Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (V edycja).

Master of Business Training - studia menedżersko-trenerskie

Kontakt: email: studia.bs@fnc.ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88/89 Koszt uczestnictwa: 9900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe rozwijające kompleksowo kompetencje menadżerskie i trenerskie.

Program opiera się na:

 • Nauce w praktyce – każdy z uczestników wielokrotnie będzie w sposób praktyczny zdobywał wiedzę z obszaru przywództwa oraz rozwijał kompetencje.
 • Oparciu o perspektywiczne plany rozwoju kompetencji poszczególnych uczestników (tworzone na studiach).
 • Rozwijaniu równolegle kompetencji przywódczych oraz trenerskich.
 • Mocnym nastawieniu na rozwój osobisty uczestników.
 • Przełożeniu kompetencji przywódczcych na osiąganie wyników biznesowych.
 • Realizacji praktycznych zadań wdrażających wiedzę ze studiów w miejscu pracy.

Ukończenie studiów z wynikiem dobrym lub bardzo dobrym potwierdzane jest jednocześnie trzema dyplomami:

- Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,

- Certyfkat ukończenia kursu Train the Trainer,

- Certyfikat nabycia kompetencji menadżerskich w zakresie efektywnego zarządzania ludźmi.

+ dodatkowo zeszyt rozwiązanych case’ów biznesowych.

Progarm adresowany jest do osób które chcą rozwinąć:

 • Kompetencje z obszaru przywództwa i wykorzystywania potencjału pracowników – w oparciu o międzynarodowe standardy.
 • Kompetencje z obszaru uczenia innych – np. występowania w roli trenera wewnętrznego, prowadzenia prezentacji.

Skąd ten pomysł?

Połączyliśmy zaawansowany trening menadżerski oraz zaawansowany trening dla trenerów.

Kompetencje potrzebne menadżerom i trenerom wewnętrznym, w dużej mierze pokrywają się ze sobą. Bazując na międzynarodowych standardach w zakresie kształcenia tych kompetencji, stworzyliśmy program, który pozwala przygotować do bardzo świadomego zarządzania potencjałem pracowników.

Dla kogo studia?

 • Dla średniej i podstawowej kadry kierowniczej, osób które chcą ugruntować i usystematyzować kompetencje menadżerskie i nabyć umiejętności uczenia innych osób.
 • Dla trenerów wewnętrznych, którzy chcą rozwinąć swój warsztat trenerski, a także dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystywać potencjał intelektualny uczestników – przed, w trakcie i po szkoleniach – aby tworzyć spójne i wysoce skuteczne programy rozwojowe w organizacji. Chcą zdobyć kompetencje, które pozwoliłyby zająć stanowiska menadżerskie, występować w roli HR Business Partnera.
 • Dla osób, które chcą przygotować sobie bazę do rozwoju w obszarach menadżerskich i trenerskich.

Studia podyplomowe ukierunkowane na biznesowe wykorzystanie kompetencji trenerskich  i menadżerskich– czyli przełożenie działań, podejmowanych przez uczestników na wyniki firmy.

Uczestnicy otrzymują po zakończeniu studiów:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Certyfikat ukończenia kursu trenerskiego (108h).
 • Certyfikat Programu Rozwoju Menadżerów – w zakresie wyznaczonym przez zakres studiów (96h).
 • Szczegółowy profil osobowości Insights Discovery.
 • Zestaw case’ów biznesowych (trudne sytuacje menadżerskie) – wraz z rozwiązaniami.
 • Narzędzia potrzebne do wdrożenia wiedzy w miejscu pracy.

 


Program

Moduł 

Treść 

Czas 

Praktyka

trenerska 

Blok trenerski 

Blok liderski 

1 

Świadome przywództwo - kierowanie procesem rozwoju własnym i pracowników w oparciu o model „Świadomego Przywództwa”. Tworzenie planu rozwoju uczestników studiów.

16

 


16

2 

Biznesowe uwarunkowanie szkoleń (System działania treningu, analiza potrzeb rozwojowych, badanie i ewaluacja efektywności procesów rozwojowych). Nauczanie dorosłych (Biologiczne podstawy nauczania, zarządzanie wiedzą w organizacji)

8

 

8

 

3

Techniki kreatywnego rozwiązywania problemów

8

 

8

 

4 

Rozwój kluczowych umiejętności trenerskich poprzez prowadzenie sesji treningowych przez uczestników na podstawie otrzymanych skryptów. Połączenie kompetencji trenerskich z jednoczesnym nabywaniem wiedzy z zakresu komunikacji. (m.in. Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych (warsztat z kamerą), zasady tworzenia prezentacji (techniczne), zasady tworzenia i prowadzenia case study w ramach szkoleń, zarządzanie dokumentacją, budowanie i zarządzanie relacjami z uczestnikami (warsztaty).

32

32

32

 

5 

Świadoma komunikacja w pracy menadżera i trenera.

16

 

 

16

6 

Budowanie efektywnych zespołów (wykorzystanie potencjału grupy, tworzenie współpracy wewnątrz zespołowej, zarządzanie kompetencjami i relacjami wewnątrz grupy).

16

 


16

7 

Przygotowanie konspektów i realizowanie wystąpień szkoleniowych (każdy uczestnik ze swojej specjalizacji.

32

32

32


8 

Rola trenera i menadżera w procesie zmian organizacyjnych(przygotowanie i przeprowadzenie zmiany, reakcja na zastrzeżenia, systemy zarządzania poprzez cele, zarządzanie celami rozwojowymi i biznesowymi przez pryzmat kompetencji).

16

 

 

16

9

Analiza talentów, stylów komunikacji i uczenia się - swoich oraz współpracowników testu Insights Discovery (Przeprowadzenie dla uczestników - wraz z interpretacjami. Nauka wykorzystania tej wiedzy dla wspierania współpracy w firmie)

16

 

8

8

10 

Komunikacja podczas trudnych sytuacji – w sytuacjach menadżerskich i trenerskich.

16

 

 

16

11

Prezentacja rozwiązań case’ów zaliczeniowych

8

8

 

8

11

Praca zaliczeniowa – przeprowadzenie 30 min. warsztatów na zadany temat związany z obszarem zaawansowanej komunikacji.

20

20

20

 

  

ŁĄCZNIE

204

92

108

96

Egzaminy

WARUNKI ZALICZENIA STUDIÓW:

 • Udział w zajęciach.
 • Zaliczenie bloku trenerskiego - Przygotowanie i przeprowadzenie 30 min. wystąpienia trenerskiego – w ramach zajęć.
 • Zaliczenie bloku menadżerskiego – przygotowanie szczegółowego opisu sytuacji ze środowiska menadżerskiego – do wspólnej póli case’ów, a następnie rozwiązanie losowo wybranego case’u za pomocą zdobytej wiedzy.

 

Liczba godzin
204

Studia trwają dwa semestry: marzec 2018 - luty 2019

Zjazdy odbywają się średnio raz, dwa w miesiącu w weekendy (piatek, sobota).

Koszt uczestnictwa
9900.00 zł

Płatność za studia wynosi 9900 zł. Możliwość płatności w 10 ratach po 990 zł każda.

Koszt studiów zawiera:

- uczestnictwo w zajęciach,

- materiały dydaktyczne,

- opiekę merytoryczną kierownika studiów,

- catering podczas zajęć,

-

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
 • Certyfikat ukończenia kursu trenerskiego (108h).
 • Certyfikat Programu Rozwoju Menadżerów – w zakresie wyznaczonym przez zakres studiów (96h).
 • Szczegółowy profil osobowości Insights Discovery.
 • Zestaw case’ów biznesowych (trudne sytuacje menadżerskie) – wraz z rozwiązaniami.
 • Narzędzia potrzebne do wdrożenia wiedzy w miejscu pracy.

 

Zgłoszenia

Grupa słuchaczy obejmuje maksymalnie 14 osób.

Rekrutacja obejmie zainteresowane osoby, które będą w stanie wylegitymować się wykształceniem co najmniej na poziomie licencjata. Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie bądź e-mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych UEP
 • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie, oświadczenie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)

pn-pt. w godz. 7.00-15.00

Listownie:

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem: "MBT - studia menedżersko-trenerskie"

 

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby chętnych, co nie zapewni samofinansowania się studiów.

Wniosek o wystawienie faktury

Wszelkie informacje dotyczące wystawiania faktur: Dział Finansowy (tel. 61/ 8569120)

Druki wniosków do pobrania w panelu słuchacza po dokonaniu aplikacji on-line.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a następnie postanowi zrezygnować, należy napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz zobowiązany jest napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz planuje ubiegać się o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo za pośrednictwem Kierownika Studiów do Rektora ds. Edukacji i Studentów (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Biura Studiów Podyplomowych osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr Marcin Gołembski, e-mail: marcin.golembski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-875 Poznań
budynek Altum (piętro V, pokój 513)
studia.bs@fnc.ue.poznan.pl
tel. 61 8569088/89
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.