Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Master of Public Administration (MPA)

Kontakt: email: mpa@ue.poznan.pl telefon: 61-854-34-13 Koszt uczestnictwa: 9600.00 zł Rekrutacja trwa do: 30.09.2018
Cele i zadania

Celem studiów MPA jest wszechstronne kształcenie Słuchaczy w zakresie zarządzania w sektorze publicznym. Stworzona oferta programowa studiów zapewnia możliwość zdobycia przez Słuchaczy szerokiej wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, w aspektach prawno-administracyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, a także podnoszenia kwalifikacji menedżerskich. Przy tworzeniu programu studiów specjalny akcent położony został na kształcenie umiejętności w zakresie kierowania jednostkami sektora publicznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarządczych służących efektywnemu, odpowiedzialnemu i zrównoważonemu rozwojowi.

Tytuł, który uzyska absolwent studiów – Master of Public Administration (MPA) – jest profesjonalnym tytułem podyplomowym uzyskiwanym przez absolwentów uczelni kształcących kadrę zarządzającą w sektorze publicznym (public policy schools). Stanowi on dla sektora publicznego odpowiednik stopnia uzyskiwanego na studiach kształcących osoby zarządzające w sektorze prywatnym, jakim jest Master of Business Administration (MBA).

 

Studia są przeznaczone głównie dla kadry zarządzającej oraz pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników innych jednostek sektora finansów publicznych (JSFP) lub współpracujących z JSFP, a także osób pretendujących do stanowisk kierowniczych JSFP.
Instytucje zaproszone: związki / stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw RP), urzędy wojewódzkie, sądy, prokuratury, kuratoria oświaty, służby mundurowe. 

Program

L.p.

Nazwa przedmiotu

Forma prowadzenia zajęć1)

Liczba godzin / forma zaliczenia2)

Przedmioty obowiązkowe – 284h

1.

Organizacja i zarządzanie

W

12 h/Z

2.

Zarządzanie strategiczne

W/C

20 h/E

3.

Nowe tendencje w zarządzaniu publicznym
i public governance

W

10 h/Z

4.

Współczesna polityka rozwoju regionalnego
i lokalnego

W/C

20 h/E

5.

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
w sektorze publicznym

W/C

20 h/E

6.

Etyka w administracji publicznej

W

12 h/Z

7.

Makrootoczenie sektora publicznego

W

8 h/Z

8.

Postępowanie administracyjne

W/C

16 h/E

9.

Podstawy prawa podatkowego

W/C

16 h/Z

10.

Polityka budżetowa

W/C

16 h/E

11.

Finanse samorządu terytorialnego

W/C

18 h/E

12.

Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze publicznym

W/C

20 h/E

13.

Dyscyplina finansów publicznych

W/C

12 h/Z

14.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

W/C

12 h/Z

15.

Stosunki interpersonalne (techniki komunikacji
i negocjacji)

W/C

20 h/Z

16.

Zarządzanie rozwojem osobistym

W/C

12 h/Z

17.

Public relations i marketing w administracji publicznej

W/C

16 h/Z

18.

Partycypacja społeczna i konsultacje społeczne

W/C

12 h/Z

19.

Seminarium podyplomowe

S

12 h/Z

Przedmioty do wyboru – 3 x 12h = 32h

20.

Informatyczne wsparcie procesu zarządzania w sektorze publicznym

W/C

12 h/Z

21.

Zatrudnienie w administracji publicznej. Elementy prawa pracy.

W/C

12 h/Z

22.

Finansowanie unijne

W/C

12 h/Z

23.

Zarządzanie długiem samorządowym

W/C

12 h/Z

24.

Przedmiot do wyboru – tematyka zaproponowana przez słuchaczy

W/C

12 h/Z

 

Łącznie:

 

320 h

1) W – wykład; C – ćwiczenia; S - seminarium

2)  Z – zaliczenie;  E – egzamin

Liczba godzin
320

Studia trwają 1,5 roku: od marca 2018 do czerwca 2019 r.

Koszt uczestnictwa
9600.00 zł

Cena studiów: 9 600 zł (możliwość płatności w trzech ratach po 3200 zł.)

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach:

 1. rata: 3200 – 31 marzec 2018
 2. rata: 3200 – 15 październik 2018
 3. rata: 3200 – luty 2019


  Koszt pokrywa:

- udział w zajęciach - 320 godzin zajęć

- materiały dydaktyczne

Czesne nie podlega opodatkowaniu VAT.

 

Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

 

 

Zgłoszenia

Sekretariat:
Anna Kluczyńska
tel. 61 854 34 13
mpa@ue.poznan.pl
pok. 1214 Collegium Altum

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia MPA,
 • świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu (min 3 lata)
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • ksero dowodu osobistego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych/MPA.


 

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty będą przyjmowane przez sekretariat

 

 

Dodatkowe informacje

Kryteria przyjęć:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe, min. 3 lata (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
 • dodatkowo preferowane doświadczenie kierownicze w sektorze publicznym.

 

 

Kierownik
dr Marcin Wisniewski, e-mail: marcin.wisniewski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.