Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj ( III edycja).

Studia Podyplomowe "Menadżer w opiece zdrowotnej"

Kontakt: email: monika.dobska@ue.poznan.pl telefon: 501232623 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Zmiany zapoczątkowane w systemie opieki zdrowotnej w Polsce po wejściu w życie reformy służby zdrowia, spowodowały daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Dlatego też Katedra Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podjęła decyzję o uruchomieniu, I edycji Studium Podyplomowe „Menadżer w opiece zdrowotnej” kierowane do osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji menadżera. Celem studium podyplomowego jest przygotowanie absolwentów Studium Podyplomowego do rozwoju potencjału menadżerskiego. W ramach Studium absolwenci będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie: sposobu budowania wizerunku, ukierunkowania wiedzy na zarzadzanie w opiece zdrowotnej, skonfrontowanie własnych doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie. Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie z podmiotów leczniczych. Osadzenie treści programowych na interdyscyplinarnych treściach, z jednoczesnym wykazaniem zależności występujących między następującymi dyscyplinami podstawowymi min: naukami o zarządzaniu, prawodawstwem medycznym. Ponad 15-letnie doświadczenie dydaktyczne Wnioskodawcy w zakresie organizacji Studiów Podyplomowych dla opieki zdrowotnej przełoży się na jakość usług edukacyjnych. Dzięki uczestnictwu w Studium absolwenci dostosują swoje kwalifikacje do aktualnych potrzeb rynku. Cele szczegółowe: • zaznajomienie słuchaczy z tematyką i wymogiem odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego • zaznajomienie słuchaczy z tematyką i wymogiem odpowiedzialności karnej personelu medycznego • zaznajomienie słuchaczy z tematyką i wymogiem odpowiedzialności cywilnej i karnej podmiotów leczniczych • ukazanie słuchaczom istoty dokumentacji medycznej, • zapoznanie słuchaczy z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej • zapoznanie słuchaczy z dokumentacją medyczną w świetle wymagań standardów akredytacyjnych • zapoznanie słuchaczów z wymaganiami dotyczącymi przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej • zwrócenie uwagi słuchaczy na dokumentowanie świadczeń medycznych • zapoznanie słuchaczy z istotą restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej • ukazanie słuchaczom źródeł finansowania w opiece zdrowotnej • zaznajomienie słuchaczy z problemem zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej • dogłębna analiza ustawy o działalności leczniczej • słuchacz ma świadomość czym są usługi profesjonalne • słuchacz jest zorientowany na czym polega relacyjny marketing usług • słuchacz potrafi określić czym jest usługowy produkt • zapoznanie słuchaczy z tematyka marketingowej jakości usługi • zaznajomienie słuchaczy z definicją i podstawowymi zasadami Total Quality Management, audytami systemów zarządzania • zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi założeniami auditu – wytyczne normy ISO 19011 • scharakteryzowanie zasad auditu • zapoznanie słuchaczy z kategoryzacją niezgodności • omówienie planu auditu w podmiocie leczniczym • zapoznanie Słuchaczy z wiedzą nt. kontraktowania i rozliczania świadczeń • zapoznanie Słuchaczy z nowymi instrumentami zarządczymi i rozliczeniowymi • zapoznanie Słuchaczy z wiedzą nt. kontraktowania i rozliczania usług z płatnikiem • zapoznanie Słuchaczy z wiedzą nt. zasad planowania finansowego w służbie zdrowia • zapoznanie słuchaczy z tematyką budżetowania • zaznajomienie słuchaczy z tematyką rachunku kosztów w Zakładach Opieki Zdrowotnej Wiedza: • słuchacz wie na czym polega odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego • słuchacz wie na czym polega odpowiedzialności karna personelu medycznego • słuchacz wie na czym polega odpowiedzialności karna i cywilna podmiotów leczniczych • słuchacz potrafi zinterpretować prawo pacjenta do informacji oraz do wyrażania zgodny na udzielanie świadczenia zdrowotnego • słuchacz ma świadomość, iż pacjent posiada prawo roszczenia odszkodowania za doznane krzywdy • słuchacz zna zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej • słuchacz zgłębił wiedzę z zakresu dokumentowania świadczeń zdrowotnych w: szpitalach, zakładach, w których czas pobytu pacjenta niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego nie przekracza 24 godzin, w warunkach porad ambulatoryjnych, podmiotach sprawujących opiekę nad kobietą w ciąży, zespołach ratownictwa medycznego, zakładach rehabilitacji leczniczej, • słuchacz zna podstawy przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarza i pielęgniarkę/położną • słuchacz potrafi scharakteryzować dokumentację medyczną w świetle wymagań standardów akredytacyjnych • słuchacz zna źródła finansowania inwestycji w opiece zdrowotnej w Polsce • słuchacz potrafi wskazać na związki zachodzące pomiędzy SPOZ, a spółką prawa handlowego • słuchacz potrafi: zinterpretować pojęcie podmiotu leczniczego • słuchacz zgłębił wiedzę z zakresu restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej • słuchacz wie jakie cechy charakterystyczne określają odrębność usług profesjonalnych • słuchacz rozumie znaczenie relacyjnego marketingu usług • słuchacz potrafi zdefiniować pojęcie usługowego produktu • słuchacz potrafi zinterpretować tematykę marketingowej jakości usług • słuchacz potrafi scharakteryzować pojęcie auditu jakościowego • słuchacz zasady audytowania zgodnie z normą ISO19011 • słuchacz potrafi dokonać podziału niezgodności i wypełnić raport niezgodności • słuchacz potrafi wymienić korzyści z tworzenia planu auditu a zwłaszcza listy kontrolnej • Słuchacz potrafi scharakteryzować podstawowe pojęcia z kontraktowania i rozliczania świadczeń • Słuchacz potrafi scharakteryzować pojęcia instrumenty zarządcze i instrumenty rozliczeniowe • Słuchacz potrafi scharakteryzować pojęcia dotyczące kontraktowania i rozliczania usług z płatnikiem • Słuchacz potrafi wymienić zasady planowania finansowego w służbie zdrowia • słuchacz potrafi scharakteryzować pojęcie budżetowania • słuchacz wie jakie zadania przynależą do poszczególnych jednostek odpowiadających za budżetowanie • słuchacz potrafi wskazać zasady planowania budżetu i jego wprowadzania • słuchacz potrafi zinterpretować pojęcie rachunku kosztów Umiejętności: • słuchacz potrafi dopełnić wszelkie formalności związane z zawarciem umowy z ubezpieczycielem w zakresie odpowiedzialności za wykonywane świadczenia • słuchacz potrafi dopełnić wszelkie formalności związane z zawarciem umowy z ubezpieczycielem w zakresie odpowiedzialności podmiotu leczniczego • słuchacz wie jak postępować z dokumentacją medyczną • słuchacz wykorzystuje zdobytą wiedze do przestrzegania praw pacjenta • słuchacz właściwie interpretuje możliwość skorzystania z roszczenia odszkodowawczego rodzin poszkodowanych pacjentów • słuchacz potrafi dokonać podziału dokumentacji medycznej, a także scharakteryzować poszczególne rodzaje • słuchacz potrafi wymienić i scharakteryzować formy prowadzenia dokumentacji medycznej • słuchacz wie jak postępować z dokumentacją medyczną • słuchacz potrafi scharakteryzować dokumentację medyczną w zespołach ratownictwa medycznego • słuchacz potrafi scharakteryzować sposoby ograniczenia kosztów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej • słuchacz potrafi wymienić metody i cele restrukturyzacji, a także sposoby realizacji • słuchacz potrafi dokonać porównania pomiędzy komercjalizacją, a prywatyzacją zakładów opieki zdrowotnej • słuchacz właściwie interpretuje ścieżki przekształceń SPZOZ • słuchacz dostrzega usługę profesjonalną • słuchacz potrafi zmobilizować personel, mając na celu uczynienie z nabywcy nie tylko współwytwórcę, ale chcąc przede wszystkim „związać” go na trwałe z firmą • słuchacz zna cechy usługowego produktu/ potrafi wskazać i zastosować elementy marketingu relacyjnego w podmiotach leczniczych • słuchacz potrafi odpowiedzieć na pytanie dlaczego strategia pro jakościowa jest strategią marketingową • słuchacz wykorzystuje audit w praktyce • słuchacz potrafi przygotować plan auditu, listę pytań kontrolnych, zadać pytania auditowe do wybranej normy • słuchacz potrafi korzystać z norm, przy wystawianiu niezgodności • słuchacz na podstawie studium przypadków, dostarczonych od wykładowcy potrafi wystawić niezgodność, dokonać jej kategoryzacji, wystawić obserwację, podać możliwe do zastosowania działania korygujące lub zapobiegawcze, przygotować raport z niezgodności. • Słuchacz prawidłowo interpretuje podstawowe pojęcia z kontraktowania i rozliczania świadczeń • Słuchacz prawidłowo interpretuje pojęcia dotyczące instrumentów zarządczych i instrumentów rozliczeniowych • Słuchacz prawidłowo interpretuje pojęcia dotyczące kontraktowania i rozliczania usług z płatnikiem • Słuchacz prawidłowo interpretuje zasady planowania finansowego w służbie zdrowia • słuchacz właściwie interpretuje pojęcie budżetowania • słuchacz potrafi wymienić zadania osób zajmujących się budżetowaniem • słuchacz potrafi wykonać rachunek kosztów Kompetencje społeczne: • słuchacz jest nastawiony proinnowacyjnie • słuchacz potrafi włączyć specyficzne relacje podmiotów leczniczych w system stosunków społecznych • słuchacz uznając lojalność i zaufanie za dwustronnie obowiązujące, jest zdolny swoimi działaniami w skali mikro powiększyć ład społeczny • słuchacz potrafi pracę zespołową personelu przekształcić w uniwersalną formułę współpracy • - słuchacz potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy • słuchacz rozwija świadomość odpowiedzialności za wspólne realizowanie zadań, związane z pracą zespołową • słuchacz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Studium przeznaczone jest dla osób prowadzących własną praktykę oraz dla osób pracujących w podmiotach leczniczych. W Studium mogą uczestniczyć osoby, które nie mają wykształcenia medycznego, a są odpowiedzialne za zarządzanie lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska. Studium Podyplomowe Menadżer w opiece zdrowotnej, wymagane jest dla osób zajmujących lub chcących zajmować stanowiska kierownicze. Z formalnego punktu widzenia o przyjęcie na Studium mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (min poziom licencjata).

Program

Dlaczego warto podjąć Studia Podyplomowe Menadżer w opiece zdrowotnej Zmiany zapoczątkowane w systemie opieki zdrowotnej w Polsce po wejściu w życie reformy służby zdrowia, spowodowały daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Dlatego też Katedra Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podjęła decyzję o uruchomieniu, II edycji Studium Podyplomowe „Menadżer w opiece zdrowotnej” kierowane do osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji menadżera. Cel studiów: Celem studium podyplomowego jest przygotowanie absolwentów Studium Podyplomowego do rozwoju potencjału menadżerskiego. W ramach Studium absolwenci będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie: sposobu budowania wizerunku, ukierunkowania wiedzy na zarządzanie w opiece zdrowotnej, skonfrontowanie własnych doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie. Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie z podmiotów leczniczych. Program: łącznie 118 godzin – zjazdy raz w miesiącu (2 dni): piątek od 16.00 i sobota od 8.00 1 Rola przywódcy w organizacji 2 Wystąpienia publiczne 3 Savoir vivre w biznesie 4 Przekształcenia, restrukturyzacja – aspekty organizacyjno – prawne 5 Marketingowe zarządzanie podmiotami leczniczymi – zarządzanie wartością z klientami 6 Auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością 7 Kontrola zarządcza 8 Rachunek kosztów 9 Odpowiedzialność cywilna i karna personelu medycznego i podmiotów leczniczych 10 Formalno – prawne aspekty tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej 11 Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych 12 Seminaria dyplomowe

Liczba godzin
118

Dlaczego warto podjąć Studia Podyplomowe Menadżer w opiece zdrowotnej Zmiany zapoczątkowane w systemie opieki zdrowotnej w Polsce po wejściu w życie reformy służby zdrowia, spowodowały daleko idące zmiany w funkcjonowaniu podmiotów uczestniczących w tworzeniu rynku usług medycznych. Dlatego też Katedra Badań Rynku i Usług Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podjęła decyzję o uruchomieniu, I edycji Studium Podyplomowe „Menadżer w opiece zdrowotnej” kierowane do osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji menadżera. Cel studiów: Celem studium podyplomowego jest przygotowanie absolwentów Studium Podyplomowego do rozwoju potencjału menadżerskiego. W ramach Studium absolwenci będą mogli pogłębić wiedzę w zakresie: sposobu budowania wizerunku, ukierunkowania wiedzy na zarządzanie w opiece zdrowotnej, skonfrontowanie własnych doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie. Uprofilowanie programu studium przesądziło o doborze osób prowadzących zajęcia. W realizację programu zaangażowani będą zarówno pracownicy naukowo – dydaktyczni, jak i menedżerowie z podmiotów leczniczych. Program: łącznie 118 godzin – zjazdy raz w miesiącu (2 dni): piątek od 16.00 i sobota od 8.00 1 Rola przywódcy w organizacji 2 Wystąpienia publiczne 3 Savoir vivre w biznesie 4 Przekształcenia, restrukturyzacja – aspekty organizacyjno – prawne 5 Marketingowe zarządzanie podmiotami leczniczymi – zarządzanie wartością z klientami 6 Auditowanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością 7 Kontrola zarządcza 8 Rachunek kosztów 9 Odpowiedzialność cywilna i karna personelu medycznego i podmiotów leczniczych 10 Formalno – prawne aspekty tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej 11 Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń zdrowotnych 12 Seminaria dyplomowe

Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Studium jest odpłatne, zgodnie z zasadami prowadzenia studiów podyplomowych, a wysokość opłaty wynosi: 4.200 zł, z możliwością rozłożenia na VII rat. Liczba miejsc na studium jest ograniczona, więc o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń, na portalu internetowym.

Zgłoszenia

ZAPISY Informacji o Studium udziela: • Kierownik Studium: prof dr hab. Monika Dobska: 0501 23 26 23, • Informacje można znaleźć w portalu internetowym: www.uslugi.ue.poznan.pl Dane osobowe należy wprowadzić na portalu internetowym: www.ue.poznan.pl, zakładka Studia Podyplomowe

Wymagane dokumenty

Wymaganą dokumentację, kierować należy na adres: • Katedra Badań Rynku i Usług, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61 – 875 Poznań, z dopiskiem Studium Podyplomowe Menadżer w opiece zdrowotnej • Podanie kandydata, • Życiorys, • Kwestionariusz osobowy, • Odpis dyplomu (nie kserokopię) ukończenia studiów wyższych, • Dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, opisane na odwrocie, • Oświadczenie dotyczące pokrycia kosztów.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Badań Rynku i Usług, sekretariat pokój 112, ul. Towarowa 53, Poznań, I piętro lub pocztą

Prof. dr hab. Monika Dobska

Katedra Badań Rynku i Usług

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Sekretariat Studium: 61/854 36 23

kierownik: 501 23 26 23

Kierownik
dr hab Monika Dobska, prof nadzw. UEP, e-mail: monika.dobska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Budynek C, ul. Towarowa 53 p. 112
tel. 61 854 36 23
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.