Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe ,,Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne''

Kontakt: email: kppirf@ue.poznan.pl telefon: 61-854-34-13 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studium jest dostarczenie praktycznych umiejętności zarządzania kapitałem na rynku finansowym z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analizy ilościowej oraz profesjonalne przygotowanie doradców inwestycyjnych i finansowych. Dzięki wiedzy przekazywanej przez doświadczonych traderów i praktyków (w tym doradców inwestycyjnych, maklerów i osoby z tytułem CFA), uczestnicy studium mają możliwość rozszerzenia własnych strategii inwestycyjnych. Studium stanowi znakomite uzupełnienie przygotowań do egzaminów przeprowadzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim i/lub magisterskim.

Program

Plan studów obejmuje następujące przedmioty:

 1. Wprowadzenie do rynku finansowego
 2. Prawo rynku kapitałowego
 3. Prawo cywilne i gospodarcze
 4. Rachunkowość
 5. Instrumenty dłużne i analizy giełdowe
 6. Analiza techniczna w praktyce domu maklerskiego
 7. Elementy ekonometrii w warsztacie analityka
 8. Wycena spółki
 9. Szczegółowe zasady obrotu giełdowego
 10. Rynek instrumentów pochodnych
 11. Fundusze inwestycyjne
 12. Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 13. Inwestycje alternatywne i międzynarodowy rynek dzieł sztuki
 14. Rynek nieruchomości
 15. Elementy matematyki finansowej
 16. Modelowanie zmienności i ryzyka
 17. Finanse behawioralne
 18. Zarządzanie portfelem inwestycji
 19. Strategie inwestycyjne
 20. Doradztwo inwestycyjne
 21. Etyka zawodowa i funkcjonowanie domu maklerskiego
 22. Seminarium podyplomowe
Egzaminy

Warunki ukończenia studiów: pisemne zaliczenie tematyki poruszanej na zajęciach na koniec każdego semestru (egzamin z przedmiotów kierunkowych i zaliczenie z pozostałych przedmiotów). Studia podyplomowe kończą się obroną pracy podyplomowej.

Liczba godzin
194

Czas trwania studiów:

marzec  2018 – luty 2019, wg poniższego harmonogramu:

Semestr I

 1. 10-11.03.2018
 2. 24-25.03.2018
 3. 14-15.04.2018
 4. 5-6.05.2018
 5. 19-20.05.018
 6. 2-3.06.2018
 7. 16-17.06.2018
Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej):

4000 zł płatne do dnia 15 kwietnia 2018 r.

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach (jeśli są przewidziane):

 I rata płatna w wysokości 2000 zł do dnia 15 kwietnia 2018 r.
II rata płatna w wysokości 2000 zł do dnia 15 październik 2018 r.

Opłatę należy uiścić na indywidualnym numerze konta, nadanym w momencie otrzymania decyzji o przebiegu rekrutacji.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online

Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • ksero dowodu osobistego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych.

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań

Kierownik
Dr Michał Łukowski, e-mail: michal.lukowski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań

tel. 61 854 34 13
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.