Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Gospodarka nieruchomościami" – specjalność: zarządzanie nieruchomościami

Kontakt: email: spgnp@ue.poznan.pl telefon: 61-854-31-23 lub 536 901 619 Koszt uczestnictwa: 5000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Program studiów spełnia wymagania programowe ustalone przez Ministerstwo Infrastruktury. Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań - zgodnie z ustawą - o ubieganie się o licencje na wykonywanie funkcji zarządców nieruchomości.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które zajmują się lub zamierzają zajmować się  zarządzaniem nieruchomościami, a także dla pracowników administracji samorządowej, banków itp. Program studiów, uzupełniony i rozwinięty po konsultacji z dotychczasowymi uczestnikami studiów prowadzonych od 1994 r. w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania i poszerzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Program

Semestr I

Ogólne zagadnienia gospodarki nieruchomościami:

 • Wybrane elementy prawa
 • Zagadnienia ekonomiczno-finansowe oraz rynek nieruchomości
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podstawy gospodarki przestrzennej, budownictwa i kosztorysowania
 • Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami 

Semestr II

 • Organizacja zarządzania nieruchomościami
 • Przejmowanie nieruchomości w zarząd
 • Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 • Zarządzanie prywatną nieruchomością mieszkaniową
 • Zarządzanie nieruchomościami spółdzielczymi
 • Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
 • Organizacja biura zarządzającego nieruchomościami
 • Plan zarządzania nieruchomością
 • Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
 • Doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • Podstawowe informacje o zarządzaniu nieruchomościami
 • Organizacja zarządzania nieruchomościami
 • Zajęcia seminaryjne
Egzaminy

Studia podyplomowe kończą się egzaminem obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
316

Czas trwania studiów: dwa semestry, trzydniowe zjazdy, w I semestrze na ogół raz - dwa razy w miesiącu, w II semestrze na ogół dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w piątki (od godz. 16.00 - 20.00), soboty (od godz. 09.00 - 15.50) i niedziele (od godz. 09.00 - 15.00).

Koszt uczestnictwa
5000.00 zł

Możliwość płatności w dwóch ratach: I rata - 2500zł - płatna do 31 października 2013 r., II rata -2500 zł - płatna do 31 stycznia 2014 r.

Nie jest pobierana żadna opłata rekrutacyjna.

Zgłoszenia

Nabór na koleją edycję studiów (na rok akademicki 2013/2014) rozpoczął się 1 czerwca i będzie trwał do 30 września.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Katedry Inwestycji i Nieruchomości
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum, pokój 1123 lub 1125

adres korespondencyjny
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych związanych z drugą wybraną specjalnością  (wycena nieruchomości).
Ze względu na fakt, iż w I semestrze zajęcia są prowadzone wspólnie dla wszystkich specjalności, ustala się opłatę za drugą specjalność  w wysokości 50% kwoty podstawowej.

Kierownik
dr Łukasz Strączkowski, e-mail: lukasz.straczkowski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum, pokój 1123
tel. 61-854-31-23
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.