Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Master of Public Administration (MPA)

Kontakt: email: mpa@ue.poznan.pl telefon: 61-854-34-13 Koszt uczestnictwa: 9600.00 zł Rekrutacja trwa do: 28.02.2019
Cele i zadania

Celem studiów MPA jest wszechstronne kształcenie Słuchaczy w zakresie zarządzania w sektorze publicznym. Stworzona oferta programowa studiów zapewnia możliwość zdobycia przez Słuchaczy szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, w aspektach prawno-administracyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, a także podnoszenia kwalifikacji menedżerskich. Przy tworzeniu programu studiów specjalny akcent położony został na kształcenie umiejętności w zakresie kierowania jednostkami sektora publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządczych służących efektywnemu, odpowiedzialnemu i zrównoważonemu rozwojowi.

Tytuł, który uzyska absolwent studiów – Master of Public Administration (MPA) – jest profesjonalnym tytułem podyplomowym uzyskiwanym przez absolwentów uczelni kształcących kadrę zarządzającą w sektorze publicznym (public policy schools). Stanowi on dla sektora publicznego odpowiednik stopnia uzyskiwanego na studiach kształcących osoby zarządzające w sektorze prywatnym, jakim jest Master of Business Administration (MBA).

 

Studia są przeznaczone głównie dla kadry zarządzającej oraz pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników innych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) lub współpracujących z JSFP, a także osób pretendujących do stanowisk kierowniczych JSFP.
Instytucje zaproszone: związki / stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP), urzędy wojewódzkie, sądy, prokuratury, kuratoria oświaty, służby mundurowe. 

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Forma prowadzenia zajęć1)

Liczba godzin / forma zaliczenia2)

Punkty ECTS

Wykładowcy (z podziałem na godziny)

Przedmioty obowiązkowe – 284h

1.

Organizacja i zarządzanie

W

12 h/Z

4

 1. dr Andrzej Stańda (12h)

2.

Planowanie i zarządzanie strategiczne

W/C

16 h/E

6

 1. prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. zw. UEP  (16h)

3.

Nowe tendencje w zarządzaniu publicznym
i public governance

W

10 h/Z

4

 1. dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP (10h)

4.

Współczesna polityka rozwoju regionalnego
i lokalnego

W/C

12 h/E

4

 1. prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. zw. UEP  (12h)

5.

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
w sektorze publicznym

W/C

20 h/E

7

 1. dr Ireneusz Rosiek (12h)
 2. mgr Marzena Kujawa (8h)

6.

Etyka w administracji publicznej

W

12 h/Z

4

 1. dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP (12h)

7.

Makrootoczenie sektora publicznego

W

8 h/Z

3

 1. prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP (8h)

8.

Postępowanie administracyjne

W/C

16 h/E

6

 1. dr Tomasz Bojkowski (16h)

9.

Podstawy prawa podatkowego

W/C

16 h/Z

5

 1. dr Tomasz Bojkowski (16h)

10.

Polityka budżetowa

W/C

16 h/E

6

 1. dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP (16h)

11.

Finanse samorządu terytorialnego

W/C

18 h/E

6

 1. dr Marcin Wiśniewski (10h)
 2. dr hab. Janina Kotlińska, prof. nadzw KPSW (8h)

12.

Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze publicznym

W/C

20 h/E

7

 1. dr Liliana Nowak (20h)

13.

Dyscyplina finansów publicznych

W/C

12 h/Z

4

 1. dr Tomasz Bojkowski (12h)

14.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W/C

12 h/Z

4

 1. dr Magdalena Andrałojć (12h)

15.

Techniki komunikacji i negocjacji

W/C

20 h/Z

6

 1. prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. zw. UEP (10)
 2. dr Krzysztof Gołata (10h)

16.

Zarządzanie rozwojem osobistym

W/C

12 h/Z

4

 1. dr hab. Piotr Michoń (12h)

17.

Public relations i marketing w sektorze publicznym

W/C

16 h/Z

5

 1. dr hab. Jacek Trębecki, prof. nadzw. UEP (6h)
 2. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP (10h)

18.

Partycypacja społeczna i konsultacje społeczne

W/C

12 h/Z

4

 1. dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP (4h)
 2. dr Anna Waligóra, (8h)

19.

Microeconomics of Competitiveness

W/C

12 h/Z

4

 1. dr Piotr Trąpczyński (12h)

20.

Seminarium podyplomowe

S

12 h/Z

15

2/3 osoby wg potrzeb słuchaczy

Przedmioty do wyboru – słuchacze wybierają 3 przedmioty z zaproponowanych (3 x 12h)

21.

Zamówienia publiczne

W/C

12 h/Z

4

 1. mgr Katarzyna Wielentejczyk (12h)

22.

Zarządzanie długiem samorządowym

W/C

12 h/Z

4

 1. dr Marcin Wiśniewski (12h)

23.

Zatrudnienie w administracji publicznej. Elementy prawa pracy.

W/C

12 h/Z

4

 1. dr Mariusz Piotrowski (12h)

 

Łącznie:

 

320 h

120

 

 

Egzaminy

Warunki ukończenia studiów: pisemne zaliczenie tematyki poruszanej na zajęciach na koniec każdego semestru (3 egzaminy z przedmiotów kierunkowych oraz zaliczenia z pozostałych przedmiotów). 

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy podyplomowej.

Liczba godzin
320

Studia trwają 1,5 roku: od marca 2019 do września 2020 r. (3 semestry)

Koszt uczestnictwa
9600.00 zł

Cena studiów: 9 600 zł (możliwość płatności w trzech ratach po 3200 zł.)

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach:

I rata: 3200 – 31.03.2019
II rata: 3200 – 30.09.2019
III rata: 3200 – 30.03.2020 

 

Płatność za studia będzie dokonywana na indywidualny numer konta - nadawany po zamknięciu naboru. 


Koszt pokrywa:

- udział w zajęciach - 320 godzin zajęć

- materiały dydaktyczne

Czesne nie podlega opodatkowaniu VAT. 

Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

 

 

 

Zgłoszenia

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe "Master of Public Administration" jest aplikacja online oraz dostarczenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie.

Dokumenty należy dostaczyć osobiście lub listownie, w opisanej teczce: imię i nazwisko, nazwa studiów, nr edycji

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia MPA,
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (min 3 lata)
 • ksero dowodu osobistego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych/MPA.


 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Miejsce złożenia dokumentów osobiście:

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych 
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań

z dopiskiem "Master of Public Admionistration"

 

Dodatkowe informacje

Kryteria przyjęć:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe, min. 3 lata (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
 • dodatkowo preferowane doświadczenie kierownicze w sektorze publicznym.

 

Kierownik
dr Marcin Wisniewski, e-mail: marcin.wisniewski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.