kierownik Studium: prof dr hab. Monika Dobska: 0501 23 26 23, Dane osobowe należy wprowadzić na portalu internetowym: www.ue.poznan.pl, zakładka Studia Podyplomowe

Wymagane dokumenty

Wymaganą dokumentację, kierować należy na adres:  • Katedra Badań Rynku i Usług, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61 – 875 Poznań, z dopiskiem Studium Podyplomowe Menadżer w opiece zdrowotnej • Podanie kandydata, • Życiorys, • Kwestionariusz osobowy, • Odpis dyplomu (nie kserokopię) ukończenia studiów wyższych, • Dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, opisane na odwrocie, • Oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Badań Rynku i Usług, sekretariat pokój 112, ul. Towarowa 53, Poznań, I piętro lub pocztą

dr hab prof UEP Monika Dobska, tel. 501 23 26 23

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Kierownik
dr hab Monika Dobska, prof nadzw. UEP, e-mail: monika.dobska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Budynek C, ul. Towarowa 53 p. 112
tel. 61 854 36 23
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.